Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 15- 2023. 06. 16

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.15.

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésében, 37/A. § (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 19. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A különösen indokolt eset:

a) a rendelet 16. §. (3) bekezdés a) pontja szerinti esetek, valamint

b) az a) pontban felsoroltakon túl, ha a családban 2 vagy annál több családi pótlék ellátásra jogosult gyermeket nevelnek.

(4) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozók részére nyújtott támogatás iránti kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a 16. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakon túl a felhalmozott hátralékot bizonyító szolgáltató által kiállított fizetési felhívást. ”

2. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatás iránti kérelmet tárgyév november 30. napjáig kell benyújtani a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon, amennyiben adott évben a támogatási forma igényelhető. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemhez csatolni szükséges a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a háztartásban élők jövedelemigazolásait.”

3. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelemhez csatolni szükséges a rendelet 16. §. (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakat.”

4. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

a) 7. § (1) bekezdésében a „benyújtásának napjától” szövegrész helyébe a „benyújtása hónapjának első napjától” szöveg,

b) 16. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „400 %-át” szövegrész helyébe az „500 %-át” szöveg,

c) 16. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „350 %-át” szövegrész helyébe a „450 %-át” szöveg,

d) 16. § (5) bekezdésében az „(5) bekezdés” szövegrész helyébe a „(4) bekezdés” szöveg,

e) 17. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „400 %-át” szövegrész helyébe az „500 %-át” szöveg,

f) 17. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „350 %-át” szövegrész helyébe a „450 %-át” szöveg,

g) 17. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „300 %-át” szövegrész helyébe a „400 %-át” szöveg,

h) 17. § (2) bekezdésében a „b) pontjában” szövegrész helyébe az „a) pontjában” szöveg,

i) 17. § (3) bekezdésében a „(4) bekezdés” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés” szöveg,

j) 17. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „(5) bekezdés” szövegrész helyébe a „(4) bekezdés” szöveg,

k) 18. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „(5) bekezdés” szövegrész helyébe a „(4) bekezdés” szöveg,

l) 20. § (5) bekezdésében a „400 %-át” szövegrész helyébe az „500 %-át” szöveg,

m) 3. melléklet II. részében foglalt táblázat fejléc 3. mezőjében a „Születési év, hó” szövegrész helyébe a „Születési hely, év, hó” szöveg,

n) 4. melléklet II. részében foglalt táblázat fejléc 3. mezőjében a „Születési év, hó” szövegrész helyébe a „Születési hely, év, hó” szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja.

6. § Ez a rendelet 2023. június 15-én lép hatályba.