Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól

Hatályos: 2023. 09. 19- 2024. 06. 29

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól

2023.09.19.

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) Az önkormányzat – a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázat alapján a Belügyminisztérium által megállapított támogatás erejéig – a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt. Az önkormányzat természetbeni ellátásként szenet nem biztosít.

(2) E rendelet célja, hogy Kálócfa község közigazgatási területén élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, meghatározza az egyszeri szociális tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit és az igénylés, elbírálás eljárási szabályait.

(3) E rendelet hatálya Kálócfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021.(X. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-ában meghatározott személyekre.

(4) E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, folyósításának szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A támogatás feltétele, eljárási szabályok

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő támogatás formájában, ellenszolgáltatás nélkül, természetbeni juttatásként szociális célú tűzifát ad az e rendeletben meghatározott, rászoruló személyeknek.

(2) Szociális célú tűzifa igénylésére kérelmet nyújthat be az alábbi feltételek együttes fennállása esetén az,

a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint az eljárás lefolytatására jogosult Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) benyújtotta, és

b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem éri el a 130.000 Ft-ot és

c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

(3) A jogosultság elbírálásának szempontjából előnyt élveznek azon szociálisan rászorult személyek, akik

a) az Szt-ben foglaltak szerint:

aa) aktív korúak ellátásában részesülnek, vagy

ab) időskorúak járadékában részesülnek, vagy

ac) települési támogatásban részesülnek, tekintet nélkül annak pénzbeli vagy természetbeni formában történő nyújtására, különösen azok, akik a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülnek, vagy

b) azon családok, melyek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke(ke)t nevelnek.

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család, akinek ingatlana tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

(3) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható.

(4) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás, kivéve, ha a lakóingatlanban több háztartás van.

(5) Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

(6) A szociális célú tűzifa juttatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját háztartásában használhatja fel.

4. § (1) A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmet e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A kérelem mellékleteként becsatolni szükséges a háztartás valamennyi tagjára vonatkozóan a jövedelemigazolásokat vagy nyilatkozatokat a jövedelemről.

(3) 2023. évben a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmeket 2023. október 2. napjától 2023. október 15. napjáig lehet benyújtani a Hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő.

5. § (1) A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa juttatással kapcsolatos valamennyi hatáskört átruházza a polgármesterre.

(2) A polgármester a kérelmek elbírálásáról folyamatosan, a forrás kimerüléséig határozattal dönt.

(3) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmet – függetlenül attól, hogy az az e rendeletben foglalt jogosultsági feltételeknek megfelel-e, és az 4. § (3) bekezdésében előírt határidőre beérkezett-e – el kell utasítani.

(4) A támogatásban részesülő a tűzifa átvételét e rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(5) A támogatás kizárólagos forrása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázat alapján megítélt kiegészítő támogatás, valamint Kálócfa Község Önkormányzata által biztosított saját forrás és szállítási költség.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2023. szeptember 19-én lép hatályba, és 2024. június 30-án hatályát veszti.

7. § Hatályát veszti a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló 16/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 14/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

K É R E L E M szociális célú tűzifa támogatásra

1. Személyi adatok:

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Név:

Születési név:

Anyja neve:

Születési helye, ideje:

TAJ száma:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Telefonszám (nem kötelező megadni):

E-mail cím (nem kötelező megadni):

1.2. Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: …...........fő.

2. Jövedelmi adatok

Név:

Családi kapcsolat:

Havi nettó jövedelem:

ÖSSZESEN:

Egy főre számított havi nettó jövedelem összege:

Kérelmező, valamint a vele közös háztartásában élők havi nettó jövedelme:

3. Nyilatkozatok:

3.1. Az alábbi szociális ellátásban részesülök:

IGEN

NEM

aktív korúak ellátása

időskorúak járadéka

települési támogatás

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek(ek)et nevelnek

3.2. Nyilatkozom arról, hogy fafűtésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem.

3.3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

3.3.1. életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó),

3.3.2. más településen ugyanilyen jogcímen igénybe veszek/nem veszek igénybe támogatást (megfelelő rész aláhúzandó).

3.4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

3.5. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

3.6. Dátum: …………………………….

3.7. kérelmező aláírása háztartásban élő nagykorú személy aláírása háztartásban élő nagykorú személy aláírása háztartásban élő nagykorú személy aláírása

3.8. Kitöltési útmutató: Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve tartózkodási hely címét kell feltüntetni. A kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban élők jövedelmét személyenként kell feltüntetni. A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói jövedelemigazolás, munkabérjegyzék, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a lakóingatlanban élők összjövedelme osztva az ott élő személyek számával. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a lakóingatlanban élő nagykorú személyeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy a vele azonos ingatlanban élő személy nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

2. melléklet a 14/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

1. …………………………………………(név) Kálócfa, ………………...………………….... u. ……… sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló …./2023. (….) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként …… mennyiségű tűzifát átvettem.

2. Kálócfa, ……..év. ................... hó ....... nap

3. átadó aláírása, átvevő aláírása