Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 24- 2015. 09. 23

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015.09.24.

Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alkalmazásával, az abban megállapított államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A módosítás hatálya alá vont területen a szabályozási terv módosítását tartalmazó, e rendelet 1.-4. számú mellékletét képező tervlapok szerinti szabályozás lép életbe, melyet egységes szerkezetbe foglalva a 2/2015., 4/2015. és az 5/2015. számú tervlapok tartalmazzák.

2. §1

3. §2

4. § (1) Jelen rendelet csak a szabályozási tervvel együtt értelmezhető és alkalmazandó.

(2) E rendelet előírásai a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazhatók, amennyiben azok az ügyfél számára kedvezőbb elbírálást tesznek lehetővé.

5. § Ez a rendelet 2015. szeptember 23-án lép hatályba, és 2015. szeptember 24-én hatályát veszti.

1

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.