Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 4/2017. (III.24.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Hatályos: 2017. 03. 25- 2017. 04. 27

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő–testületének

4/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól


Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól az alábbi rendeletet alkotja: 

A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya Zalacséb Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére és egyéb családi esemény lebonyolítására (a továbbiakban: anyakönyvi esemény), az eseményen részt vevő természetes személyekre, valamint a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott anyakönyvvezetőkre terjed ki.


 Az anyakönyvi esemény helye


2. §


(1) Az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség: a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Zalacsébi Kirendeltségének tárgyalóterme.


(2) Kérelemre az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül is megtartható, ha az erre a célra bejelentett helyen biztosítható az anyakönyvi esemény méltósága és nyilvánossága.


Az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó szolgáltatások díja


3. §


A Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetői részére megállapított hivatali munkaidőben (a továbbiakban: hivatali munkaidő) és hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény díjmentes.


4. §


(1) A hivatali munkaidőn, illetve hivatali helyiségen kívül tartott anyakönyvi esemény, mint külön szolgáltatás esetén, az önkormányzatot megillető díjakat a rendelet melléklete külön-külön tartalmazza.


(2) Az önkormányzat vállalja az (1) bekezdés szerinti díj megfizetését minden első házasságot kötő zalacsébi állandó lakos esetében.(3) Az anyakönyvvezető közreműködésén kívül, külön, egyéb szolgáltatást a házasságkötés során nem biztosít az önkormányzat hivatala.


(4) A házasulók, illetve a (2) bekezdés szerinti esetben Zalacséb község önkormányzata a szolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjat az önkormányzat hivatala által kiállított számla alapján, legkésőbb a házasságkötést megelőző 15. napig kötelesek megfizetni az önkormányzat hivatalának költségvetési elszámolási számlájára.


(5) Amennyiben a házasságkötés megkötésére irányuló szándékukat a kérelmezők írásban visszavonják, vagy a házasságkötés egyéb okból meghiúsul, akkor a díjat az önkormányzat hivatala a kérelem visszavonásától, illetve a házasságkötés meghiúsulásától számított 15 napon belül visszafizeti.

                                                       Az engedélyezés szabályai             


5. §


(1) A hivatali munkaidőn kívül, valamint a hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezése az elektronikus anyakönyvi rendszerből letölthető nyomtatványon igényelhető.


(2) A hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvi esemény e rendelet, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény szabályai szerint engedélyezhető.


(3) A hivatali helyiségen kívüli esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.


(4) Az anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn kívül, valamint hivatali helyiségen kívül munkanapokon 19.00 óráig, pihenőnapon 10.00 – 19.00 óra között engedélyezhető.


6. §


(1) Rendkívüli körülmény esetén az engedély megadásakor az e rendeletben foglalt feltételek meglététől el lehet tekinteni. Rendkívüli körülménynek számít különösen valamely kérelmező közeli halállal fenyegető, illetve ágyhoz kötött betegsége, mozgásában korlátozottsága, szabadságvesztés büntetése.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben az anyakönyvi esemény díjmentes.


 Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj


7. §


(1) A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő vagy a (2) bekezdésben meghatározott díjazás illeti meg.


(2) Az anyakönyvvezetőt közreműködői díjként, amennyiben munkaidőn kívül működik közre anyakönyvi eseménynél, eseményenként hivatali helyiségben bruttó 10.000,- Ft, külső helyszínen bruttó 19.000,- Ft illeti meg.


 Záró rendelkezések


8. §


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 4/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendelet.
Erdei Csaba sk.                                                  P. H.                                                 Kovács Ildikó sk.

polgármester                                                                                                                 aljegyző