Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Hatályos: 2018. 06. 01

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról,

a zárszámadásrólZalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.


Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése


2. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 82.241 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 91.844 ezer forintban állapítja meg.

(2) A bevételekből 74.434 ezer Ft alaptevékenység bevétele, 17.410 ezer Ft finanszírozási bevétel.

(3) A kiadásokból 81.179 ezer Ft alaptevékenység kiadása, 1.062 ezer Ft az finanszírozási kiadás.

3. § Az önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 9.684 ezer Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 2.163 ezer Ft, a dologi kiadások teljesítését 12.095 ezer Ft összeggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti költségvetési kiadásait kiadási jogcím szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített - továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait 15.258 ezer Ft-tal hagyja jóvá, melyből beruházás 1.244 ezer Ft, felújítás 14.014 ezer Ft.


(2) A 2017. évi teljesített felújítási és felhalmozási kiadásokat jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.


6. § (1) Az önkormányzat teljesített 2017. évi költségvetésének előirányzatait és teljesítését kormányzati funkció kódonként az 5. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzatnak év közben fel nem használt tartaléka nincs.


7. § (1) A képviselő-testület a költségvetési mérlegét a 6. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint 401.377 ezer Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2017. évi vagyonkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 8. melléklet szerint elfogadja.

8. § A képviselő-testület a 2017. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 9. melléklet szerint elfogadja.

9. § (1) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet szerint elfogadja.


(2) Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.


10. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 3. melléklet alapján (munkajogi zárólétszám) 5 főben hagyja jóvá, az átlagos statisztikai létszám 5 fő, melyből közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 2 fő.


11. § (1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, maradványa 9.601 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A maradvány-kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalom egyeztetését a 12. melléklet alapján elfogadja, a 2017. évi záró pénzkészletet 14.750 ezer Ft-ban állapítja meg.

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési és felhalmozási célú kiadásokra használta fel.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 14. melléklet szerint fogadja el.


Záró rendelkezés


14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a hirdetőtáblán való kifüggesztés útján gondoskodik.               Erdei Csaba                                                                                   Vigh-Tardi Valéria

             polgármester                                                                                            jegyzőKihirdetve: 2018. május 31.

                                                                                                                    Vigh-Tardi Valéria

                                                                                                                              jegyző

Mellékletek

1. melléklet:

A zárszámadási rendelet 3. §-ához, az önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerintit részletezésben


2. melléklet:

A zárszámadási rendelet 4. § (2) bekezdéséhez, önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá az eredeti és módosított előirányzat szerintit költségvetési kiadásai jogcím szerint


3. melléklet:

A zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, az önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti – működési kiadásai kiemelt előirányzatonként


4. melléklet:

A zárszámadási rendelet 5. § (2) bekezdéséhez, az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásai címenként


5. melléklet:

A zárszámadási rendelet 6. § (1) bekezdéséhez, az önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzata és teljesítése kormányzati funkció kódonként


6. melléklet:

A zárszámadási rendelet 7. § (1) bekezdéséhez, az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege


7. melléklet:

A zárszámadási rendelet 7. § (2) bekezdéséhez, az önkormányzat 2017. évi könyvviteli mérlege


8. melléklet:

A zárszámadási rendelet 7. § (2) bekezdéséhez, az önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatása


9. melléklet:

A zárszámadási rendelet 8. §-ához, az önkormányzat 2017. évben adott közvetett támogatások teljesítése


10. melléklet:

A zárszámadási rendelet 9. § (1) bekezdéséhez, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételei előirányzatainak és kiadásainak keretszámai főbb csoportokban


11. melléklet:

A zárszámadási rendelet 11. § (1) bekezdéséhez, a jóváhagyott maradvány kimutatása és felhasználhatósága


12. melléklet:

A zárszámadási rendelet 11. § (2) bekezdéséhez, a 2017. évi pénzforgalom egyeztetése


13. melléklet:

A zárszámadási rendelet 12. § (1) bekezdéséhez, az önkormányzat 2017. évi helyi adó bevételei és felhasználása


14. melléklet

A zárszámadási rendelet 13. §-ához, az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai