Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 22- 2017. 06. 21

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017.06.22.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének (6) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § E rendelet módosítja a Kehidakustány község közigazgatási területére vonatkozó, 10/2008.(VIII.05.) önkormányzati rendelettel megállapított, többször módosított helyi építési szabályzatot és a 3. mellékletét képező szabályozási tervet az 1. és 2. mellékletben lehatárolt területen.

2. §1

3. § (1)2

(2) Ezen rendelet csak az 1. melléklet szerinti szabályozási tervvel együtt értelmezhető és használandó.

(3) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet 2017. június 21-én lép hatályba, és 2017. június 22-én hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez3

1

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.