Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 01- 2022. 11. 02

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.01.

Kálócfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 17.§ (5) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 27.§-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 62.§ (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, 115.§ (1) és (3) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (1a) bekezdésében, 29.§ (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeit az alábbi pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokkal biztosítja:)

„f) karácsonyi támogatás,”

(2) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeit az alábbi pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokkal biztosítja:)

„g) energiaválság hatásainak enyhítésére nyújtott támogatás.”

2. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át nem haladja meg.

(4) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás havi összege: 5000 Ft. ”

3. § (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Települési támogatás nyújtható kérelemre annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra kötelezett hozzátartozó ugyan, de a temetési költségek viselése a saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti, továbbá akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át.”

(2) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 250.000 Ft.”

4. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kérelemre vagy hivatalból rendkívüli települési támogatásban részesül az a személy, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, emiatt anyagi segítségre szorul, feltéve, hogy családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át.”

5. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat évi egyszeri alkalommal bölcsőde-, óvoda-, iskolakezdési támogatást nyújt a bölcsődei, az óvodai nevelésben, általános, középiskolai oktatásban részesülő gyermek és nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató bölcsődei, óvodáztatási, iskoláztatási költségeihez abban az esetben, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 850%-át. ”

6. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 11. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. Karácsonyi támogatás, energiaválság hatásainak enyhítésére nyújtott támogatás

7. § (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat éves költségvetése függvényében évi egyszeri alkalommal, tárgyév november-december hónapjában karácsonyi támogatást nyújthat minden olyan rászorulónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 850%-át.”

(2) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 11. alcíme a következő 18/A. §-sal egészül ki:

„18/A. § (1) Az önkormányzat éves költségvetése függvényében évi egyszeri alkalommal az energiaválság hatásainak enyhítésére támogatást nyújthat minden olyan rászorulónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 850%-át.

(2) A támogatás háztartásonként kérelmezhető. A támogatás pénzben nyújtható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet e rendelet 9. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, minden év november 1. napjától december 10. napjáig. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.”

8. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

9. § Hatályát veszti a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet

10. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba, és 2022. november 2-án hatályát veszti.

1. melléklet

9. melléklet
KÉRELEM AZ ENERGIAVÁLSÁG ENYHÍTÉSÉRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ..................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ....................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: ........................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap):......................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: ………..................................……irányítószám .......................................... település............................................. utca/út/tér .................................. házszám .......... épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó………………

1.1.6. Tartózkodási helye: ………. irányítószám ...................................................................... település.......................................... utca/út/tér ………………………………........... házszám ............ épület/lépcsőház ............ emelet, ajtó………………………………………………...

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………..…………………………….

1.1.8. Állampolgársága: ...............................................................................................................

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ..............................................................................

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ..............................................................................

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.

1.3. Pénzbeli támogatás megállapítása esetén fizetési számlával kapcsolatos adatok, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri:

1.3.1. Fizetési számla száma: ………………………………...…………………………………

1.3.2. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ……………………………………………...

1.4. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:

A

B

C

D

E

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Családi kapcsolat

TAJ

1

2

3

4

5

2. Jövedelmi adatok: adatok megadása nettó Ft-ban

A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelmek

7. Összes jövedelem

2.1. Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): …………………………………….. Ft/hó.

2.2. (A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat.)

3. Egyéb nyilatkozatok:

3.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

b) más településen ugyanilyen jogcímen támogatást igénybe veszek/ nem veszek igénybe,*

*Erről a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.
3.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
3.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.
3.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő kezeléshez, felhasználásához.
3.5. Kelt: ………………………., ……………… év …………………. hó ………. nap
3.6. …………………………………… ……………………………………… kérelmező aláírása”