Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VII. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi helyi ellátásokról szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 23- 2022. 07. 23

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VII. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi helyi ellátásokról szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.23.

Kálócfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 17.§ (5) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 27.§-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 62.§ (2) bekezdésében, 92.§ (1)-(2) bekezdésében, 115.§ (1) és (3) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (1a) bekezdésében, 29.§ (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A támogatás összege:)

„a) a bölcsődés és az óvodás korú gyermekek esetén 35.000 Ft,
b) általános iskolás tanuló esetén 40.000 Ft,
c) középiskolás tanuló és nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató esetén 45.000 Ft.”

2. § Ez a rendelet 2022. július 23-án lép hatályba, és 2022. július 24-én hatályát veszti.