Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Hatályos: 2024. 02. 17

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól

2024.02.17.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §‑ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében és a 134/E. §-ában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § (1) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy az általa biztosított és megszervezett szociális gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik megoldására önerőből nem képesek.

(2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok életminőségén kíván javítani, egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni.

(3) E rendelet a Szt-ben és Gyvt-ben foglalt rendeletalkotási kötelezettségnek megfelelően rendelkezik az Önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya Balatonmagyaród község közigazgatási területén kiterjed az Szt. 3. § (1) – (3) bekezdésében foglalt személyekre.

II. Fejezet

Hatásköri és általános eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések

3. § E rendeletet a Szt.- vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel továbbá az egyes szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.

4. § (1) A szociális ellátás iránti kérelmet a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

(2) A kérelem benyújtásakor csatolandó dokumentumok:

a) munkaviszonyban állók esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolás

b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvény, vagy utolsó havi bankszámla kivonat, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolás, határozat

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvény, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonat,

d) nem havi rendszerességgel szerzett, valamint vállalkozásból származó jövedelem esetében az illetékes NAV igazolás, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról

e) a kérelmező lakóhelyéül szolgáló ingatlanra vonatkozó havi közüzemi számlák másolata és a számlarészletező lap.

(3) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetőek

5. § A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások iránti kérelmet a személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetőjéhez lehet benyújtani.

6. § A rendelet alkalmazásában, a szociális igazgatásban alkalmazott fogalmakat - jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, házastárs, tartásra köteles és képes személy, szociális intézmény, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedülálló, hajléktalan stb. - az Szt. 4. §-a tartalmazza.

7. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások- kivéve a 11. – 12. §-okban szabályozott támogatások- a megállapítástól számított 10 munkanapon belül kerülnek folyósításra elsősorban folyószámlára történő utalással.

(2) Ugyanazon személy egyidejűleg több jogcímen is részesülhet e rendelet szerinti szociális támogatásban.

III. Fejezet

Hatásköri szabályok

8. § (1) Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a rendkívüli települési támogatás megállapításáról.

(2)1 A Szt.-ben, valamint a rendeletben meghatározott feltételek szerint a Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörében a polgármester dönt az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokról:

a) újszülött gyermekek támogatásának megállapításáról,

b) beiskolázási támogatás megállapításáról,

c)2

d) rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában történő megállapításáról,

e) köztemetés elrendeléséről.

(3) A Szt. 17. § (5) bekezdésében meghatározott kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

9. § A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint a lakhatást biztosító települési támogatás esetében a lakókörnyezet ellenőrzése során készült jegyzőkönyv alapján köteles meghozni. A szociális támogatás megállapítása előtt indokolt esetben környezettanulmányt kell készíteni. Indokolt esetnek minősül, ha a rendkívüli méltánylást igénylő eset megítélése során a kérelmező lakhatási és anyagi körülményeinek részletes ismerete szükséges.

A szociális gondoskodás rendszere

10. § (1) A rendeletben szabályozott szociális gondoskodásra vonatkozó, az önkormányzat kötelezettségének teljesítését biztosító ellátási formák:

a) pénzbeli- és természetbeni ellátások nyújtása,

b) szociális szolgáltatások biztosítása.

(2)3 Pénzbeli és természetbeni ellátások:

a) települési támogatás

aa) újszülött gyermekek támogatása

ab) beiskolázási támogatás

ac)4

ae) idősek egyszeri támogatása

af) idősek étkeztetésének támogatása

ag) rendkívüli települési támogatás

b) köztemetés

(3) Szociális szolgáltatások:

a) falugondnoki szolgálat

b) étkeztetés

c) házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

d) családsegítés

IV. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni ellátások

Települési támogatás

Beiskolázási támogatás

11. §5 (1) Települési támogatásként beiskolázási támogatás és óvodáztatási támogatás nyújtható az óvodás, az általános iskolában tanulmányokat folytató, valamint a középfokú nappali tagozatára járó tanulók részére és a felsőoktatási intézményben (egyetemen, főiskolán) államilag finanszírozott vagy költségtérítéses nappali és levelező tagozaton tanulmányokat folytató első alapképzési vagy mesterképzési diplomájukat szerző ill. első felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók részére.

(2)6 A beiskolázási támogatás benyújtásának feltétele, hogy a tanuló Balatonmagyaródon legalább egy éve állandó lakcímmel rendelkezzen és életvitelszerűen a településen éljen, és a tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 600%-át.

