Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 27- 2019. 09. 27

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2019.09.27.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet által meghatározott államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével a Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § E rendelet módosítja a Kehidakustány község közigazgatási területére vonatkozó, 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelettel megállapított helyi építési szabályzatot, valamint a 3. mellékletét képező szabályozási tervet az 1. mellékletben lehatárolt területen, illetve jelmagyarázatát.

2. §2

3. §3

4. § (1) E rendelet csak az 1. mellékletével együtt értelmezhető és használható.

(2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet 2019. szeptember 26-án lép hatályba, és 2019. szeptember 27-én hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez4

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. szeptember 28. napjával.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.