Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017(V.26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 3/2016.(III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2017. 05. 27

Gétye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító

3/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról


Az Önkormányzat Képviselő-testülete a  3/2016. (III.9.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

1.§. A módosítással a R. 2. §-a módosul:


        Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege

                                                        35.617.108 Ft  eredeti előirányzatról

                                                        43.213.136 Ft-ra módosul.             

                                                          

                              ezen belül a működési célú bevételek és kiadások összege

                                                         32.952.003 Fteredeti előirányzatról

                                                         42.655.861 Ft-ra módosul.            


                                                  a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege

                                                           0 Ft-ról

                                                           2.945.561 Ft-ra módosul.


  1. a bevételeken belül
  2. a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 451.964 Ft-tal,

a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 119.144 Ft-tal,

a működési cél költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2.637.000 Ft-tal,

a felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.945.561 Ft-tal,

a közhatalmi bevételek  235.299 Ft-tal,

a működési bevételek 197.460 Ft-tal,

a működési célú átvett pénzeszközök 1.009.600 Ft-tal növekedett.


  1. a működési célú kiadásokon belül

személyi juttatások379.391 Ft-tal

a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó85.813 Ft-tal

dologi kiadások693.552 Ft-tal

egyéb működési célú támogatások áht-n belül0 Ft-tal

egyéb nem intézményi ellátások416.000 Ft-tal

egyéb működési támogatások áht-n kívül2.147.380 Ft-tal

emelkedik.

                              tartalékok előirányzata                                                                         2.816.511 Ft-tal

                              emelkedett.

                              A családi támogatások előirányzata                                                         58.551 Ft-tal

                              csökkent.

2.§. Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályon kívül kerül.

Gétye, 2017. május 23.


                 Talabér Lászlóné                                              Kovács Katalin

                    polgármester                                                        jegyző Kihirdetve:

Gétye, 2017. május 26.Kovács Katalin

jegyző

Mellékletek