Márokpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016 (II.18.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2016. 02. 18

Márokpapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.  13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv.  6.§ (4) bekezdésében, 40.§ -ában, 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


  1. Általános rendelkezések


[1] A rendelet célja Márokpapi közigazgatási területén a köztemetők üzemeltetése, az elhunytak emlékének méltó megőrzése, a halottak nyughelye előtti egyházi vagy polgári szertartás végzése és a kegyeleti szolgáltatások kulturált színvonalon történő ellátásának biztosítása.


2. § (1) Márokpapi közigazgatási területén található temető

a) Márokpapi Köztemető  az ingatlan-nyilvántartásban 0104/1 hrsz. alatt  nyilvántartott terület,  amelynek tulajdonosa Márokpapi Község Önkormányzata, fenntartója és üzemeltetője Márokpapi Község Önkormányzata.


  1. A temetési helyekre és temetkezésre vonatkozó szabályok


3. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 18. § (1) bekezdésének megfelelően a következők szerint határozza meg:

a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,

b)  urnafülke esetén 10 év,(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog az (1) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható (újraváltható). A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama

a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés esetén 25 év,

c) urnafülke esetén 10 év,


Az újraváltás díja a megváltási díj időarányosan csökkentett részével egyenlő.


(3) Sírhely-előreváltás csak  a polgármester  engedélyével lehetséges.


(4) Abban az esetben, ha a temetési helyek előírt használati ideje lejárt, de a temető üzemeltetője – a fenntartó hozzájárulásával – a temetési helyeket magába foglaló sírhelytáblákat ismételt temetésre vagy egyéb célra felhasználni nem kívánja, lehetséges azok újraváltása.


(5) A temetési helyek használati díjtételeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza. Ezen díjtételeket évente felül kell vizsgálni.


4. § (1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.


(2) A rendelkezési jog gyakorlására a Ttv. 22. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.


[2]A temetőt  sírhelytáblákra (parcellákra )  , sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket az önkormányzat jelöli ki. Az új sírhelytáblák kijelölése során külön parcellát kel kijelölni a felnőtt sírhelyeknek, urnás sírhelyeknek, valamint a szociális temetések számára szociális parcellát, abban az urnás temetések számára szociális temetkezési helyet, melyet sírhely sorokra és a sorokat arab számmal megjelölt temetési helyekre kell felosztani.


(2) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhelytáblákban folytatólagos sorrendben kell felhasználni. Kivételesen a korábban kialakított sorokban levő és megfelelő méretű temetési helyre is ki lehet jelölni a sírhelyet.


6. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében jelölt temetőben kialakított vagy kialakítandó sírhelyek megoszlása a következő lehet:

a) egyes sírhelyek,

b) kettős sírhelyek,

c) urnafal 30*30*35 (1 db hely mérete)


 (2) Az (1) bekezdésben felsorolt temetési helyek az 5. §-ban részletezett, utakkal határolt sírhelytáblákban alakíthatók ki, az alábbi előírások szerint:

a) A sírgödör mélysége 2 méter mélységben. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,6 méter mélységbe kerüljön.

b) A hamvakat tartalmazó urnát  urnasírba temetni vagy sírhelybe rátemetni egyaránt szabad. Az urnát a talaj szintjétől legalább 1 méter mélységbe kell elhelyezni. Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.

c) A sírhelyek méretei:

ca) felnőtt egyes sírhelyek hossza: 2,1 méter, szélessége: 0,9 méter, mélysége: 2,0 méter, sírok egymástól való távolsága: 0,6 méter.

cb) felnőtt kettős sírhelyek hossza: 2,1 méter, szélessége: 2,1 méter, mélysége: 2,0 méter, sírok egymástól való távolsága: 0,6 méter.


A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

(3) A temetési helyeket – a sírbolthelyek kivételével – kifalazni, betonnal kibélelni, oldalirányú üreggel ellátni tilos.


7. § (1) A temető területén a sírhely, sírjel építése, elhelyezése építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység. Sírjelek, síremlékek felállításához, felújításához, átépítéséhez, lebontásához – bemutatott részletes terv alapján – a temető üzemeltetője járul hozzá és a (3) bekezdésben foglaltak alapján meghatározza a síremlékek alapozási méreteit. A sírjel nem foglalhat el a (3) bekezdésben meghatározott temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat korlátozhatja.


