Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 02

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.01.

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 17.§ (5) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 27.§-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 62.§ (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, 115.§ (1) és (3) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (1a) bekezdésében, 29.§ (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 17.§ (5) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 27.§-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 62.§ (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, 115.§ (1) és (3) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (1a) bekezdésében, 29.§ (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A hatáskör átruházása a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének elengedésére, csökkentésére, részletekben történő megtérítésének engedélyezésére nem terjed ki. A jogosulatlanul, illetve a rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésének elrendelése esetén az Szt. 17.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni. A képviselő-testület méltányosságból abban az esetben engedheti el, csökkentheti vagy engedélyezhet részletfizetést a jogosulatlanul felvett szociális ellátás tekintetében, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 250%-át. ”

3. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ha a szociális vetítési alap összege változik, e rendelet 10.§-ában felsorolt ellátások összegét a változás időpontjától számított 90 napon belül felül kell vizsgálni.”

4. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 350%-át, egyedül élő esetében a szociális vetítési alap 400%-át nem haladja meg.”

5. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek)

„a) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át, és
b) havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a szociális vetítési alap összegének 25 %-át meghaladja.”

6. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Települési támogatás nyújtható kérelemre annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra kötelezett hozzátartozó ugyan, de a temetési költségek viselése a saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti, továbbá akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 700%-át.”

7. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kérelemre vagy hivatalból rendkívüli települési támogatásban részesül az a személy, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, emiatt anyagi segítségre szorul, feltéve, hogy családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 700%-át.”

8. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat évi egyszeri alkalommal bölcsőde-, óvoda-, iskolakezdési támogatást nyújt a bölcsődei, az óvodai nevelésben, általános, középiskolai oktatásban részesülő gyermek és nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató bölcsődei, óvodáztatási, iskoláztatási költségeihez abban az esetben, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 850%-át. ”

9. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat éves költségvetése függvényében évi egyszeri alkalommal, tárgyév november-december hónapjában karácsonyi támogatást nyújthat minden olyan rászorulónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 850%-át.”

10. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 18/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat éves költségvetése függvényében évi egyszeri alkalommal az energiaválság hatásainak enyhítésére támogatást nyújthat minden olyan rászorulónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 850%-át.”

11. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba, és 2023. június 2-án hatályát veszti.