Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.01.
a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartójának a szociális igazgatásról szóló és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 92/B § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladat- és hatáskörébe tartozik, hogy konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat.
A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde szolgáltató tájékoztatása alapján Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. július 1-jétől a szociális étkezők díját bruttó 1.155,-Ft/adagban állapította meg.
Az Szt. 115. § (1) bekezdés alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.
A szolgáltatási önköltség a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde szolgáltató és a Balatonmagyaród Község Önkormányzata között létrejött szolgáltatási szerződésben meghatározott 1 adag ebéd ára, melynek összege 2022. július 1. napjától 1.155,-Ft.
A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) konkrét összegben kell meghatározni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Az ellátásban részesülők által fizetett személyi térítési díj megállapítása során továbbra is érvényes szabály, hogy a személyi térítési díj az igénybevevő rendszeres havi jövedelmének a szociális törvényben meghatározott mértékét nem haladhatja meg. További csökkentési lehetőséget jelent, hogy a fenntartó a helyi rendeletében a jövedelmi viszonyok meghatározásával a személyi térítési díj csökkentését teheti lehetővé az intézményvezető számára.
Balatonmagyaród Községi Önkormányzatának szociális étkeztetésére vonatkozóan a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözetének a meghatározása az alábbiak szerint történt.
29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése: A lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza.
A képviselő-testület az étkeztetésben részesülő balatonmagyaródi lakcímmel rendelkező személy napi egyszeri meleg étkezéséhez 33 Ft/napi adag összeggel hozzájárul 2022. július 1. napjától.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testületének …/2022. (…..) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület szociális tárgyú rendelete biztosítja az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások igénybe vételének megismerhetőségét. A helyi lakosság számára jól követhetővé válnak az egyes ellátások igénylésének és folyósításának szabályai. Elsődleges cél, hogy a korábbi szabályozáshoz képest a szabályok egyértelmű megfogalmazásával – adott kereteken belül – igazságosabbá tegyük a helyi szociális szolgáltatásokat.
Költségvetési hatása:
Nem jelentős.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Nincs.
Egyéb hatása:
Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
A szociális ellátások célzottabb igénybevételét szolgálja.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
Törvényességi észrevétel.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: a már meglévő ügyintézői háttér
- szervezeti: nincs
- tárgyi: a meglévő feltételeken kívül többlet nem szükséges
- pénzügyi: nem jelentős