Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 11. 11

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

2023.11.11.

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 17.§ (5) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 27.§-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 62.§ (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, 115.§ (1) és (3) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (1a) bekezdésében, 29.§ (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy a képviselő-testület eleget tegyen

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) által előírt szabályozási kötelezettségének, és a szociális gondoskodás hatáskörébe tartozó feladatait tekintve megállapítsa az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit, az eljárás és az ellenőrzés rendjét az önkormányzat közigazgatási határain belül, és

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) által előírt szabályozási kötelezettségének, és a gyermekvédelmi, gyermekjóléti gondoskodás hatáskörébe tartozó feladatait tekintve megállapítsa az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit, az eljárás és az ellenőrzés rendjét az önkormányzat közigazgatási határain belül.

(2) Az önkormányzat által biztosított és megszervezett szociális gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik megoldására önerőből nem képesek. Az ellátást igénylők kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében a tőlük elvárható módon mindent megtegyenek, amennyiben pedig a támogatásra szoruló élethelyzet nekik felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük megváltoztatásával kötelesek elősegíteni helyzetük javítását.

(3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az önkormányzat, valamint annak szervei, továbbá a településen működő oktatási, egészségügyi és civil szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kötelesek kezdeményezni.

2. § A rendelet hatálya kiterjed Kálócfa község közigazgatási területén élő

a) bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

e) az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a rendelet hatálya kiterjed az a)–d) pontokban foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is,

f) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

g) a pénzbeli és természetben biztosított gyermekjóléti ellátások és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások tekintetében a Gyvt. 4.§-ában meghatározott természetes személyekre.

2. Eljárási szabályok

3. § (1) E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat.

(2) Az egyes szociális és gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátások (továbbiakban együtt: ellátások) megállapítása iránti kérelmeket a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakban: hivatal) kell benyújtani írásban vagy előterjeszteni szóban. A szóban előterjesztett kérelmeket írásba kell foglalni. A hivatal az eljárás lefolytatására illetékes szerv. A kérelmek elbírálására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.), az Szt., a Gyvt. és ezen önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni.

(3) A kérelmeket személyesen vagy postai úton a hivatal címére (8971 Zalabaksa, Rákóczi u. 24.) vagy elektronikus úton https://epapir.gov.hu oldalon elérhető alkalmazáson keresztül vagy hivatali kapun (hivatali kapu azonosító név: KFAONKORM, KRID azonosító: 547040193) keresztül lehet benyújtani, a pénzbeli és természetbeni ellátások esetén e rendelet 1-6.mellékleteiben meghatározott formanyomtatványokon.

(4) A kérelemhez mellékelni kell

a) az együtt élő személyeknek a jövedelem számítására irányadó időszakra eső jövedelméről szóló igazolást,

b) a gyermek elhelyezéséről, vagy gyámrendelésről szóló határozatot,

c) 30 napnál nem régebbi igazolást a tankötelezettségi korhatárt betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról,

d) az Szt. által szabályozott ellátások esetében a Korm. rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat,

e) a Gyvt. által szabályozott ellátásoknál a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Gyer.) meghatározott igazolásokat,

f) az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat, és mindazokat a bizonyítékokat, amelyet e rendelet az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek.

4. § (1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1-13.§-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet által alkalmazott fogalmak tekintetében az Szt. 4.§-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokkal kapcsolatos hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(4) A hatáskör gyakorlója dönt az ellátásra való jogosultság elbírálásáról, az ellátás megállapításáról, módosításáról, szüneteltetéséről, megszüntetéséről. A jogszabályban előírtak szerint elvégzi az ellátások felülvizsgálatát, és ellenőrzi a jogosultság fennállását.

(5)2 A hatáskör átruházása a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének elengedésére, csökkentésére, részletekben történő megtérítésének engedélyezésére nem terjed ki. A jogosulatlanul, illetve a rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésének elrendelése esetén az Szt. 17.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni. A képviselő-testület méltányosságból abban az esetben engedheti el, csökkentheti vagy engedélyezhet részletfizetést a jogosulatlanul felvett szociális ellátás tekintetében, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 250%-át.

5. § (1) Ha a rendelet másként nem rendelkezik, a hivatal a kérelem alapján a szükséges eljárást lefolytatja, az ügyet döntésre előkészíti, környezettanulmányt készít és beszerzi mindazokat a bizonyítékokat, amelyek benyújtására az ügyfél nem kötelezhető.

(2) Amennyiben a szociális ellátást igénylő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a kérelme elutasításáról szóló határozatban a figyelmét fel kell hívni.

(3) A megállapított pénzbeli ellátások folyósításáról hivatal pénzügyi ügyintézői – egyedi határozat alapján – a kérelmező nyilatkozata alapján bankszámlára történő utalással, postai kiutalással, a közüzemi szolgáltatónak utalással vagy az önkormányzat házipénztárából készpénzben történő kifizetés útján gondoskodnak, valamint a kifizetéssel egyidejűleg az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi, elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról is intézkednek a Korm. rendelet és a Gyer. rendelkezései szerint.

