Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Hatályos: 2016. 05. 28

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének

8/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról,

a zárszámadásról


Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.


Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése


2. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 75.678 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 76.161 ezer forintban állapítja meg.


(2) A bevételekből 63.694ezer Ft alaptevékenység bevétele, 12.467 ezer Ft finanszírozási bevétel.


(3) A kiadásokból 66.635 ezer Ft alaptevékenység kiadása, 9.045 ezer Ft az finanszírozási kiadás.


3. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 9.428 ezer Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 2.355 ezer Ft, a dologi kiadások teljesítését 14.451 ezer Ft összeggel állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti költségvetési kiadásait kiadási jogcím szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített - továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait 10.963 ezer Ft-tal hagyja jóvá, melyből beruházás 1.256 ezer Ft, felújítás 1.707 ezer Ft.


(2) A 2015. évi teljesített felújítási és felhalmozási kiadásokat jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.


6. § (1) Az önkormányzat teljesített 2015. évi költségvetésének előirányzatait és teljesítését kormányzati funkció kódonként az 5. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzatnak év közben fel nem használt tartaléka nincs.


7. § (1) A képviselő-testület a költségvetési mérlegét a 6. melléklet szerint elfogadja.

(

2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint 323.622 ezer Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2015. évi vagyonkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 8. melléklet szerint elfogadja.


8. § A képviselő-testület a 2015. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 9. melléklet szerint elfogadja.


9. § (1) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet szerint elfogadja.


(2) Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 3. melléklet alapján (munkajogi zárólétszám) 7 főben hagyja jóvá, az átlagos statisztikai létszám 6 fő, melyből közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 4 fő.


11. § (1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, maradványa 481 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A maradvány-kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalom egyeztetését a 12. melléklet alapján elfogadja, a 2015. évi záró pénzkészletet 4.620 ezer Ft-ban állapítja meg.


12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési célú kiadásokra használta fel.


13. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 14. melléklet szerint fogadja el.


Záró rendelkezés


14. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 Erdei Csaba sk.                                                      P. H.                                         Gáspárné Tóth Zsuzsanna sk.polgármester                                                                                                                          jegyző