 (3) A síremlékek földfeletti kiképzésének adatai:

a) A földfeletti állandó kiképzés méretei:

aa) felnőtt egyes sírok hossza: 2,5 méter, szélessége: 1,5 méter, magassága: 0,3 méter,

ab) felnőtt kettős sírok hossza: 2,5 méter, szélessége: 2,5 méter, magassága: 0,3 méter,

ac) urnafal 30*30*35 cm (1 db hely mérete)

b) A sírok földfeletti kiképzésének méretadatai nem vonatkoznak a rajtuk elhelyezett emléktáblák, emlékoszlopok és azok kiegészítő tartozékai, például vázák méreteire. Ennek eseti elbírálása – az (1) bekezdésben foglaltak szerint – az Üzemeltető feladata.

c) A járda magassága a talajszinttől maximum 6 cm lehet. A járda elkészítéséhez a kivitelező és az üzemeltető együttműködési megállapodása szükséges.


(4) A (3) bekezdésben felsorolt síremlékek hosszának és szélességének méreteitől kivételes esetben – pl. az elhunyt termete – el lehet térni. Erre irányuló kérelmet a temető üzemeltetője engedélyezheti.


(5) A síremlékek fennmaradásának időtartamával kapcsolatosan a temetési helyekre vonatkozó rendelkezések az irányadók. A temető vagy temetőrész megszüntetése, majd kiürítése elrendelése időpontjának lejárta után a síremlékek további sorsa vonatkozásában a Vhr. 21. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.


(6) Az előreváltott temetési helyeken elhelyezett síremlékek, valamint síremlékkel rendelkező sírbolthelyek eladási szándékát az önkormányzatnak  előzetesen be kell jelenteni.


[3] Hamvakat tartalmazó urnák eltemetése, elhelyezése a parcella vázlat alapján kialakított sírhelytáblákban történik.


(2) Az urnasírhelynek a 3. §-ban meghatározott nyugvási ideje lejárta után a sírokban elhelyezett hamvakat tartalmazó urnákat közös sírba kell elhelyezni. A közös sír kialakításáról és a folyamatos elhelyezésről az önkormányzat gondoskodik.


 

3.Szociális temetés

 

10.§ (1) A szociális temetkezésekre az önkormányzat a II. parcella utolsó két sorát jelöli ki. Az önkormányzat a szociális temetést a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 24/A. §-ában meghatározott feltételek szerint biztosítja.

(2) A szociális temetés iránti kérelmet a eltemettetésre kötelezett a Tarpai Közös Önkormányzati Hivatal Márokpapi Kirendeltségénél nyújthatja be.

 

4. A temető működési rendje

 

11.§ [4](1)  A temető egész nap látogatható.

 

(2) A köztemetőben 14 éven aluli gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat. A szülő felügyeletének hiánya vagy a nem kellően hatékony felügyelet miatt bekövetkezett esetleges balesetekért az üzemeltetőt felelősség nem terheli.

 

12. § (1) A temető üzemeltetésével kapcsolatos előírások betartásáról, betartatásáról, a közönség kivonatolt tájékoztatók kifüggesztésével történő tájékoztatásáról az Üzemeltető a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 16. §-ában foglaltak szerint gondoskodik.

 

(2) A kegyeleti jogok gyakorlása céljából az önkormányzat a Ttv. 18. §-ában előírt nyilvántartásokat vezeti. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírboltkönyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál. Az önkormányzat a sírboltkönyv és a nyilvántartó könyv adatai alapján a temető nyilvántartási ideje alatt köteles felvilágosítást adni az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőnek. Köteles továbbá a köztemetőről térképet vagy vázrajzot készíteni, amelyen folyamatosan fel kell tüntetni a betelt és a még felhasználható temetési helyeket.

 

13. § (1) Az önkormányzat folyamatosan gondoskodik a temető létesítésének és működtetésének feltételéül előírt infrastrukturális és egyéb körülmények megfelelő állapotban tartásáról, így különösen a köztemetők

a) útjainak javításáról ,

b) zöldfelületeinek karbantartásáról,

c) a hulladékok összegyűjtéséről és elszállításáról,

d) vízvételi lehetőségről.