6. § (1) A kérelmező a kérelem benyújtásakor köteles saját maga és családja, valamint azoknál a támogatásoknál, amelyeknél e rendelet a közös háztartásban élők jövedelmét írja elő vizsgálni, a közös háztartásban élők jövedelmi viszonyairól igazolást csatolni, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor jövedelmi viszonyairól nyilatkozatot tenni.

(2) A jövedelem számításakor

a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

(3) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen a következők lehetnek:

a) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről kiállított munkáltatói igazolás vagy munkabér jegyzék

b) munkanélküli járadék esetén az azt megállapító határozat, megszűnés esetén a megszüntető határozat,

c) a társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, magánnyugdíj-biztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvénye,

d) vállalkozó esetében az illetékes NAV igazolása a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról, a le nem zárt időszak tekintetében a könyvelő igazolása vagy a vállalkozó nyilatkozata,

e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozata havi átlagos nettó jövedelméről.

(4) A jövedelem igazolására elfogadható bankszámlakivonat vagy elektronikus bankszámlakivonat is, ha abból a juttatás jogcíme és jogosultja egyértelműen megállapítható.

(5) Az önkormányzat által nyújtott, e rendeletben szabályozott támogatás esetében a jövedelemszámításra vonatkozó időszakra az Szt. 10.§ (2)–(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(6) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a hivatal megkeresheti:

a) az állami adóhatóságot,

b) a polgárok személyi adat- és lakcímét nyilvántartó szervet,

c) az igazolást kiállító szervet,

d) a munkáltatót.

(7) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetők vagy a hivatal köteles eljárásában külön jogszabály alapján beszerezni, lekérdezni.

(8) El lehet tekinteni a jövedelemnyilatkozat megtételétől, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül már részesült olyan ellátásban, amelyhez a jövedelmi helyzetét igazolta, feltéve, hogy ezen idő alatt helyzetében nem történt a jogosultságot érintő változás. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(9) Az adatok valódisága környezettanulmánnyal is ellenőrizhető. Ilyen esetekben az ellátás megállapításának feltétele - az egyéb jogszabályi feltételeken túl-, hogy a kérelmező a környezettanulmány elkészítésében a hatósággal együttműködjön. El lehet tekinteni a környezettanulmány készítésétől, ha a kérelmező életkörülményeit a hivatal már bármely ügyben - a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül - vizsgálta, és azokban lényeges változás nem feltételezhető.

(10) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.

(11) Elemi kár esetén benyújtott átmeneti (krízis) segélykérelem elbírálásánál a jövedelmi viszonyok vizsgálatától indokolt esetben el lehet térni.

7. § (1) Ugyanazon személy ugyanarra az időszakra tekintettel több jogcímen is részesülhet ellátásban és személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásban.

(2) Utólagos elszámolási kötelezettség írható elő az ellátás megállapítása esetén, amennyiben a célirányos felhasználás így biztosítható. Az elszámolás módjáról és határidejéről a megállapító határozatban kell rendelkezni. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén az elszámolás teljesítéséig ugyanazon támogatási formában újabb ellátás nem állapítható meg.

(3) A havi rendszerességgel adott települési támogatást utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani, az eseti pénzbeli ellátásokat a megállapító határozat végrehajthatóvá válását követően kell folyósítani. A folyósítás módjáról az ellátás megállapító határozatban kell rendelkezni.

(4) A havi rendszerességgel adott támogatás esetében a jogosultságot a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani.

(5) Ha a havi rendszerességgel adott települési támogatás nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata.

(6) Ha a kérelmet nem a 3.§ (3) bekezdése szerinti formanyomtatványon nyújtották be, úgy a kérelem benyújtása napjának az írásbeli kérelem benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos bejelentés megtörtént.

(7) A támogatás folyósítára a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül kerül sor, kivéve, ha a támogatás kifizetésének késedelme a kérelmező és családja létfenntartását veszélyezteti. Ebben az esetben a támogatást a határozat meghozatalát követően haladéktalanul ki kell fizetni.

8. § (1) E rendelet alkalmazása szempontjából létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül az Szt. 45.§ (4) bekezdésében foglaltakon túl:

a) a lakhatás elvesztése,

b) a család jövedelmi viszonyaiban váratlan jövedelemkiesés, a jövedelem elvesztése,

c) betegség.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából létfenntartási gonddal küzd, aki olyan létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe kerül, aminek megoldására önállóan, külső segítség nélkül képtelen, és a segítség elmaradása helyrehozhatatlan kárt okozna. Létfenntartási gondnak tekintendő különösen:

a) étkezés, élelmezés hiánya,

b) áramszolgáltatás vagy ivóvízellátás korlátozása, megszűnése,

c) fűtés hiánya.

9. § (1) A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásra jogosult a személyi adataiban, lakcímében, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változásokat köteles írásban 15 napon belül bejelenteni a hivatalhoz.

