Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 28- 2023. 01. 28

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.01.28.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Zala Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §2

2. § (1) Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező szabályozási terv 2. számú tervlapja az e rendelet 1. melléklete alapján a lehatárolt tervezési területen belül módosul.

(2) Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező szabályozási terv 4. számú tervlapja az e rendelet 1. melléklete alapján a lehatárolt tervezési területen belül módosul.

(3) Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező szabályozási terv 5. számú tervlapja az e rendelet 1. melléklete alapján a lehatárolt tervezési területen belül módosul.

(4) Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező szabályozási terv 7. számú tervlapja az e rendelet 1. melléklete alapján a lehatárolt tervezési területen belül módosul.

(5) Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező szabályozási terv 9. számú tervlapja az e rendelet 1. melléklete alapján a lehatárolt tervezési területen belül módosul.

(6) Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező szabályozási terv 10. számú tervlapja az e rendelet 1. melléklete alapján a lehatárolt tervezési területen belül módosul.

3. §3

4. § Ez a rendelet 2023. január 27-én lép hatályba, és 2023. január 28-án hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez4

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 29. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.