 

(2) Az elhasználódott és feleslegessé vált tárgyak megsemmisítése az önkormányzat feladata, amennyiben a sírhellyel rendelkező személy nem ismert.

 

(3) A temetési helyek gondozása – állagmegóvás, díszítés, növények ültetése, más karbantartási feladatok végzése – a rendelkezési jogosult kötelessége.

14. § (1) A köztemető őrzéséről az önkormányzat gondoskodik.


(2) A temetőben maradandóan elhelyezett tárgyak, sírjelek, síremlékek és tartozékaik őrzése nem az önkormányzat kötelezettsége. A temetőben maradandóan elhelyezett tárgyakat csak indokolt esetben és az önkormányzat írásos hozzájárulásával lehet bárkinek elszállítani.


(3) A temetési helyek földfeletti kiképzéséhez, síremlékek, sírboltok létesítéséhez szükséges építési anyagokat, segédszerkezeteket, építőipari gépeket a temető területén az erre a célra kijelölt helyen lehet tartani. Az építési tevékenységekből visszamaradt anyag, törmelék, segédszerkezet sírhelyek közötti tárolása csak az önkormányzat  által engedélyezett módon és időtartamra lehetséges.


(4) Tilos a temetőben

a) a halottak kegyeletét sértő magatartást tanúsítani, különösen hangoskodni és egyéb megbotránkoztató tevékenységet folytatni,

b) szemetet, egyéb hulladékot elszórni,

c) a temetőkben hiányos öltözetben megjelenni,

d) a temető üzemi épületeit és azok tartozékait, a sírokat és síremlékeket,  azok növényzetét rongálni, beszennyezni,(4) A sírgondozás során összegyűlt mindenfajta hulladék, szemét, növényi maradvány, valamint gaz, virág, koszorú hulladék a kihelyezett szemétgyűjtő konténerekben tárolandó.


(5) Temetőben gyertyát gyújtani tűzmegelőzés figyelembe vételével szabad.


(6) A temető területén a temetési helyeken síremlék, sírjel állításával kapcsolatos munkavégzés csak a rendelkezési jogosulttól származó írásbeli nyilatkozat birtokában lehetséges. A munkavégzést a munkák megkezdését megelőzően az önkormányzatnak  be kell jelenteni. A sírhely gondozásával kapcsolatos egyéb tevékenység, amennyiben azt nem vállalkozásszerűen végzik, nem bejelentés-köteles.


(7) A temetési hely melletti területen, azaz nem a sírhelyhez tartozó területen más tárgy, például ülőpad, egyéb sírtermék, fás szárú növény csak az önkormányzat  írásbeli engedélyével helyezhető el. Az engedély nélkül kihelyezett tárgyak, fás szárú növények, zúzott vagy darált kőzúzalék eltávolítását a kihelyező az önkormányzat  írásos felszólítása után 30 napon belül köteles elvégezni. Amennyiben az eredeti állapot visszaállítása határidőn belül nem történik meg, akkor az önkormányzat  gondoskodik erről. A felmerülő költségeket az önkormányzat a sírhely felett rendelkező számára továbbszámlázza.


(8) A temető területén a síremlékek, sírok építése során keletkezett építési törmeléket, fel nem használt építőanyagot, sírjeleket, a vállalkozási és a temetkezési szolgáltatással összefüggésben keletkezett veszélyes hulladékot a megrendelő által kivitelezéssel, szolgáltatással megbízott vállalkozó, temetkezési szolgáltató még a munkavégzés napján köteles a köztemető területéről elszállítani vagy elszállíttatásáról gondoskodni. A vállalkozó vagy temetkezési szolgáltató mindezen anyagok további elhelyezéséről és ártalmatlanításáról is köteles gondoskodni.


(9) A temetőkbe látogatók panaszaikat a 12. § (1) bekezdésében meghatározott irodában elhelyezett panaszkönyvbe jegyezhetik be. Az önkormányzat  köteles a bejegyzett indokolt panaszokat a törvényes határidőn belül kivizsgálni, erről a panasztevőt tájékoztatni és a jogos panasz okát megszüntetni.


5. Temetkezési szolgáltatások


15. § (1) Temetkezési szolgáltatások alatt a Ttv. 25. § (1) bekezdése szerinti tevékenységek értendők.


