Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.01.
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján
A javasolt szabályozást az alábbi társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és célok teszik szükségessé:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) foglaltak szerint a szociális ellátás feltételeinek biztosítása a helyi önkormányzatok feladata is. Az Szt. rendelkezéseit figyelembe véve jelenleg Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) tartalmazza a településen élő családok és személyek részére adható pénzbeli és természetbeni juttatásokat.
Az ÖR-ben az ellátási formák jogosultsági értékhatárai az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének figyelembevételével kerültek meghatározásra.
A Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény 2023. január 1-jével többek között az Szt-t is módosította, melyben bevezetésre került a szociális vetítési alap fogalma. A szociális juttatások megállapításának az alapja az Szt. módosítása előtt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege volt. Ez azt jelentette, hogy egyes szociális juttatások mértéke az öregségi nyugdíjminimumhoz igazodott. Ezen a „viszonyítási alapon” változtatott az Szt. módosítása. A törvénymódosítás jogalkotói indoklása szerint a módosítás célja a társadalombiztosítási nyugdíj és az ahhoz nem kapcsolódó ellátások szétválasztása volt. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege fogalom azonban továbbra is érvényben maradt a nyugdíjjal kapcsolatban megállapítandó ellátásoknál, mint pl. az időskorúak járadékánál.
A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) kormányrendelet 15. §-ában meghatározottak szerint 2023. évben a szociális vetítési alap összege 28 500,- Ft.
A Zala Vármegyei Kormányhivatal ZA/030/1063-1/2023 számú szakmai segítségnyújtásában a szociális tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára 2023. december 31. napjáig adott határidőt. Mivel az önkormányzat az Szt. felhatalmazása alapján alkotott rendeletet, ezért szükségessé válik az önkormányzat helyi szociális rendeletének felülvizsgálata.
Az önkormányzati rendelet, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése:
Az Szt-nek megfelelő elnevezés kerül feltüntetésre.
A jogszabály előkészítőjének álláspontja az indokolás közzétételéről:
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni, ha a jogszabály
a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.
A jogszabály előkészítőjének az álláspontja, hogy a rendelet tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni.
Tájékoztatás az egyeztetési kötelezettségről:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.
Európai Uniós jognak való megfeleltetés:
A rendelet megalkotása az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban lévő magyar jogszabályoknak megfelel, ezáltal az uniós jogszabályokkal való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség az önkormányzatot jelen rendeletalkotással kapcsolatban az Európai Unió Intézményeivel és tagállamaival nem terheli.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági hatása:
Nincs.
A tervezett önkormányzati rendelet költségvetési hatása:
Nincs.
A tervezett önkormányzati rendelet környezeti, egészségi következményei:
A rendeletnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.
A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Nincs.
A tervezett önkormányzati rendelet egyéb hatása:
A rendeletnek egyéb hatása nincs.
Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége:
A felsőbb jogszabálynak megfelelő viszonyítási alap kerül bevezetésre.
Az önkormányzati rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
Nem felel meg a rendeletben a szabályozás.
Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: a szükséges feltételek a rendelkezésre állnak az önkormányzat hivatalánál.