Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásokról

Hatályos: 2023. 04. 01

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásokról

2023.04.01.

1Murakeresztúr Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsol ódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján kapott felhatalmazásra figyelemmel, valamint az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakosság szociális biztonságának érdekében a helyi sajátosságok figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

I.

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése, megőrzése érdekében szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait, rendelkezzék a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének jogosultságáról, mértékéről, igénybevételük módjáról és térítési díjairól.

(2) A képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok életminőségén kíván javítani, egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekben, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni.

A rendelet hatálya

2. § (1) E rendeletet kell alkalmazni Murakeresztúr település közigazgatási területén élő

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra

d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.

(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az a)-d) pontban foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.

(3) A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott személyekre is.

(4) A települési önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

Hatásköri szabályok

3. § (1) Az Szt-ben, valamint a rendeletben meghatározott feltételek szerint Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban SZMSZ) alapján átruházott hatáskörben a polgármester dönt:

a) a települési támogatás megállapításáról,

b) a köztemetésről, a köztemetés költségének megtérítése alóli mentesítésről,

c) a települési támogatás során egyedi méltányosság gyakorlásáról,

d) a személyi térítési díj mérsékléséről, elengedéséről,

e) a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátások tekintetében a részletfizetés engedélyezéséről, a részbeni vagy teljes elengedéséről.

(2) Döntéséhez kikérheti a Murakeresztúr Község Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkatársának véleményét.

Eljárási rendelkezések

4. § (1) Murakeresztúr település önkormányzata szociális alapellátás keretében – szociális rászorultságtól függő – pénzbeli és természetbeni ellátásban részesíti az e rendelet hatálya alá tartozó személyeket.

(2) A kérelmet az ügyfél személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján, valamint postai úton nyújthatja be.

(3) A támogatás iránti kérelmet az érdekelt, illetve az is kezdeményezheti, aki a rászoruló helyzetéről tudomást szerez.

(4) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátási iránti kérelmet az igénylésre rendszeresített nyomtatványon a Hivatalnál kell benyújtani.

(5) Ha az ügyfél a kérelemre indult eljárásban a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozta a tényállás tisztázását az eljárás végzéssel megszüntetésre kerül.

(6) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni.

(7) Ha a támogatás időtartama alatt anyagi, szociális és lakáskörülményeiben változás következik be, illetve a közös háztartásban élők jövedelme változik, azt köteles 15 napon belül a Hivatalnál bejelenteni.

(8) Szükség esetén – amennyiben a kérelmező életkörülményei az azonnali segítséget indokolják – az ellátás bizonyító eljárás nélkül, a rászoruló nyilatkozata alapján is megállapítható.

(9) A jegyző a kérelmezőnél szükség esetén környezettanulmányt végez. Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az életkörülmények az eljáró hatóság előtt ismertek.

(10) Amennyiben a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerősen megállapítják, az - ha az Sztv. másként nem rendelkezik - a kérelem benyújtásától esedékes.

(11) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1993. évi Szt., valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

(12) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a hivatal az alábbiak szerint ellenőrizheti:

a) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,

b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,

c) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

5. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások esetében az Szt.17. §-ában meghatározott szabályok szerint a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését a hatáskör gyakorlója rendeli el.

(2) A hatáskör gyakorlója a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét, továbbá a kamat összegét méltányosságból elengedheti, csökkentheti, illetve részletfizetést engedélyezhet, ha a jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszafizetése a kötelezett, illetve családja megélhetését súlyosan veszélyezteti, vagy aránytalanul nagy terhet jelent.

(3)2 Megélhetést súlyosan veszélyeztető, vagy aránytalanul nagy terhet jelentő élethelyzetnek kell tekinteni, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem

a) nem haladja meg a szociális vetítési alap legkisebb összegének kétszeresét,

b) egyedül élő esetén a szociális vetítési alap legkisebb összegének két és félszeresét,

és az Szt. 4. § (1) bekezdés b.) pontban meghatározott értékű vagyonnal nem rendelkeznek.

II.

Pénzbeli ellátások

Települési támogatás

6. § (1) A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.

(2) A települési támogatás megállapításához benyújtott kérelemhez csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző hónapról:

a) a családban élők jövedelméről szóló munkáltató által kiállított igazolást,

b) nyugdíjról szóló igazolást,

c) társadalombiztosítási ellátás esetében a kifizetett ellátást igazoló szelvényt, vagy társadalombiztosítási szerv igazolását.

d) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó okiratot,

e) a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,

f) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,

g) álláskereső esetén az együttműködésről, az álláskereső ellátásáról, vagy a regisztrálásáról a munkaügyi központ illetékes kirendeltsége által kiadott előző havi igazolást, határozatot, vagy az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatot,

h) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot.

