Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 01- 2023. 02. 02

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.01.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §‑ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében és a 134/E. §-ában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A beiskolázási támogatás benyújtásának feltétele, hogy a tanuló Balatonmagyaródon legalább egy éve állandó lakcímmel rendelkezzen és életvitelszerűen a településen éljen, és a tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 600%-át.”

2. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Települési támogatás nyújtható gyermek születésekor, ha a szülők, valamint a gyermekét egyedül nevelő szülő a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző egy évben a településen állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él. Az újszülött családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 600%-át.”

3. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az étkeztetésben részesülő balatonmagyaródi lakcímmel rendelkező személy napi egyszeri meleg étkezéséhez 34 Ft/napi adag összeggel hozzájárul 2023. február 1. napjától.”

4. § (1) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 130 %-át, egyedül élő esetén annak 150 %-át.”

(2) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Ha a rendkívüli települési támogatást elemi kár miatt kell megállapítani, ez esetben a segély minimum összege a szociális vetítési alap összegének 2-szerese, maximuma 100.000 Ft.

(5) Tárgyéven belül egy személy részére megállapított rendkívüli települési támogatás összege- ide nem értve a (4), (6) és (10) bekezdésben foglalt támogatásokat- a szociális vetítési alap összegének kétszeresét nem haladhatja meg.”

(3) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(16) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahely keresés céljából nem működik együtt az állami foglalkoztatási szervvel. Valamint a kérelmező nem tett lépéseket a társadalombiztosítás keretébe tartozó ellátás megállapítására.”

5. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások körébe tartozó feladatok ellátását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött feladat-ellátási szerződés alapján, a 8751 Zalakomár Tavasz u. 13. szám alatt működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül biztosítja.”

6. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Személyi térítési díj csökkentésére irányuló kérelmet nyújthat be, aki a lakásában egyedül él és havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 150 %-át.”

7. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. § Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelethez

1. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:

„2. Balatonmagyaród Község Önkormányzata a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde szolgáltatótól szerződéssel vásárolt 1 adag ebéd ára: bruttó 1390 Ft.

2.1. Szolgáltatási önköltség = 1390 Ft/fő/nap

2.2. Állami támogatás összege = 296 Ft/fő/nap

2.3. Intézményi térítési díj = 1094 Ft/fő/nap”

2. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat „II. 46.601 – 63.000 közötti jövedelem esetén 635,-Ft/fő/ellátási nap” sora és „II. 63.001 Ft feletti jövedelem esetén: 850,-Ft/fő/ellátási nap” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

II. 46.601 – 78.000 közötti jövedelem esetén 635,-Ft/fő/ellátási nap

II. 78.001 Ft feletti jövedelem esetén: 1060,-Ft/fő/ellátási nap