Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 11/2020.(VIII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.01.
a pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 11/2020.(VIII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe: Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022. (VII. ….) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 11/2020.(VIII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Társadalmi-gazdasági hatása: a lakosság tájékoztatása a rendelettervezet alapján biztosított.
Költségvetési hatása: Nem tartalmaz felesleges előírásokat.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek.
Egyéb hatása: Nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelettervezet módosításának szükségességére az indokolásban részletesen utaltunk.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, pótlólagos erőforrásokat nem követel meg.
Indokolás
Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022.(VII. ….) önkormányzati rendelete
a pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 11/2020.(VIII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Jat. 18. § (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy „A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.
(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.”
Általános indokolás
A Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézője a törvényi szabályoknak megfelelően kiszámította az egyes szolgáltatások önköltségét, kiszámította az önköltség valamint a normatív állami hozzájárulás különbözetét, ennek figyelembevételével kerültek meghatározásra a fizetendő intézményi térítési díjak. A térítési díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A módosítani kívánt rendelkezést tartalmazza.
A 2. §-hoz
Záró rendelkezést tartalmaz.
Az indokolás közzétételéről a jegyző, helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása és a rendelet elfogadását jogszabály nem köti előzetes véleményezéshez.