(2) Ha a kérelmező a határozott időre megállapított ellátás jogosultsági időtartamának megszűnése előtt kéri a jogosultság ismételt megállapítását, az ellátás ismételt megállapítása iránti kérelem legkorábban a megszűnést követő hónapban nyújtható be. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

(3) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális támogatást meg kell szüntetni, és a támogatást jogosulatlanul igénybe vevőt kötelezni kell a támogatás összegének visszafizetésére.

(4) A havi rendszerességgel nyújtott szociális ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn,

b) jogosultságot kizáró körülmény következett be,

c) a jogosult meghalt,

d) az e rendeletben meghatározott egyéb okból.

(5) A (4) bekezdés szerinti megszüntetés időpontja a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napja.

(6)3 Ha a szociális vetítési alap összege változik, e rendelet 10.§-ában felsorolt ellátások összegét a változás időpontjától számított 90 napon belül felül kell vizsgálni.

(7) A felülvizsgálat során az Szt. 25.§ (4) - (12) bekezdését kell alkalmazni.

(8) A felülvizsgálat során ugyanazon nyilatkozatokat, igazolásokat kell a jogosulttól bekérni, amelyek a jogosultság elbírálásához szükségesek.

(9) Meg kell szüntetni a havi rendszerességgel nyújtott szociális ellátást, ha a jogosult a felülvizsgálatot nem teszi lehetővé, vagy a kért dokumentumokat nem bocsátja a hivatal rendelkezésére.

(10) Ha a felülvizsgálat eredményeként a havi rendszeres szociális ellátásra való jogosultság megszűnik, akkor az ellátást a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

3. A szociális és gyermekvédelmi gondoskodás rendszere

10. § (1) Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeit az alábbi pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokkal biztosítja:

a) települési támogatás

aa) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,

ab) a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,

ac) temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás,

b) köztemetés,

c) rendkívüli települési támogatás,

d) bölcsőde-, óvoda-, iskolakezdési támogatás,

e) házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj támogatása,

f)4 karácsonyi támogatás,

g)5 energiaválság hatásainak enyhítésére nyújtott támogatás.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás keretében a rászorultaknak biztosítja:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) falugondnoki szolgálat,

d) családsegítés.

(3) Természetben nyújtott gyermekjóléti ellátások:

a) intézményi gyermekétkeztetés,

b) szünidei gyermekétkeztetés.

(4) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében az önkormányzat biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást.

II. Fejezet

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK

4. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

11. § (1) A Képviselő-testület a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásához, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatást nyújt. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás elsősorban a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, a csatornahasználat és szemétszállítás díjához nyújtott hozzájárulás.

(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(3)6 A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a 120.000 Ft-ot, egyedül élő esetében a 130.000 Ft-ot nem haladja meg.

(4)7 A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás havi összege: 5000 Ft.

(5)8

(6)9

(7)10

(8)11

(9) Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást természetben, a készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani. A készülék leszerelése esetén a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás kódhordozó formájában történő nyújtását meg kell szüntetni.

(10)12

(11)13

(12) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást egy évre kell megállapítani, havi rendszerességgel.

(13) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(14) A kérelmezőt a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg,

(15) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapítása iránti kérelmet e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(16) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapításához

a) a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmének hitelt érdemlő igazolása,

b)14

c) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások igazolására a kérelem benyújtását megelőző három hónap közül egy hónap közüzemi számlái, valamint

d) a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adat megállapítására, igazolására szolgáló irat bemutatása vagy másolatának csatolása

szükséges.

(17) A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakhatáshoz kapcsolódó kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni a (16) bekezdés d) pontja szerinti azonosító adato(ka)t.

(18) A Hivatal a szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a szolgáltató részére - a jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően minden hónap 5. napjáig - elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában folyósításra került támogatásokról.

(19) Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell

a) a határozatot hozó szerv megnevezését,

b) a határozat számát,

c) a támogatott szolgáltatást igénybe vevő személy nevét és születési idejét,

d) a jogosult lakcímét az irányítószámnak, a helységnek, a közterület nevének és jellegének, a házszámnak, az épületnek, lépcsőháznak, emeletnek és ajtónak a megjelölésével,

e) a (16) bekezdés d) pontjában meghatározott azonosító adato(ka)t,

f) a támogatásra való jogosultság kezdő és végső időpontját,

g) a támogatás havi összegét.

(20) Ha a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

(21) A szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetében ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltatóváltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.

5. A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

12. § (1) A Képviselő-testület a szociálisan rászoruló személyek részére a gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatást nyújt.

(2) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapítása iránti kérelmet e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(3) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapításához

a) a család tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása,

b) a háziorvos által a havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletről kiállított igazolás,

c) a b) pontban kiállított igazolás alapján a gyógyszertári igazolás,

d) nyilatkozat arról, hogy a járási hivataltól részesül-e közgyógyellátásában vagy jogosult lenne-e rá

csatolása szükséges.

(4) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek

a)15 a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át, és

b)16 havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a szociális vetítési alap összegének 25 %-át meghaladja.

(5) Nem jogosult a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra az a személy, aki a járási hivataltól közgyógyellátásban részesül, vagy arra jogosult lenne.