(3) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy az irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat szolgálhat. Amennyiben a szülő a felsorolt igazolások egyikét sem tudja bemutatni, büntetőjogi felelősség mellett tett nyilatkozata is elfogadható.

(4) A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról, módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.

(5) A természetbeni ellátás formái:

a) lakhatással összefüggő kiadások támogatása.

(6) A polgármester a települési támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb) becsatolására hívhatja fel a jogosultat. A települési támogatás visszafizetésére kötelezhető a jogosult, ha a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta, stb) az előírt határidőben nem kerülnek becsatolásra.

(7) A települési támogatás kifizetéséről szükség esetén azonnal, vagy a megállapítást követő 15 napon belül a Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézője gondoskodik.

Az ellátások folyósítása

7. § (1) A megállapított települési támogatás folyósítása készpénzben a házipénztárból, az ügyfél kérelmére, folyószámlára történő utalással történik, vagy a lakhatással összefüggő közüzemi díj támogatás esetén a megjelölt szolgáltató részére történő utalással történik.

(2) A természetbeni ellátásként megállapított lakhatási támogatás havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell a szolgáltató részére utalni.

(3) Amennyiben a rendszeres havi ellátásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, vagy megszűnésre okot adó körülmény következik be, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a települési önkormányzat teljes összegben folyósítja, de a rendszeres havi ellátást a megszűnésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napjával megszünteti.

Települési támogatás formái

8. § (1) A települési támogatás igényelhető:

