Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 13- 2022. 10. 14

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.13.

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 29. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva, az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VII.19.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az egyes szociális ellátásokról szóló című 5/2021. (VII. 19.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az önkormányzat az időskorúak szociális helyzetének javítása céljából valamennyi, mátraszelei 67. életévét betöltött lakos részére, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének tízszeresét természetbeni ellátásként, évente egy alkalommal, idősek napi támogatást biztosít. A támogatás összege 13.000 Ft/fő/ év. E támogatás iránti kérelem az e rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be. A kérelmet a polgármester bírálja el.”

2. § Ez a rendelet 2022. október 13-án lép hatályba.