Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete

a közös fenntartású intézményben fizetendő élelmezés nyersanyagköltségeiről és a rezsiköltségről szóló 14/2013. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete

a közös fenntartású intézményben fizetendő élelmezés nyersanyagköltségeiről és a rezsiköltségről szóló 14/2013. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 41. § (1) , 147. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A közös fenntartású intézményben fizetendő élelmezés nyersanyagköltségeiről és a rezsiköltségről szóló 14/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § (1) A térítési díj megfizetése a szolgáltatást igénybevevő gyermek esetében a szülőt/gondviselőt terheli abban az esetben, ha a szolgáltatás mellőzését időben nem jelzi a Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda részére, és a szolgáltatás már nem lemondható.

(2) A térítési díj befizetése a számla kiállításától számított 8 napon belül történik.

(3) A térítési díj befizetése készpénz befizetéssel történik. ”

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.