(6) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás összege megegyezik a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének 50 %-ával.

(7) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatást 1 évre kell megállapítani, havi rendszerességgel.

(8) A támogatás megállapításakor a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök vehetők figyelembe.

(9) A háziorvos által kiállított igazolást e rendelet 7. melléklete szerinti formanyomtatványon, a gyógyszertári vagy gyógyászati segédeszközöket forgalmazó szaküzlet által kiadott igazolást e rendelet 8. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

6. A temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás

13. § (1)17 Települési támogatás nyújtható kérelemre annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra kötelezett hozzátartozó ugyan, de a temetési költségek viselése a saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti, továbbá akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogcímen megállapított támogatás összege 50.000 Ft.

(3) Az (1) bekezdése szerinti kérelmet e rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, a haláleset bekövetkezésétől számított 3 hónapon belül. A kérelemhez mellékelni kell az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a temetés költségeiről a támogatást kérő vagy vele közös háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A megállapított támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét és a döntés számát a számlákra rá kell vezetni.

(5)18 A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 250.000 Ft.

7. Köztemetés

14. § (1) Az önkormányzat illetékességi területén elhunyt személy, közköltségen való eltemettetéséről a polgármester gondoskodik az Szt. 48.§-ában foglaltak szerint.

(2) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt, annak kérelme alapján különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesítheti a köztemetés költségeinek megtérítése alól, ha

a) az elhunytnak nincs ingatlanvagyona vagy az ingatlanvagyon értéke a köztemetés költségeit nem fedezi, és

b) a köztemetés költségeinek megtérítése az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségének megtérítésekor e rendelet 8.§ (2) bekezdésében meghatározott létfenntartási gonddal küzd.

8. Rendkívüli települési támogatás

15. § (1)19 Kérelemre vagy hivatalból rendkívüli települési támogatásban részesül az a személy, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, emiatt anyagi segítségre szorul, feltéve, hogy családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.

(2) Rendkívüli élethelyzetnek minősül:

a) önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni

b) súlyos baleset vagy betegség, ahol a családban ellátatlan kiskorú, vagy magatehetetlen beteg marad, vagy

c) olyan árvíz-, tűzkár, más elemi csapás esetén, ahol a kár legszükségesebb elhárítására a károsult család anyagi helyzete miatt képtelen és az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyben van, azonnali intézkedés szükséges, melyet a veszélyeztetett megoldani nem tud, vagy

d) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokat a kérelmező nem tudja kifizetni.

(3) Balesetet, elemi kárt, tűzesetet elszenvedett vagy súlyos betegségben, tragikus helyzetben szenvedő személy részére a rendkívüli települési támogatás pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, ha

a) a kölcsönben részesülő megállapodásban vállalja a kölcsön összegének havi egyenlő részletekben egy év alatt történő visszafizetését, és

b) felhatalmazást ad arra, hogy a kölcsön meg nem fizetése esetén munkabéréből, egyéb jövedelméből a tartozás letiltható.

(4) A kölcsön visszafizetéséről a polgármester a kölcsönben részesülővel megállapodást köt.

(5) A kamatmentes kölcsön akkor állapítható meg, ha a kérelmező az előző kamatmentes kölcsönét kifizette.

(6) Rendkívüli települési támogatás természetbeni és pénzbeli ellátásként egyaránt nyújtható.

(7) Természetbeni ellátásként kell megállapítani a rendkívüli települési támogatást, ha

a) a kérelem erre irányul, vagy

b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a rendkívüli települési támogatás felhasználása nem a rendeltetésének megfelelően történik.

(8) A természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás formája lehet: élelmiszercsomag, élelmiszervásárlási utalvány, tüzelőanyag megvásárlása, közüzemi díjak kifizetése, gyógyszer költségének kifizetése.

(9) Indokolt esetben a rendkívüli települési támogatás részesített személy kötelezhető a támogatás felhasználásának elszámoltatására. Ebben az esetben a felhasználás célját a határozatban meg kell határozni.

(10) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható rendkívüli települési támogatás.

(11) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet e rendelet 4. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

9. Bölcsőde-, óvoda-, iskolakezdési támogatás

16. § (1)20 Az önkormányzat évi egyszeri alkalommal bölcsőde-, óvoda-, iskolakezdési támogatást nyújt a bölcsődei, az óvodai nevelésben, általános, középiskolai oktatásban részesülő gyermek és nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató bölcsődei, óvodáztatási, iskoláztatási költségeihez abban az esetben, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jutó jövedelem nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet e rendelet 5. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, minden év augusztus 1. napjától október 31. napjáig. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A kérelemhez csatolni szükséges a 14. életévét betöltött gyermek esetén a tanulói jogviszonyról szóló igazolást.

(4) A támogatás összege:

a)21 a bölcsődés és az óvodás korú gyermekek esetén 35.000 Ft,

b)22 általános iskolás tanuló esetén 40.000 Ft,

c)23 középiskolás tanuló és nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató esetén 45.000 Ft.

10. Házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj támogatása

17. §24 Az önkormányzat a házi segítségnyújtás térítési díjának 50%-át az ellátottaktól átvállalja és számla ellenében az ellátó Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása részére megfizeti.

11.25 Karácsonyi támogatás, energiaválság hatásainak enyhítésére nyújtott támogatás

18. § (1)26 Az önkormányzat éves költségvetése függvényében évi egyszeri alkalommal, tárgyév november-december hónapjában karácsonyi támogatást nyújthat minden olyan rászorulónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 400.000 Ft-ot.

(2) A támogatás háztartásonként kérelmezhető.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet e rendelet 6. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, minden év november 1. napjától december 10. napjáig. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

18/A. §27 (1)28 Az önkormányzat éves költségvetése függvényében évi egyszeri alkalommal az energiaválság hatásainak enyhítésére támogatást nyújthat minden olyan rászorulónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 400.000 Ft-ot.

(2) A támogatás háztartásonként kérelmezhető. A támogatás pénzben nyújtható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet e rendelet 9. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, minden év november 1. napjától december 10. napjáig. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

III. Fejezet

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK, AZOK IGÉNYBEVÉTELE

12. Étkeztetés

19. § (1) Az önkormányzat az étkeztetést társulásos formában, a Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása útján látja el.

(2) Az étkeztetésre vonatkozó önkormányzati rendeleti szabályozásra Zalalövő Város Önkormányzata jogosult.

13. Házi segítségnyújtás

20. § (1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást társulásos formában, a Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása útján látja el.

(2) A házi segítségnyújtásra vonatkozó önkormányzati rendeleti szabályozásra Zalalövő Város Önkormányzata jogosult.

14. Falugondnoki szolgálat

21. § A falugondnoki szolgálatról Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos önkormányzati rendelete rendelkezik.

15. Családsegítés

22. § Az önkormányzat a közigazgatási területén a családsegítés szociális alapszolgáltatás feladatainak ellátásáról Lenti Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés keretében gondoskodik.

IV. Fejezet

GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

16. Természetben nyújtott gyermekjóléti ellátások

23. § (1) Az önkormányzat a Gyvt. 21/A.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti intézményi gyermekétkeztetést a Gyvt. 21/A.§ (3) bekezdés aa) pontjában foglaltaknak eleget téve, társulási tagként a Zalabaksai Köznevelési Társulás által fenntartott Zalabaksai Napköziotthonos Óvodában biztosítja.

(2) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjat a Gyvt. 29.§ (3) bekezdése értelmében Zalabaksa Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozza meg önkormányzati rendeletében.

24. § Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a Gyvt. 21/C.§-ában és a hatályos jogszabályok alapján biztosítja.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

26. §29

1. melléklet

KÉRELEM A LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ..................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ....................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: ........................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap):......................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: ………..................................……irányítószám .......................................... település............................................. utca/út/tér .................................. házszám .......... épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó………………

1.1.6. Tartózkodási helye: ………. irányítószám ...................................................................... település.......................................... utca/út/tér ………………………………........... házszám ............ épület/lépcsőház ............ emelet, ajtó………………………………………………...

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………..…………………………….

1.1.8. Állampolgársága: ...............................................................................................................

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ..............................................................................

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ..............................................................................

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.

1.3. A kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ................................ fő

1.4. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:

A

B

C

D

E

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Családi kapcsolat

TAJ

1

2

3

4

5

1.5.30

2. Jövedelmi adatok: adatok megadása nettó Ft-ban

A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelmek

7. Összes jövedelem

(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat.)

3.31

4. Nyilatkozatok

4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék

működik - nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ................ ..............................................................

(Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakhatáshoz kapcsolódó kadások viseléséhez nyújtott települési támogatást a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani)

4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

*Erről a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

b) más településen ugyanilyen jogcímen támogatást igénybe veszek/ nem veszek igénybe,*

4.4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4.5. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

4.6. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.

4.7. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: ...............................................

................................................................................... .............................................................................................................

kérelmező aláírása a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

2. melléklet

KÉRELEM A GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

1. Kérem a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapítását jövedelmi helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre tekintettel.

2. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

2.1. Neve: ........................................................................................................................................

2.2. Születési neve: .........................................................................................................................

2.3. Anyja neve: ..............................................................................................................................

2.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .........................................................................................

2.5. Lakóhelye: ...............................................................................................................................

2.6. Tartózkodási helye: ..................................................................................................................

2.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................

2.8. Állampolgársága: .....................................................................................................................

2.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................

2.10. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

2.10.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

2.10.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

2.10.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy

2.10.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.

3. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok

3.1. A kérelmező családi körülménye:

3.1.1. □ egyedül élő,

3.1.2. □ nem egyedül élő.

3.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.

A

B

C

D

E

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Családi kapcsolat

TAJ

1

2

3

4

5

3.3. Jövedelmi adatok:adatok megadása nettó Ft-ban

A

B

C

Összesen

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók jövedelme

1

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6

Egyéb jövedelem

7

Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): …………………………………….. Ft/hó.
(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat.)

