Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 01- 2023. 10. 02

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.01.

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 27. §-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, 115. § (1) és (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) bekezdésében, 29. § (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a 120.000 Ft-ot, egyedül élő esetében a 130.000 Ft-ot nem haladja meg.”

2. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Települési támogatás nyújtható kérelemre annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra kötelezett hozzátartozó ugyan, de a temetési költségek viselése a saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti, továbbá akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.”

3. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kérelemre vagy hivatalból rendkívüli települési támogatásban részesül az a személy, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, emiatt anyagi segítségre szorul, feltéve, hogy családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.”

4. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat évi egyszeri alkalommal bölcsőde-, óvoda-, iskolakezdési támogatást nyújt a bölcsődei, az óvodai nevelésben, általános, középiskolai oktatásban részesülő gyermek és nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató bölcsődei, óvodáztatási, iskoláztatási költségeihez abban az esetben, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jutó jövedelem nem haladja meg a 300.000 Ft-ot. ”

5. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat éves költségvetése függvényében évi egyszeri alkalommal, tárgyév november-december hónapjában karácsonyi támogatást nyújthat minden olyan rászorulónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.”

6. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 18/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat éves költségvetése függvényében évi egyszeri alkalommal az energiaválság hatásainak enyhítésére támogatást nyújthat minden olyan rászorulónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.”

7. § Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba, és 2023. október 2-án hatályát veszti.