(3) A kérelmet tárgyév augusztus 20-ig lehet benyújtani, amelyhez csatolni szükséges az oktatási intézmény által kiállított tanulói jogviszony igazolást.

(4)7 A támogatás összege óvodásoknak 15.000 Ft, az általános iskolába, valamint a középfokú intézményekbe járó tanulók esetében 20.000 Ft, a felsőfokú intézményben tanulók esetében 30.000 Ft. A támogatás tárgyév szeptember 30-ig kerül kifizetésre.

(5)8 Azok a tanulók, akiknek a kérelem benyújtását megelőző tanulmányi félévben a hivatalosan bejegyzett tantárgyi vizsgaosztályzatainak számtani átlaga:

a) általános 5-8. évfolyamon tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek esetében 4,5 vagy ezt meghaladja

b) középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló esetében 4 vagy ezt meghaladja

c) felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgató tanulmányi átlaga 3,5 vagy ezt meghaladja a (4) bekezdésben foglalt összegen felül 10.000 Ft összegű támogatásban részesülnek.

Újszülött gyermekek támogatása

12. § (1)9 Települési támogatás nyújtható gyermek születésekor, ha a szülők, valamint a gyermekét egyedül nevelő szülő a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző egy évben a településen állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él. Az újszülött családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 600%-át.

(2) A támogatást a szülést követő egy hónapon belül gyermekenként egy alkalommal lehet igényelni. A kérelem mellé csatolni kell az újszülött születési anyakönyvi kivonatát és a Start számla másolatát.

(3) A támogatás összege gyermekenként 10.000 Ft, amely a született gyermek részére nyitott Start számlára kerül átutalásra.

Támogatás az első nyelvvizsga bizonyítvány megszerzéséhez

12/A. §10

Idősek egyszeri támogatása11

12/B. § A képviselő- testület az idősek iránti tiszteletét kifejezésre juttatva a településen lakóhellyel rendelkező, 62. életévét betöltött, idős lakosokat egy alkalommal december hónapban 1.000 Ft összegű csomaggal ajándékozza meg, és ünnepség keretében vendégül látja.

Idősek étkeztetésének támogatása12

12/C. § (1)13 A képviselő-testület az étkeztetésben részesülő balatonmagyaródi lakcímmel rendelkező személy napi egyszeri meleg étkezéséhez 32 Ft/napi adag összeggel hozzájárul 2024. március 1. napjától.

(2) A napi egyszeri meleg étkezéshez való hozzájárulás az ellátást biztosító intézmény (ek) részére ténylegesen igénybe vett napoknak megfelelően kerül átutalásra az intézmény kimutatása és számlája alapján.

Rendkívüli települési támogatás

13. § (1)14 Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 130 %-át, egyedül élő esetén annak 150 %-át.

(2) Létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, valamint időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási gond különösen:

a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem- kiesés következett be, vagy

b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett, vagy

c) nagyobb összegű, váratlan vagy előre nem látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy

d) gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek, vagy

e) a kérelmező családjában haláleset következett be, vagy

f) egészségi állapota megőrzése és helyreállítása érdekében eseti gyógyszerköltsége merült fel, gyógyászati segédeszközre van szüksége, vagy

g) kórházi, gyógyintézeti kezelésre van szüksége, vagy

h) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, vagy

i) gyermek iskoláztatásához, vagy

j) közműhátraléka halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy

k) egészségügyi szolgáltatás igénybevételével váratlan kiadás merült fel, vagy

l) a háztartás az ingatlana fűtéséhez tűzifát használ, és annak időszakosan felmerülő költségét viselni nem képes.

(3) A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként a (6) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve nem lehet magasabb 20.000 Ft-nál, tartós betegség esetén 100.000 Ft-nál.

(4)15 Ha a rendkívüli települési támogatást elemi kár miatt kell megállapítani, ez esetben a segély minimum összege a szociális vetítési alap összegének 2-szerese, maximuma 100.000 Ft.

(5)16 Tárgyéven belül egy személy részére megállapított rendkívüli települési támogatás összege- ide nem értve a (4), (6) és (10) bekezdésben foglalt támogatásokat- a szociális vetítési alap összegének kétszeresét nem haladhatja meg.