4. Nyilatkozatok (Kérjük, X-szel jelölje be a megfelelő választ.)

4.1. Nyilatkozom, hogy a járás hivataltól közgyógyellátásban:

4.1.1. részesülök □

4.1.2. nem részesülök □

4.2. Nyilatkozom, hogy a járás hivatal által megállapítható közgyógyellátásra:

4.2.1. jogosult vagyok □

4.2.2. nem vagyok jogosult □

4.3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

*Erről a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

b) más településen ugyanilyen jogcímen támogatást igénybe veszek/ nem veszek igénybe,*

4.4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4.5. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

4.6. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.

4.7. Hozzájárulok a kérelemben és a kérelemhez a támogatás megállapítása érdekében becsatolt igazolásokon szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kelt: ............................................................................., ......................................... .................

...............................................................................................

kérelmező aláírása

3. melléklet

KÉRELEM TEMETÉSI KÖLTSÉGEK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ..................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ....................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: ........................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap):......................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: ………..................................……irányítószám .......................................... település............................................. utca/út/tér .................................. házszám .......... épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó………………

1.1.6. Tartózkodási helye: ………. irányítószám ...................................................................... település.......................................... utca/út/tér ………………………………........... házszám ............ épület/lépcsőház ............ emelet, ajtó………………………………………………...

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………..…………………………….

1.1.8. Állampolgársága: ...............................................................................................................

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ..............................................................................

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ..............................................................................

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.

1.3. Pénzbeli támogatás megállapítása esetén fizetési számlával kapcsolatos adatok, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri:

1.3.1. Fizetési számla száma: ………………………………...…………………………………

1.3.2. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ……………………………………………...

1.4. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:

A

B

C

D

E

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Családi kapcsolat

TAJ

1

2

3

4

5

2. A támogatás igénylésének indoka:

(Itt kell feltüntetni az elhunyt személyi adatait is.)

……………………………………………………………….……………….…………………

………………………………………………………..…………………………………………

…………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Jövedelmi adatok: adatok megadása nettó Ft-ban

A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelmek

7. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): …………………………………….. Ft/hó.
(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat.)

4. Egyéb nyilatkozatok:

4.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

*Erről a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

b) más településen ugyanilyen jogcímen támogatást igénybe veszek/ nem veszek igénybe,*

4.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (7) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.

4.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő kezeléshez, felhasználásához.

Kelt: ………………………., ……………… év …………………. hó ………. nap

…………………………………… ………………………………………

kérelmező aláírása

Amennyiben a temetés költségeiről szóló számla a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozó nevére került kiállításra:

Alulírott……………………………………………………………………………………. szám alatti lakos, mint ……………………………….. szám alatti lakossal egy háztartásban élő közeli hozzátartozó nyilatkozom, hogy a temetési támogatás………………………………………………………….. (név, lakcím) kérelmező általi igénylésével egyetértek.

Kelt:………………………………………………

…………………………………..

közeli hozzátartozó

4. melléklet

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ..................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ....................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: ........................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap):......................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: ………..................................……irányítószám .......................................... település............................................. utca/út/tér .................................. házszám .......... épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó………………

1.1.6. Tartózkodási helye: ………. irányítószám ...................................................................... település.......................................... utca/út/tér ………………………………........... házszám ............ épület/lépcsőház ............ emelet, ajtó………………………………………………...

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………..…………………………….

1.1.8. Állampolgársága: ...............................................................................................................

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ..............................................................................

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ..............................................................................

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.

1.3. Pénzbeli támogatás megállapítása esetén fizetési számlával kapcsolatos adatok, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri:

1.3.1. Fizetési számla száma: ………………………………...…………………………………

1.3.2. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ……………………………………………...

1.4. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:

A

B

C

D

E

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Családi kapcsolat

TAJ

1

2

3

4

5

2. A támogatás igénylésének indoka:

……………………………………………………………….……………….…………………

………………………………………………………..…………………………………………

…………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Jövedelmi adatok: adatok megadása nettó Ft-ban

A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelmek

7. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): …………………………………….. Ft/hó.
(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat.)

4. Egyéb nyilatkozatok:

4.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

*Erről a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

b) más településen ugyanilyen jogcímen támogatást igénybe veszek/ nem veszek igénybe,*

4.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (7) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.

4.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő kezeléshez, felhasználásához.

Kelt: ………………………., ……………… év …………………. hó ………. nap

…………………………………… ………………………………………

kérelmező aláírása

5. melléklet

KÉRELEM BÖLCSŐDE-, ÓVODA-, ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ..................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ....................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: ........................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap):......................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: ………..................................……irányítószám .......................................... település............................................. utca/út/tér .................................. házszám .......... épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó………………

1.1.6. Tartózkodási helye: ………. irányítószám ...................................................................... település.......................................... utca/út/tér ………………………………........... házszám ............ épület/lépcsőház ............ emelet, ajtó………………………………………………...

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………..…………………………….

1.1.8. Állampolgársága: ...............................................................................................................

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ..............................................................................

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ..............................................................................

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.

1.3. Pénzbeli támogatás megállapítása esetén fizetési számlával kapcsolatos adatok, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri:

1.3.1. Fizetési számla száma: ………………………………...…………………………………

1.3.2. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ……………………………………………...