(2) Az (1) bekezdésben megjelölt temetkezési szolgáltatások közül a temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásának és berendezésének igénybevétele kötelező.


(4) Az önkormányzat vezeti a temetési helyekről a nyilvántartásokat, a sírboltokról szóló nyilvántartására a sírboltkönyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál. A sírboltkönyvbe és a nyilvántartó könyvbe annak személyes adattartalma miatt csak az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult tekinthet be. A sírhely ügyében, különösen megváltás vagy újraváltás esetén az eltemettető vagy a temetési hely felett rendelkezni jogosult személyesen vagy meghatalmazottja járhat el.


(5) A Ttv. 25. § (1) bekezdésben felsorolt temetkezési szolgáltatások zavartalan biztosításáról az önkormányzat köteles gondoskodni közvetve, a Ttv. 30. §-a szerinti feltételeknek megfelelő temetkezési szolgáltató közreműködésével.


(6) A temetőben végzendő minden munkát az önkormányzat  részére be kell jelenteni. A temetkezési szolgáltatónak, a temetőben vállalkozásszerű tevékenységet végző vállalkozónak rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez előírt szakképesítéssel, és a közegészségügyi, valamint baleset- és tűzvédelmi előírásokra vonatkozó ismerettel.


16. § (1) A temetőben munkát végző vállalkozó és temetkezési szolgáltató ez irányú tevékenységét az önkormányzattal együttműködve köteles végezni.17. §  (1) Ravatalozni és ravatalozással egybekötött szertartást végezni csak a ravatalozó-teremben vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó nyílt, a ravatalozó épület előtt kijelölt és kiépített területen lehet. A ravatalra helyezett halott – kivéve a fertőző betegségben elhunyt és a roncsolt testű halott – koporsója az eltemettető kívánságára, a temetési szertartás megkezdéséig a ravatalozóteremben nyitva tartható. A köztemetőben lévő ravatalozó helyiséget a temetési szertartás megkezdése előtt egy órával kell kinyitni.


6. A közköltségen történő temetés


18. § (1) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége az elhunyt személy kórboncolása nélkül

a) szolgáltatások + kellékek + sírhely összesen: 100.000. Ft, + ÁFA


A kórboncolás nélküli közköltséges temetés díja magában foglalja a Márokpapi helységnévtábláján belüli szállítás költségeit.

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége az elhunyt személy kórboncolásra szállításával Márokpapiról a DEOEC-re:

a.) szolgáltatások + kellékek + sírhely összesen: 155.810. Ft, + ÁFA

A kórboncolással történő közköltséges temetés díja magában foglalja a Márokpapi  helységnévtábláján belüli szállítás költségeit.

7. Temető lezárása, kiürítése

 

19. § (1) Temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely lezárását, kiürítését tartalmazó hirdetményt a ravatalozó előtt ki kell függeszteni. A kiürítést tartalmazó hirdetményt a Közös Hivatal hirdetőtábláin is ki kell függeszteni.

 

(2) Kiürített temetőben lévő sírboltok és síremlékek esetében a 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, míg a műemlék jellegű síremlékek esetében az építésügyi és örökségvédelmi hivatal területileg illetékes szervét is tájékoztatni kell. Amennyiben az építésügyi és örökségvédelmi hivatal területileg illetékes szerve a síremléket műemléknek nyilvánítja, úgy gondoskodik annak megfelelő áthelyezéséről.

 

(3) Abban az esetben, ha megszűnt és kiürített temetőben lévő sírjel elszállításáról a rendelkezésre jogosult a meghatározott időpontig felhívásra nem gondoskodik vagy rendelkezésre jogosult már nincs, a megjelölt időpontot követő 6 hónap elteltével a sírjelet a temető az Üzemeltető értékesítheti. A síremlékek értékesítésének követelményeit az Üzemeltető javaslatára a fenntartó határozza meg.

8. Záró rendelkezések


20. § A rendelet 2016. február 19. lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a temető használatának szabályairól szóló 4/2003.(XII.12.) számú önkormányzat rendelet.


21.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.dr. Fejes Viktória                                                             Hibály István

        aljegyző                                                                     polgármester


Mellékletek