(6) Rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható az alábbi esetekben:

a) elemi kár esetén a lakás és a berendezési tárgyak helyreállítására vagy pótlására,

b) tartós betegség esetén megélhetésre,

c) temetési költség fedezésére.

(7) Rendkívüli települési támogatásként megállapított kamatmentes kölcsön visszafizetési ideje legfeljebb egy év, amely időtartama alatt havi egyenlő mértékben kell a kölcsönt visszafizetni.

(8) Kamatmentes kölcsön visszafizetési időtartamát a polgármester kérelmenként egyénileg mérlegelve állapítja meg.

(9) Kéthavi törlesztő részlet befizetésének elmulasztása esetén a teljes kamatmentes kölcsönt 15 napon belül egy összegben a mindenkori késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni.

(10) Különös méltánylást érdemlő sürgős esetben, ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják (pl.: elemi kár, 15 napot meghaladó kórházi kezelés, haláleset), a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az igénylő részére jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül, azonnali rendkívüli települési támogatást állapítson meg, melynek összege maximum: 100.000 Ft. Az így hozott döntésről a soron következő ülésen tájékoztatja a testületet.

(11) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani a Hivatalban.

(12) A kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a temetés költségeiről- a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát, amennyiben nem a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kéri a eltemettetésének költségeihez való hozzájárulást, valamint a kérelmező és a vele közös háztartásban élők utolsó havi jövedelemigazolásait.

(13) Rendkívüli települési támogatás természetbeni és pénzbeli ellátásként egyaránt nyújtható. Természetbeni ellátást kell megállapítani akkor, ha

a) a kérelem erre irányul vagy

b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a segély felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik, vagy

c) közműhátralék kiegyenlítését szolgálja a megállapított támogatás.

(14) Amennyiben rendkívüli települési támogatás pénzbeli támogatásként kerül megállapításra, utólagos elszámolási kötelezettség is megállapítható. Az elszámolási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő a határozat átvételének napját követő 30 nap.

(15) A rendkívüli támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) az igénylő és családja jövedelmeiről szóló igazolásokat, jövedelem nyilatkozato(ka)t, - amennyiben a jövedelemről szóló igazolások, illetve a jövedelem nyilatkozatok- a képviselő - testület megítélése szerint – nem valós adatot tartalmaznak, úgy környezettanulmány végzését rendeli el, annak elvégzése után hoz a kérelemben érdemi döntést,

b) elemi kár esetén a biztosító igazolását arról, hogy károsult rendelkezett-e biztosítással és milyen összeg került kifizetésre, továbbá a kárbecslés és javítás költségeinek előzetes kalkulációját,

c) többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat.

(16)17 Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahely keresés céljából nem működik együtt az állami foglalkoztatási szervvel. Valamint a kérelmező nem tett lépéseket a társadalombiztosítás keretébe tartozó ellátás megállapítására.

Természetben nyújtott ellátások

Köztemetés

14. § (1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat a Szt. 48. §-ban foglaltak szerint kell ellátni.

(2) A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége lehet.

V. Fejezet

Szociális szolgáltatások

Falugondnoki szolgálat

15. § (1) A képviselő-testület a falugondnoki szolgálatot falugondnok alkalmazásával biztosítja, működését külön rendeletben szabályozza.

(2) A falugondnoki szolgáltatás iránti kérelmekről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

Étkeztetés

16. § (1) Az étkeztetés jogosultsági feltételeire vonatkozóan az Szt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(2)18 Az életkora miatt rászoruló személy az, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

(3) Egészségi állapota miatt rászoruló személy az, aki mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése illetve fogyatékossága, pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen- nem tud gondoskodni.

(4)19 Az étkeztetés napi egyszeri meleg ebéd biztosítását jelenti, amelyet az önkormányzat a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde szolgáltatóval kötött szolgáltatói szerződés útján biztosítja.

(5) Kérelemre az önkormányzat a falugondnoki szolgálat útján biztosítja az étel házhoz szállítását.

(6) Az étkeztetés iránti kérelmet, a rászorultságot bizonyító orvosi igazolást, valamint a térítési díj megállapításához szükséges jövedelemigazolást a polgármesterhez címezve a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonmagyaródi Kirendeltségén lehet benyújtani.

(7) Az étkeztetés iránti kérelmekről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

Házi segítségnyújtás20

17. § (1) A házi segítségnyújtás feltételeire vonatkozóan az Szt. 63. §-ban foglaltak az irányadók.

