Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 09. 02

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §‑ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében és a 134/E. §-ában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
A szociális étkezésért fizetendő térítési díjak

1. Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.

2. Balatonmagyaród Község Önkormányzata a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde szolgáltatótól szerződéssel vásárolt 1 adag ebéd ára: bruttó 1155 Ft.

2.1. Szolgáltatási önköltség = 1155 Ft/fő/nap

2.2. Állami támogatás összege = 272 Ft/fő/nap

2.3. Intézményi térítési díj = 883 Ft/fő/nap

3. Szociális étkezők személyi térítési díja a rendelet 12/C. §-ának figyelembevételével:

I. 46.600 Ft-ot el nem érő jövedelem esetén : 380,-Ft/fő/ellátási nap

II. 46.601 – 63.000 közötti jövedelem esetén 635,-Ft/fő/ellátási nap

II. 63.001 Ft feletti jövedelem esetén: 850,-Ft/fő/ellátási nap”