a.) létfenntartási gondok enyhítésére,
b.) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra,
c.) gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásra,
d.) beiskolázási kiadások mérséklésére,
e.) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, így különösen azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költsége együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni.
f.) gyermek születésekor
g.) lakhatási kiadások mérséklésére (továbbiakban : lakhatási támogatás)
h.) karácsonyi támogatásra.
(2) Létfenntartási gondok enyhítésére rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, mert
a.) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem kiesés következett be, vagy
b.) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett, vagy
c.) nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény 3. § (1) bekezdése szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik, vagy
d.) önhibáján kívül legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátraléka halmozódott fel, melye önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy
e.) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került, vagy
f.) gyermek nevelésével, gondozásával kapcsolatos kiadásai keletkeztek.
(3) 3 Létfenntartási gondok enyhítésére rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg, különös méltánylást érdemlő esetben a nyugdíjminimum összegének 500 %-át.
(4) Különös méltánylást érdemlő esetnek kell tekinteni elsősorban azt az élethelyzetet, ha az igénylő
a) súlyos balesetet szenvedett
b) súlyos elemi kár (pl. tűzeset, árvíz, földrengés), gázrobbanás érte
c) súlyos három hónapot meghaladó betegségben szenved
(5) Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott rendkívüli települési támogatás egyszeri összege az adott naptári éven belül nem lehet kevesebb mint ötezer (5.000.-Ft) forint, és nem lehet több mint egyszázezer (100.000-Ft) forint.
(6) A rendkívüli települési támogatás a létfenntartási gondokkal küzdő személyeknek időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási gondjai enyhítésére, ismétlődően, a tárgyévben a kérelem benyújtásától legfeljebb háromhavonta nyújtható be.
(7) Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahely keresés céljából nem működik együtt a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Nagykanizsai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségével (Nagykanizsa, Fő út 24.).
(8) Létfenntartási gondok enyhítésére rendkívüli település támogatás iránti kérelmeket e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(9) 4 Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra települési támogatás nyújtható annak a személynek, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének az 500 %-át és a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott.
(10) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről, az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési számlát a Vhr.32. § (2) bekezdésében foglalt adatok feltüntetését követően az eltemettetőnek vissza kell adni.
(11) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség métékének 10%-a, összegét 1.000.- Ft-ra kerekítve kell megállapítani.
(12) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege a HOR Temetkezési Kft. Nagykanizsa által évente kiadott tájékoztatója alapján kerül megállapításra.
(13) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt települési támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.
(14) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás iránti kérelmeket e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(15) 5Beiskolázási kiadások mérséklésére benyújtott települési támogatásban részesülhet:
a) az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, vagy
b) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig
c) 6 az a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, valamint kérelmét tárgyév július 1. és tárgyév augusztus 31. közötti időszakban benyújtotta a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon, melyhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell az intézmény által kiállított 1 hónapnál nem régebbi jogviszony igazolást is
(16) 7A (15) bekezdésben meghatározott települési támogatás összege gyermekenként 10.000.-Ft.
(17) 8 Eseti gyógyszerkiadás mérséklésére települési támogatás nyújtható annak a személynek akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori összegének a 250%-át, és az igazolt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás költsége eléri a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 50%-át, és a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában nem részesül közgyógyellátásban.
(18) Az eseti gyógyszerkiadás mérséklésére benyújtott települési támogatás iránti kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti vagy havi költségéről szóló igazolás.
(19) 9 A (17) bekezdés szerinti települési támogatás eseti összege az igazolt gyógyszerköltség, azonban ez az összeg nem haladhatja meg az 5.000.- Ft-ot, továbbá a támogatás összege éves szinten nem haladhatja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének az 50%-át.
(20) Az eseti gyógyszerkiadás mérséklése iránti kérelmeket e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(21) A lakhatási kiadások mérséklésére települési támogatásként:
a.) a közüzemi díj támogatás, a kérelmező által megjelölt szolgáltató részére történő utalással állapítható meg.
(22) 10 Lakhatási támogatás közüzemi díj támogatásra annak a személynek állapítható meg, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
(23) 11A lakhatási támogatás havi összege a közüzemi díj támogatásrsa:
a) 2.000.- Ft, a nyugdíjminimum 170% feletti és 220 % közötti jövedelem esetén,
b) 3.500.- Ft, a nyugdíjminimum 120% feletti és 170 % közötti jövedelem esetén,
c) 4.500.- Ft, a nyugdíjminimum 70% feletti és 120% közötti jövedelem esetén,
d) 6.500.- Ft, a nyugdíjminimum 0% és 70% közötti jövedelem esetén.
(24) Nem jogosult lakhatást elősegítő települési támogatásra aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakást.
(25) A lakhatási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kerül megállapításra, de legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó jogviszony időtartamára.
(26) Lakhatási támogatás a háztartásonként egy személy részére állapítható meg. A kérelem benyújtója az a személy, akinek a nevére a közüzemi számla szól.
(27) A lakhatási támogatás iránti kérelmeket e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani
(28) 12 Települési támogatás nyújtható a gyermek születésekor azon személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:
a) legalább a szülők egyike a gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban – megszakítás nélkül – Murakeresztúron állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezett,
b) házasságban, vagy élettársi kapcsolatban élők esetén mindkét szülő, vagy az egyedülálló szülő életvitelszerűen Murakeresztúron tartózkodik és az újszülött gyermek állandó bejelentett lakcíme is Murakeresztúr községben van.
(29) 13Támogatásra az egyedülálló anya is jogosult, amennyiben:
a gyermek születésekor, és a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban - megszakítás nélkül - Murakeresztúron állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen itt tartózkodik és az újszülött gyermek állandó bejelentett lakcíme is Murakeresztúr Községben van.
(30) Nem jogosultak támogatásra az állandó lakos szülők, ha életvitelszerűen nem Murakeresztúron tartózkodnak, és gyermeküket nem itt nevelik.
(31) 14A támogatási kérelmet a gyermek születését követő 12 hónapon belül kell beterjeszteni.
A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:
1. a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát,
2. a gyermek és a támogatást igénylő lakcím kártyájának fénymásolatát.
(32) A jogosultsági feltételek fennállása esetén, egyszeri 30. 000.-Ft támogatásban részesíti a gyermeket a Polgármester.
(33) A megállapított támogatás, a jogerőre emelkedést követően, 30 napon belül az Önkormányzat házipénztárából kerül kifizetésre.
(34) A gyermek születése esetén település támogatás iránti kérelmeket e rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(35) 15Amennyiben az Önkormányzat adott évi pénzügyi helyzete lehetővé teszi, a polgármester kérelemre, karácsonyi támogatást nyújt
a) 16 Murakeresztúr településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő, a tárgyévben 3 év alatti, valamint 3-18 éves korú, nevelési intézménybe járó, vagy iskolai tanulmányokat folytató gyermekek részére, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át, feltéve, hogy a kérelem a tárgyév november 15. és tárgyév december 15. közötti időszakban benyújtásra kerül a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon melyhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell az intézmény által kiállított 1 hónapnál nem régebbi jogviszony igazolást is.
b) 17 Murakeresztúr településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő, a tárgyévben 70. életévüket betöltő személyek részére, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át, feltéve, hogy a kérelem a tárgyév november 15. és tárgyév december 15. közötti időszakban benyújtásra kerül a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon.
A támogatás készpénzben kerül megállapításra, melynek mértéke a tárgyévi költségvetési rendeletben rendelkezésre álló keretösszeg alapján kerül meghatározásra.

Köztemetés

9. § (1) A köztemetés feltételeit az Szt. 48. §-a tartalmazza.

(2) Közköltségen elsősorban hamvasztásos temetés, a hozzátartozó vagy az elhalt eltérő rendelkezése esetén a legolcsóbb temetés rendelhető el.

III.

