Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 11. 30

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.30.
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2022. (…….) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény – a továbbiakban: Jat. – 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében
A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai: az indokolás tartalmazza.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye nincs.
A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: az adminisztratív terhek nem növekednek.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelettervezet megalkotásának szükségességére az indokolásban részletesen utaltunk.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, pótlólagos erőforrásokat nem követel meg.
Indokolás
Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2022. (…..) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
A Jat. 18. § (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy „A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.
(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.”
Általános indokolás
A szociális célú tűzifa juttatásra Murakeresztúr községben élők jogosultak.
Elsősorban az a háztartás részesíthető természetbeni ellátásként adható szociális célú tűzifa támogatásban, ahol
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására jogosult, időskorúak járadékára jogosult, vagy a pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 11/2020. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet szerinti települési támogatásra (e támogatások közül különösen lakhatási támogatásra) jogosult személy él,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek,
c) valamint ahol létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzdenek,
feltéve, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át, vagyona nincs és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.
A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként 1 m3, de legfeljebb 5 m3 lehet.
A támogatás mértékén felül az Önkormányzat vállalja 1000.-Ft/erdei m3 +ÁFA mértékű önrész megfizetését. Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
A kérelmeket 2023. január 31. napjáig lehet Murakeresztúr Község Önkormányzatához benyújtani. A kérelmeket a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el, határozattal dönt a szociális célú tűzifára való jogosultságról, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból történő elengedéséről.
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2023. április 30. napján hatályát veszti.
Az indokolás közzétételéről a jegyző, helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása és a rendelet elfogadását jogszabály nem köti előzetes véleményezéshez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség az önkormányzatot jelen rendelettel kapcsolatban az Európa Unió Intézményeivel és tagállamaival nem terheli.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A támogatásra vonatkozó általános szabályokat, a rendelet célját és hatályát tartalmazza.
A 2. §-hoz és a 3. §-hoz
A szociális célú tűzifa támogatás feltételeit tartalmazza.
A 4. §-hoz és az 5. §-hoz
A támogatás igénylésének menetét, és a kérelem beadásának határidejét tartalmazza.
A 6. §-hoz
A rendelet hatályba léptető rendelkezéseit tartalmazza.