1.4. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:

A

B

C

D

E

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Családi kapcsolat

TAJ

1

2

3

4

5

2. Gyermek/tanuló/hallgató neve, oktatási intézmény megnevezése, osztály/évfolyam megjelölése:

(A kérelemhez csatolni szükséges a 14. életévét betöltött gyermek esetén a tanulói jogviszonyról szóló igazolást.)

……………………………………………………………….……………….…………………

………………………………………………………..…………………………………………

…………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Jövedelmi adatok:

A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelmek

7. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): …………………………………….. Ft/hó.
(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat.)

4. Egyéb nyilatkozatok:

4.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

*Erről a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

b) más településen ugyanilyen jogcímen támogatást igénybe veszek/ nem veszek igénybe,*

4.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (7) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.

4.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő kezeléshez, felhasználásához.

Kelt: ………………………., ……………… év …………………. hó ………. nap

…………………………………… ………………………………………

kérelmező aláírása

6. melléklet

KÉRELEM KARÁCSONYI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ..................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ....................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: ........................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap):......................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: ………..................................……irányítószám .......................................... település............................................. utca/út/tér .................................. házszám .......... épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó………………

1.1.6. Tartózkodási helye: ………. irányítószám ...................................................................... település.......................................... utca/út/tér ………………………………........... házszám ............ épület/lépcsőház ............ emelet, ajtó………………………………………………...

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………..…………………………….

1.1.8. Állampolgársága: ...............................................................................................................

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ..............................................................................

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ..............................................................................

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.

1.3. Pénzbeli támogatás megállapítása esetén fizetési számlával kapcsolatos adatok, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri:

1.3.1. Fizetési számla száma: ………………………………...…………………………………

1.3.2. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ……………………………………………...

1.4. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:

A

B

C

D

E

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Családi kapcsolat

TAJ

1

2

3

4

5

2. Jövedelmi adatok: adatok megadása nettó Ft-ban

A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelmek

7. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): …………………………………….. Ft/hó.
(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat.)

3. Egyéb nyilatkozatok:

3.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

*Erről a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

b) más településen ugyanilyen jogcímen támogatást igénybe veszek/ nem veszek igénybe,*

3.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

3.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (7) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.

3.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő kezeléshez, felhasználásához.

Kelt: ………………………., ……………… év …………………. hó ………. nap

…………………………………… ………………………………………

kérelmező aláírása

7. melléklet

HÁZIORVOSI IGAZOLÁS
A háziorvosi igazolás kiadására a kérelmező által, a gyógyszerkiadások viseléséhez benyújtott települési támogatás elbírálása céljából kerül sor.

1. A kérelmező személyes adatai

1.1. Neve: ............................................................................................................................................

1.2. Születési neve: ..............................................................................................................................

1.3. Anyja neve: ..................................................................................................................................

1.4. Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................

1.5. Lakóhely: ......................................................................................................................................

1.6. Tartózkodási hely: ........................................................................................................................

1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................

(A megfelelő választ X-szel kell jelölni.)

2. A társadalombiztosítás által támogatott, tartósan alkalmazott gyógyító ellátási szükségletre vonatkozó adatok

3. Havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek, annak adagolása:

Gyógyszer megnevezése

Gyógyszer adagolása

A táblázatban valamennyi, a kérelmező által szedett, tb-támogatásba befogadott gyógyszert fel kell tüntetni.

4. Gyógyászati segédeszközök és orvosi rehabilitáció céljából havonta rendszeresen rendelt gyógyító ellátások:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Háziorvosra (intézményi orvosra) vonatkozó adatok, a háziorvos nyilatkozata

5.1. A háziorvos neve: .........................................................................................................................

5.2. Orvosi bélyegzőjének száma: .......................................................................

5.3. Ágazati azonosító: ........................................................................................................................

5.4. ÁNTSZ engedély száma: .............................................................................................................

5.5. Rendelő/munkahely neve, címe: ..................................................................................................

5.6. Telefonszáma: ..............................................................................................................................

Kijelentem, hogy az igazolásban feltüntetett gyógyító ellátásra vonatkozó szükséglet kizárólag a települési támogatást igénylő személy orvosi dokumentációjában igazolt kezelése alapján került megállapításra.

Dátum: ...................................

P. H.

...........................................

háziorvos aláírása

8. melléklet

GYÓGYSZERTÁRI VAGY GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖKET FORGALMAZÓ SZAKÜZLET ÁLTAL KIADOTT IGAZOLÁS
A gyógyszertári vagy gyógyászati segédeszközöket forgalmazó szaküzlet által kiadott igazolás kiállítására a kérelmező által, a gyógyszerkiadások viseléséhez benyújtott települési támogatás elbírálása céljából kerül sor.

1. A kérelmező személyes adatai

1.1. Neve: ............................................................................................................................................

1.2. Születési neve: ..............................................................................................................................

1.3. Anyja neve: ..................................................................................................................................

1.4. Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................

1.5. Lakóhely: ......................................................................................................................................