(2) A házi segítségnyújtást a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában működő Szociális Alapellátó Szolgálattal kötött megállapodás útján biztosítja.

(3) A házi segítségnyújtás iránti kérelmeket a Szociális Alapellátó Szolgálat házigondozójánál lehet benyújtani.

Családsegítés

18. §21 (1) A családsegítésre vonatkozóan az Szt. 64. §-ban foglaltak, a gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozóan a Gyvt. 39- 40. §-ai az irányadók.

(2)22 Az önkormányzat a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások körébe tartozó feladatok ellátását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött feladat-ellátási szerződés alapján, a 8751 Zalakomár Tavasz u. 13. szám alatt működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül biztosítja.

(3) Családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatásokat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójánál lehet igényelni.

A szociális alapellátás megszűnése

19. § (1) Megszűnik a szociális alapellátás, ha az igénylő

a) 2 hónapon keresztül nem fizet térítési díjat,

b) a szolgáltatást 30 munkanapon túl nem veszi igénybe,

c) elhalálozik,

d) kéri az ellátás megszüntetését.

(2) Az alapellátás megszüntetése az alapellátást biztosító döntéshozó jogköre.

Térítési díjak

20. § (1) A szociális alapellátások közül térítési díjat kell fizetni

a) az étkeztetésért,

b) házi segítségnyújtásért és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért.

(2)23 Személyi térítési díj csökkentésére irányuló kérelmet nyújthat be, aki a lakásában egyedül él és havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 150 %-át.

(3) A személyi térítési díj csökkentésének mértéke 10 %.

(4) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjakat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(5) A személyi térítési díj megállapítására a Szt.116. §-ában foglaltak az irányadók.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

21. § (1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a szociális ellátásokról szóló 5/2000.(V.12.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1. melléklet24

A szociális étkezésért fizetendő térítési díjak

1. Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.

2.25 Balatonmagyaród Község Önkormányzata a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde szolgáltatótól szerződéssel vásárolt 1 adag ebéd ára: bruttó 1460 Ft.

2.1. Szolgáltatási önköltség = 1460 Ft/fő/nap

2.2. Állami támogatás összege = 318 Ft/fő/nap

2.3. Intézményi térítési díj = 1142 Ft/fő/nap

3.26 Szociális étkezők személyi térítési díja a rendelet 12/C. §-ának figyelembevételével:

I. 46.600 Ft-ot el nem érő jövedelem esetén : 380,-Ft/fő/ellátási nap

II. 46.601 – 60.000 közötti jövedelem esetén 635,-Ft/fő/ellátási nap

III. 60.001 – 83.000 közötti jövedelem esetén: 710,-Ft/fő/ellátási nap

IV. 83.001 feletti jövedelem esetén: 1.110,-Ft/fő/ellátási nap

1

Módosította a 2/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. február 19. napjától

2

Hatályon kívül helyezte a 9/2018.(X.31.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2018. november 1. napjától

3

Módosította a 2/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. február 19. napjától

4

Hatályon kívül helyezte a 9/2018.(X.31.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2018. november 1. napjától

5

Módosította a 2/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. február 19. napjától

6

Módosította a 6/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. július 7. napjától A 11. § (2) bekezdése a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

Módosította a 2/2019.(I.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. február 1. napjától

8

Módosította a 2/2019.(I.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. február 1. napjától

9

Módosította a 6/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. július 7. napjától A 12. § (1) bekezdése a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

10

Hatályon kívül helyezte a 9/2018.(X.31.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2018. november 1. napjától

11

Megállapította a 2/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. február 19. napjától

12

Megállapította a 2/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. február 19. napjától

13

Módosította a 11/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. október 5. napjától A 12/C. § (1) bekezdése a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 12/C. § (1) bekezdése a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

14

A 13. § (1) bekezdése a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 13. § (4) bekezdése a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 13. § (5) bekezdése a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 13. § (16) bekezdése a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Módosította a 2/2019.(I.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. február 1. napjától

19

Módosította a 11/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. október 5. napjától

20

Módosította a 6/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. július 7. napjától

21

Módosította a 2/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. február 19. napjától

22

A 18. § (2) bekezdése a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

23

A 20. § (2) bekezdése a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

24

Módosította a 11/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. október 5. napjától. Az 1. melléklet a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.

25

Az 1. melléklet 2. pontja a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

26

Az 1. melléklet 3. pontja a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.