Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 16/2005. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 01- 2023. 04. 02

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 16/2005. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.01.

Zalacséb Község Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet alkalmazásával, az abban megállapított államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével a helyi építési szabályzatról szóló 16/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Zalacséb Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 16/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet 13. § 2. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A parkolás a Fenyő utca meghosszabbításaként kialakítandó parkolóban, illetve a temető déli oldalán lévő csapadékvíz-elvezető árok lecsövezésével, a felette kialakított parkolóban oldható meg.”

2. § (1) A Zalacséb Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 16/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zalacséb Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 16/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zalacséb Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 16/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

3. § Hatályát veszti a Zalacséb Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 16/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése.

4. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez