Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 11- 2023. 11. 12

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.11.

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 27. §-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, 115. § (1) és (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) bekezdésében, 29. § (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat éves költségvetése függvényében évi egyszeri alkalommal, tárgyév november-december hónapjában karácsonyi támogatást nyújthat minden olyan rászorulónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 400.000 Ft-ot.”

2. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 18/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat éves költségvetése függvényében évi egyszeri alkalommal az energiaválság hatásainak enyhítésére támogatást nyújthat minden olyan rászorulónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 400.000 Ft-ot.”

3. § Ez a rendelet 2023. november 11-én lép hatályba, és 2023. november 12-én hatályát veszti.