Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásokról valamint az étkeztetési térítési díjakról szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 09. 01

Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásokról valamint az étkeztetési térítési díjakról szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési támogatásokról valamint az étkeztetési térítési díjakról szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatásokról valamint az étkeztetési térítési díjakról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Lakásfenntartási települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.”

2. § A települési támogatásokról valamint az étkeztetési térítési díjakról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. §-ában biztosított normatív kedvezményeken és mentességeken kívül további kedvezményt, mentességet nem biztosít.”

3. § Hatályát veszti A települési támogatásokról valamint az étkeztetési térítési díjakról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet

4. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.