Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019(III.13.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 14- 2020. 07. 06

Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről


Gétye  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Gétye Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:A rendelet hatálya

1. §.

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra,  

      mint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden

      támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden  

      támogatásban részesülőre.A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.(1) A Képviselő-testület a település 2019. évi költségvetésének


a) költségvetési bevételeit                                                                            35.246.272 Ft-ban,

b) a pénzforgalom nélküli bevételeit                                                          29.711.787 Ft-ban,

c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit                                            0 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásait                                                                              64.066.961 Ft-ban,

e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait                                  891.098 Ft-ban,


állapítja meg.(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.


(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.


(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.A költségvetés részletezése

3. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.


(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, - kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatonként – a 4. melléklet szerint határozza meg.


(3) A Képviselő-testület a kiadások között 16.362.017 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 200.001 Ft összegtől a Képviselőtestület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.


(4) A polgármester saját hatáskörben az önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő ügyekben 500.000 Ft értékhatárig köthet szerződéseket, írhat alá megállapodásokat. Az általa kötött szerződésekről, kötelezettség-vállalásokról a képviselő-testületet utólag tájékoztatni kell.


(5) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.


(6) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évben engedélyezett létszámát 8 főben, ebből a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 6 főben állapítja meg a képviselő-testület.


7) Az önkormányzat 2019. évi köztisztviselői illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §.


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.


(4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.


(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.


(6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.Az előirányzatok módosítása

5. §.


(1)Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.


(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.


(5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell

terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.A gazdálkodás szabályai

6. §.


(1)A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.


(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.


(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.


(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.


(6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §.


(1)Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.


(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról társulási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.Záró és vegyes rendelkezések

8. §.


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Zalaapáti, 2019. március 5.
                                       Talabér Lászlóné                                                      Kovács Katalin

                                       polgármester                                                            jegyző

Záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Gétye, 2019. március 13.Kovács Katalin

jegyző