1.6. Tartózkodási hely: ........................................................................................................................

1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................

(A megfelelő választ X-szel kell jelölni.)

2. A társadalombiztosítás által támogatott, tartósan alkalmazott gyógyító ellátási szükségletre vonatkozó adatok

3. Havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek, annak adagolása, havi költsége:

Gyógyszer megnevezése

Gyógyszer adagolása

Gyógyszer havi költsége

-

-

Ft

Összesen:

A táblázatban valamennyi, a kérelmező által szedett, tb-támogatásba befogadott gyógyszert fel kell tüntetni.

4. Gyógyászati segédeszközök és orvosi rehabilitáció céljából havonta rendszeresen rendelt gyógyító ellátások:

Gyógyászati segédeszköz megnevezése

Gyógyászati segédeszköz havi költsége

Összesen:

-

Ft

5. Gyógyszertárra, gyógyászati segédeszközt forgalmazó szaküzletre vonatkozó adatok, a gyógyszertár vagy gyógyászati segédeszközt forgalmazó szaküzlet képviselőjének nyilatkozata

5.1. A gyógyszertár, gyógyászati segédeszközt forgalmazó szaküzlet neve: ............................................................................................................

5.2. Engedély száma: .............................................................................................................

5.3. Címe: ..................................................................................................

5.4. Telefonszáma: ..............................................................................................................................

Kijelentem, hogy az igazolásban feltüntetett gyógyító ellátásra vonatkozó szükséglet költségének meghatározása kizárólag a települési támogatást igénylő személy által a részemre rendelkezésre bocsátott háziorvosi igazolás alapján került megállapításra.

Dátum: ...................................

P. H.

.......................................................................................................

gyógyszertár vagy gyógyászati segédeszközt forgalmazó szaküzlet képviselőjének aláírása

9. melléklet32

KÉRELEM AZ ENERGIAVÁLSÁG ENYHÍTÉSÉRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ..................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ....................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: ........................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap):......................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: ………..................................……irányítószám .......................................... település............................................. utca/út/tér .................................. házszám .......... épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó………………

1.1.6. Tartózkodási helye: ………. irányítószám ...................................................................... település.......................................... utca/út/tér ………………………………........... házszám ............ épület/lépcsőház ............ emelet, ajtó………………………………………………...

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………..…………………………….

1.1.8. Állampolgársága: ...............................................................................................................

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ..............................................................................

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ..............................................................................

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.

1.3. Pénzbeli támogatás megállapítása esetén fizetési számlával kapcsolatos adatok, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri:

1.3.1. Fizetési számla száma: ………………………………...…………………………………

1.3.2. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ……………………………………………...

1.4. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:

A

B

C

D

E

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Családi kapcsolat

TAJ

1

2

3

4

5

2. Jövedelmi adatok: adatok megadása nettó Ft-ban

A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelmek

7. Összes jövedelem

2.1. Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): …………………………………….. Ft/hó.

2.2. (A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat.)

3. Egyéb nyilatkozatok:

3.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

b) más településen ugyanilyen jogcímen támogatást igénybe veszek/ nem veszek igénybe,*

*Erről a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

3.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

3.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.

3.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő kezeléshez, felhasználásához.

3.5. Kelt: ………………………., ……………… év …………………. hó ………. nap

3.6. …………………………………… ……………………………………… kérelmező aláírása

1

A bevezető a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (5) bekezdése a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 9. § (6) bekezdése a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 10. § (1) bekezdés f) pontja a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 10. § (1) bekezdés g) pontját a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 11. § (3) bekezdése a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (3) bekezdése a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (3) bekezdése a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 11. § (4) bekezdése a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 11. § (5) bekezdését a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 11. § (6) bekezdését a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 11. § (7) bekezdését a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 11. § (8) bekezdését a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 11. § (10) bekezdését a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 11. § (11) bekezdését a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 11. § (16) bekezdés b) pontját a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 9. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 12. § (4) bekezdés a) pontja a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

16

A 12. § (4) bekezdés b) pontja a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

17

A 13. § (1) bekezdése a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdése a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdése a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

18

A 13. § (5) bekezdése a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 15. § (1) bekezdése a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 15. § (1) bekezdése a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 15. § (1) bekezdése a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

20

A 16. § (1) bekezdése a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 16. § (1) bekezdése a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 16. § (1) bekezdése a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

21

A 16. § (4) bekezdés a) pontja a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

22

A 16. § (4) bekezdés b) pontja a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

23

A 16. § (4) bekezdés c) pontja a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

24

A 17. § a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

25

A 11. alcím címe a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

26

A 18. § (1) bekezdése a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. § (1) bekezdése a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 18. § (1) bekezdése a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 18. § (1) bekezdése a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

27

A 18/A. §-t a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdése iktatta be.

28

A 18/A. § (1) bekezdése a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg. A 18/A. § (1) bekezdése a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 18/A. § (1) bekezdése a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

29

A 26. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

Az 1. melléklet 1.5. pontját a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 9. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

31

Az 1. melléklet 3. pontját a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 9. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 9. mellékletet a Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 8. §-a iktatta be.