Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 24- 2019. 01. 24

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2019.01.24.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alkalmazásával, az abban megállapított államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.05.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § E rendelet módosítja Kehidakustány község közigazgatási területére vonatkozó, 10/2008.VIII.05.) önkormányzati rendelettel megállapított, módosított helyi építési szabályzatot, valamint annak mellékletét képező szabályozási tervet az 1. mellékletben lehatárolt területen.

2. §2

3. § (1) Jelen rendelet csak az 1. melléklet szerinti szabályozási tervvel együtt értelmezhető és használandó.

(2) E rendelet előírásait a hatályba lépést követően induló ügyekben kell alkalmazni.

4. §3

5. §4

6. §5

7. § Ez a rendelet 2019. január 23-án lép hatályba, és 2019. január 24-én hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelethez6

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. január 25. napjával.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.