Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 7/2002. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 04- 2021. 06. 05

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 7/2002. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.06.04.

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Herencsény Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében felsorolt államigazgatási szervekkel, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2017. (XII. 30.) önkormányzati rendeletben meghatározott partnerekkel történt egyeztetéseket követően a helyi építési szabályzatáról szóló 7/2002. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. Módosító rendelkezések

1. § A helyi építési szabályzatról szóló 7/2002. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hész.) 9. §-a a következő b) ponttal egészül ki:

„b) általános gazdasági terület”

2. § (1) A Hész. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

10/A. § Általános gazdasági terület (G-ált)
(1)Az általános gazdasági terület környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú, továbbá kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények elhelyezésére szolgál.
(2)Az általános gazdasági területen lakó rendeltetés nem helyezhető el.
(3)Az építmények elhelyezésére építési telket kell kialakítani. A telkek méretét és beépítésének feltételeit az alábbi táblázat tartalmazza:

Beépítési mód

legkisebb terület m2

legnagyobb beépítettség
%

legnagyobb építmény magasság m

legkisebb zöldterület

Szabadon álló

2000

25

7,5

30

2. Záró rendelkezések

3. § A Hész. mellékletét képező H-4 jelű szabályozási terv együtt kezelendő e rendelet 1. mellékletét képező E-2 jelű szabályozási tervlap részlettel.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéséig még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.