Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 21- 2022. 09. 22

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.21.

Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 765 278 999 Ft költségvetési bevétellel, 1 777 579 236 Ft költségvetési kiadással, 1 012 300 237 Ft költségvetési egyenleggel. 57 088 544 Ft – ebből működési hiány, 955 211 693 Ft felhalmozási hiány, 1 019 947 709 Ft finanszírozási bevétellel, 7 647 472 Ft finanszírozási kiadással, 1 012 300 237 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 1 785 226 708 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 1 442 267 507 Ft működési költségvetés módosított kiadásai, 175 176 438 Ft személyi juttatások, 22 336 883 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 168 312 882 Ft dologi kiadások, 2 419 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai, 1 074 022 304 Ft egyéb működési célú kiadások, ebből: előző évi elszámolásból származó befizetések 2 329 107 Ft, 5 412 022 Ft egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre, 3 975 000 Ft egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre, 1 062 306 175 Ft céltartalék, 335 311 729 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai, 273 645 349 Ft beruházások, 59 854 380 Ft felújítások, 1 812 000 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások, 262 000 Ft visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre, 50 000 Ft egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre, 1 500 000 Ft egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre, 7 647 472 Ft finanszírozási kiadások, 7 647 472 Ft belföldi finanszírozás kiadások, 7 647 472 Ft – ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Költségvetési rendelet táblái