Természetbeni ellátások

10. § (1) Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni szociális ellátásként nyújtható

a.) lakhatási kiadások mérséklésére települési támogatás közüzemi díj támogatásra.
(2) Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott rendkívüli települési támogatás 100%-a nyújtható természetben is. Természetben kell a támogatást megállapítani akkor, ha a kérelmező szociális helyzete indokolttá teszi, és fennáll annak a veszélye, hogy a kedvezményezett a támogatást nem rendeltetésszerűen használja fel.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott természetbeni ellátás az élelmiszer, tüzelő, ruházat, gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, stb. lehet.

IV.

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái

11. § (1) Az önkormányzat személyes gondoskodás keretében

a) étkeztetést biztosít,

b) a házi segítségnyújtást biztosít,

c) a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatást a Murakeresztúr Község Önkormányzata Család-és Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el.

Étkezés

12. § (1) Étkezés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk

miatt.

(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány másolatával igazolja, hogy 65. életévét betöltötte.

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos/kezelőorvos igazolása szerint mozgáskorlátozottsága, illetve krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud.

(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga ellátására részben képes és fogyatékosságát az Szt. 65/C § (6) bekezdésben foglaltak szerint igazolja.

(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 21. §-ában meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni.

(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki – nyilatkozata szerint – bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.

(7) Az étkezést - amely napi egyszeri meleg élelmezést jelent - az önkormányzat megállapodás alapján, a Murakeresztúri Óvoda (8834 Murakeresztúr, Honvéd út 7.) által üzemeltetett konyháról biztosítja.

(8) Az élelem a jogosult általi elvitellel, illetve a jogosult részére az erre megbízott személy általi házhoz kiszállítással történik, melyhez az igénylők 2 db ételhordót kötelesek biztosítani.

(9) Ha az ellátásért fizetendő térítési díj változik, a változást követő 1 hónapon belül az ellátottak határozat formájában értesülnek.

(10) Az étkezés megszűnik a jogosult halála esetén a halál napjával.

(11) Az étkeztetést meg kell szüntetni, ha:

a) megállapítható, hogy a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn,

b) a jogosult írásban kérelmezi az ellátás megszüntetését.

(12) Az étkeztetés iránti kérelmet, valamint a (2)-(5) bekezdésben foglaltak fennállásáról szóló igazolást a polgármesterhez kell benyújtani, aki dönt az ellátás igénybevételéről, valamint megszüntetéséről.

Házi segítségnyújtás

13. § (1) Házi segítségnyújtás célja, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítése saját lakókörnyezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

(2) A házi segítségnyújtás megállapításáról a polgármester dönt.

(3) A házi gondozási körzet olyan szociális alapellátási egység, amelyet a települési önkormányzat a házi segítségnyújtás feladatainak ellátására legfeljebb 800 lakost magában foglaló területen a közigazgatási határain belül kijelöl. A házi gondozási körzetet a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az egyén számára nyújtott házi segítségnyújtás ingyenes.

(5) A házi segítségnyújtás feltételeire az Szt 63. §-ban foglaltak az irányadók.

Családsegítés

14. § (1) A családsegítésre vonatkozóan az Szt 64. §-ban foglaltak, a gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozóan a Gyvt. 39-40. §-ai az irányadók

(2) Az egyén és a család számára nyújtott családsegítés ingyenes.

(3) Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásokat a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójánál lehet igényelni.

(4) Murakeresztúr Község Önkormányzata Család-és Gyermekjóléti Szolgálat a munkájáról évente beszámol a képviselő-testületnek. A problémás eseteket a jegyzővel megbeszéli és igyekszik megoldást találni.

Térítési díj

15. § (1) Az intézményi térítési díjat az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület rendeletében évenként megállapított intézményi térítési díj összegéről a rendeletalkotást követő 30 napon belül a lakosság részére tájékoztatást ad.

(3) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. Az önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat határozattal is megállapíthatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla.

(4) A személyi térítési díj összege csökkenthető, ha az igénybevevő egyedül élő és nincs családja, közeli hozzátartozója, vagy egészségi állapota indokolja, vagy önmaga ellátásra képtelen, illetve elengedhető, ha a kötelezett és családja jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. A csökkentésről illetve elengedésről a polgármester dönt.

(5) A térítési díjat az ellátott a tárgyhónapot követő hó 8. napjáig köteles az Önkormányzat pénztárába befizetni.

VI.

Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Murakeresztúr Község Önkormányzatának a pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet18

2

Az 5. § (3) bekezdése a Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 8. § (3) bekezdése a Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 8. § (9) bekezdése a Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 8. § (15) bekezdés c) pontja a Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 8. § (17) bekezdése a Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. § (19) bekezdése a Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. § (22) bekezdése a Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8. § (28) bekezdése a Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Hatályon kívül helyezte a 16/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet.

15

Módosította a16/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet.

16

A 8. § (35) bekezdés a) pontja a Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 8. § (35) bekezdés b) pontja a Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Az 5. melléklet a Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.