Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (IV.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2018. 04. 28- 2019. 04. 29

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő - testületének


2/2018.(IV.27.)


önkormányzati r e n d e l e t e


az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról


Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2017. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§.


(1) A Képviselő - testület Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtását


  I. bevételi főösszegét                                   117 713 e Ft-ban , ebből

                        1.) működési célú bevételét                52 260 e Ft-ban ,

                        2.) felhalmozási célú bevételét                  47 e Ft-ban ,

                        3.) finanszírozási bevételét                 65 406 e Ft-ban,


  II. kiadási főösszegét                                   73 625 e Ft-ban , ebből

            1.) működési célú kiadását                49 542 e Ft-ban,

ebből:

a) személyi jellegű kiadásokat           18 524 e Ft-ban,

b) munkaadót terhelő járulékokat       3 790 e Ft-ban,

c) dologi jellegű kiadásokat              19 384 e Ft-ban,

d) egyéb műk. célú kiadások áht-n belüli     2 344 e Ft-ban,

e) egyéb műk. célú kiadások áht-n kívüli        1 557 e Ft-ban,

f) ellátottak pénzbeli juttatásai                          3 943 e Ft-ban,


            2.) felhalmozási célú kiadását               12 254 e Ft-ban ,

            ebből:

  1. beruházások összegét                        12 150 e Ft-ban,                       
  2. felújítások összegét                              104 e Ft-ban,
  3. egyéb felhalm. célú tám. áht-n belüli       e Ft-ban,
  4. egyéb felhalm. célú tám. áht-n kívüli                


3.) finanszírozási kiadás                        11 829 e Ft-ban,(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2017. évi bevételeinek részletezését a 2, 3, mellékletek mutatják be.


(4) Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2017. évi kiadásainak részletezését a 2, 3, 4, 5, mellékletek mutatják be.


(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) Balatonmagyaród Község Önkormányzata és intézményei kormányzati funkciónkénti kiadásokat a rendelet csatolt mellékletei tartalmazzák.


Foglalkoztatottak létszáma az év végén: 11 fő2.§.


  1. A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolását tudomásul veszi a 4. melléklet szerint.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

1. A beruházási és felújítási kiadásokat az 5. melléklet szerint.

2. Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként és kormányzati funkciónként a 4. melléklet szerint.

3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint.


3.§(1) Az önkormányzat – 2017. december 31-i állapot szerinti – vagyonát és a részesedéseket a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján és az előterjesztéshez csatolt vagyonkimutatás szerint állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi maradványkimutatását és eredménykimutatását a 8. és 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2017. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.4. §


(1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2018. április 30-án.


(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Balatonmagyaród Község Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.22.) rendelet.

   Kalász Mátyás                                                   Papné Szabó Mónika

    polgármester                                                                jegyző
Kihirdetve: Balatonmagyaród, 2018. április 27.Papné Szabó Mónika

         jegyzőMellékletek