Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésérő szóló 2/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésérő szóló 2/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.27.

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Böde Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összes bevételének és kiadásának előirányzatát 138.866.041 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek előirányzott összegét 105.175.752 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 35.289.131 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 65.087.361 Ft

c) közhatalmi bevételek 2.118.436 Ft

d) működési bevételek 2.680.824 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak előirányzott összegét 137.711.525 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

a) személyi juttatások 18.913.406 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 2.352.720 Ft

c) dologi kiadások 17.718.213 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.811.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások, tartalékok 8.231.012 Ft

f) beruházási kiadások 35.513.118 Ft

g) felújítási kiadások 53.172.056 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

(4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözeteként 32.535.773 Ft költségvetési hiányt állapít meg, melyből 8.937.960 Ft működési hiány, 23.597.813 Ft felhalmozási hiány.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételeinek előirányzott összegét 33.690.289 Ft-ban, finanszírozási kiadásainak előirányzott összegét 1.154.516 Ft-ban, finanszírozási többletét 32.535.773 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

4. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

5. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet