Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 17- 2024. 02. 18

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.17.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §‑ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében és a 134/E. §-ában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az étkeztetésben részesülő balatonmagyaródi lakcímmel rendelkező személy napi egyszeri meleg étkezéséhez 32 Ft/napi adag összeggel hozzájárul 2024. március 1. napjától.”

2. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. és 3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„2. Balatonmagyaród Község Önkormányzata a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde szolgáltatótól szerződéssel vásárolt 1 adag ebéd ára: bruttó 1460 Ft.

2.1. Szolgáltatási önköltség = 1460 Ft/fő/nap

2.2. Állami támogatás összege = 318 Ft/fő/nap

2.3. Intézményi térítési díj = 1142 Ft/fő/nap

3. Szociális étkezők személyi térítési díja a rendelet 12/C. §-ának figyelembevételével:

I. 46.600 Ft-ot el nem érő jövedelem esetén : 380,-Ft/fő/ellátási nap

II. 46.601 – 60.000 közötti jövedelem esetén 635,-Ft/fő/ellátási nap

III. 60.001 – 83.000 közötti jövedelem esetén: 710,-Ft/fő/ellátási nap

IV. 83.001 feletti jövedelem esetén: 1.110,-Ft/fő/ellátási nap