Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (X.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 01- 2018. 10. 31

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2018. (X.31.) számú rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

1/2018. (II.23.) számú rendeletének módosításárólBalatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1.§


Az 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 2. § (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


A költségvetés bevételei és kiadásai


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadásait az 1., 3.,  melléklet részletezi, a 2018. évi költségvetés bevételeit az 1., 2., . melléklet részletezi, azt

                                   82 101 eFt költségvetési kiadással

                                   63 742  eFt költségvetési bevétellel

                                    18 359  eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.


  1. A hiány fedezetét a Képviselő – testület 18 359 eFt finanszírozási bevétellel (18 359 e Ft belső finanszírozás) állapítja meg.


  1. A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 107 831 eFt. A Képviselő - testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 2 867 e Ft működési többlet, és 21 226 e Ft felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.


           

2.§


A „R” 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a1. melléklet tartalmazza.


Kiemelt bevételi előirányzatok:


a) Működési bevételek

1. Működési célú támogatások:                                       24 522 e Ft

2. Közhatalmi bevételek                                                  21 000 e Ft

3. Működési bevételek                                                       3 220 e Ft                                                                                                                    

4. Működési célú  átvett pénzeszközök                                        e Ft                                


b) Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási támogatások                                          15 000 e Ft                              

2. Felhalmozási bevételek                                                           e Ft

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                       


Költségvetési bevételek összesen:                                  63 742 e Ft         


3.§


A „R” 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Kiemelt kiadási előirányzatok:


a) Működési kiadások

1. Személyi juttatások                                                    16 812 e Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok                                   2 989 e Ft

3. Dologi kiadások                                                         17 594 e Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai,                                       4 257 e Ft

5. Egyéb működési célú kiadások                                    4 223 e Ft                              


b) Felhalmozási kiadások  

1. Beruházások                                                                    187 e Ft                                     

2. Felújítások                                                                     36 039 e Ft

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                             


Költségvetési kiadások összesen:                                     82 101 e Ft
4.§


Záró rendelkezés


E rendelet 2018. november 1. napján lép hatályba.

…...............................................                                            …................................................

            Kalász Mátyás                                                                   Papné Szabó Mónika

              polgármester                                                                             jegyző


Záradék:


Kihirdetve 2018. október 31.
                                                                                                …................................................                                                                                                                 Papné Szabó Mónika

                                                                                                                   jegyző

Mellékletek