Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.18.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 17- 2022. 05. 31

1. §

 (1) A 2014. január 1- és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


       186.365 E Ft-tal


Költségvetési kiadását


       186.365 E Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2013. évi


módosított költségvetési bevételét

424.181 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

424.181 E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési

            felhalmozási

............0..E Ft-ban

………..E Ft

………..E Ft


állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


    305.544 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

            166.778 E Ft

Személyi juttatások

24.027 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

45.027 E Ft

Dologi kiadások

              58.001 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11.711 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

.......................E Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

.......................E Ft

Szociális, rászorultság jellegű ellátások

.......................E Ft

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

.......................E Ft

Működési célú támogatási kiadás

.......................E Ft

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

.......................E Ft

Kamatkiadások

.......................E Ft

Pénzforgalom nélküli kiadások

39.600 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

 19.600 E Ft

Beruházások

20.000 E Ft

Felújítások

.......................E Ft

Lakástámogatás

.......................E Ft

Lakásépítés

.......................E Ft

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

         ......................E Ft

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

        .......................E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

        .......................E Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

        .......................E Ft

Felhalmozási célú támogatási kiadás

        .......................E Ft

Pénzügyi befektetések kiadásai11.652 E Ft

Tartalék

...................... E Ft

Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele

 67.385 E Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §(1) Az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát  1.649 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 437 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 376 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételeket a pénzmaradvány igénybevétel miatt 2.486 E Ft-tal megemeli és 2.286 e Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

(2) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok 2013. évi előirányzatát 20.000 összeggel felemeli.

(3) Az Eperjeskei Kastélykert Óvoda költségvetési szerv személyi juttatását 0 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát  0  E Ft-tal, dologi kiadásait 3.231 E Ft-tal  felemeli, melynek fedezete az intézmény saját bevételei többlete, így annak összege 3.231 E Ft-tal növelésre kerül.

3.    §


A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1. mellékletek tartalmazzák. 

4. §


(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


K.m.f.


Pásztor Gábor sk.                                                                                              Lakatos Enikő sk.

   polgármester                                                                                                          jegyző

Mellékletek