Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.16.

Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja

1. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati költségvetésének

a) Kiadási főösszege 324.902.780 forint

aa) működési cél szerinti összege 159.452.524 forint

ab) felhalmozási cél szerinti összege 89.232.328 forint

ac) finanszírozási kiadások összege 70.999.158 forint

ad) általános tartalék összege: 3.568.770 forint

b) Bevételi főösszege 324.902.780 forint

ba) működési cél szerinti összege 230.937.960 forint

bb) felhalmozási cél szerinti összege - forint

c) hiánya 93.964.820 forint, melyből

ca) belső finanszírozásra szolgáló: előző évek pénzmaradvánva 93.964.820 forint: vállalkozási maradvány: -, betét visszavonása: -

cb) külső finanszírozásra működési cél szerint -, felhalmozási cél szerint -

(2) A képviselő-testület a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2022. évi önkormányzati költségvetés

a) Kiadási főösszegét 159.452.524 forintban

b) Bevételi főösszegét 230.937.960 forintban állapítja meg.

(3) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-5. számú mellékletek tartalmazzák, az alábbiak szerint:

a) 1. melléklet az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatása

b) 2. melléklet az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

c) 3. melléklet az ellátottak pénzbeli juttatásai

d) 4. melléklet támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások

e) 5. melléklet felhalmozási kiadások

(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 6. melléklet és 7. melléklet szerint tartalmazza.

(5) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 8. melléklet, kormányzati funkciókénti kiadásainak részletezését pedig a 9. melléklet mutatja be.

2. § Az önkormányzat 2023. évre 3.568.770 Ft általános tartalékot tervez.

3. § A köztisztviselők illetményalapja 2023. évben 46.380.- Ft.

4. § Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé nem tervez.

5. § Amennyiben az 1. §. a) és b.) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásról a képviselő-testület rendelet-módosításon keresztül dönt.

6. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:

a) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás,

b) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,

c) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,

d) pénzmaradvány felhasználásának előirányzati rendezése,

e) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.

f) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra.

(2) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű pótelőirányzat már a költségvetési rendelet-módosítást megelőzően felhasználható. A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

7. § (1) A Képviselő-testület az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletben meghatározottakon túl az alábbi támogatásokat nyújtja:

a) Az eseti pénzbeni ellátások közül alábbiak kifizetésénél: Mikulás ajándék helyi óvodások és a mátraszelei általános iskolába járó gyermekek részére 1.500 Ft/ fő ajándékcsomagot biztosít az önkormányzat

b) a mátraszelei lakosok részére, települési programrendezvények keretében vagy rendkívüli helyzetre tekintettel juttatott, természetben nyújtott ellátásként, egyszeri étkezés vagy élelmiszer juttatása, például falunapi, gyermeknapi, idősek napi rendezvény.

(2) A költségvetési szerv bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítésétől a szervek vezetői gondoskodnak.

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésében előírt bevételek beszedésére és az előírt kiadások teljesítésére.

9. § A pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2023. január 1-től visszamenőleges hatállyal érvényesek.

10. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (kiegészítő támogatással)
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2023. évben
Adatok forintban

Sorsz

Jogcím

Mutató

Fajlagos összeg

Támogatás összege

A

B

C

D

E

1.

Helyi Önkormáyzatok működésének általános támogatása

70.999.158

I.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása

9,96 fő

5.537/e Ft/fő

70.999.158

2.

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

19.035.133

I.1.1.2 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - kiegészítéssel

2.979.406

I.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítéssel
1.1.5 Pótfelmérés támogatásának összege

4.792.387
7.130.000

I.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítéssel

1.965.373

I.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása - kiegészítéssel

2.167.967

3.

I.1.1.6 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -kiegészítéssel

9.733.729

4.

1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

15.043

5.

1.1.4 Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3.915.653

6.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

20.445.250

1.2 Óvodaműködtetési támogatás

1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás ha a nyitvatartási idő eléri a 8 órát

23 fő

130.000

2.999.000

1.2.1.3 Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás

420.000

1.2.2 Óvodában foglalkozatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

1.2.2.1 Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkozatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

2,5 fő

5.262.900

13.157.250

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

1.2.5.1.1 Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

1 fő

3.878.000

3.878.000

7.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

10.906.000

1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, középfokú vézettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsaók bértámogatása

2 fő

5.453.000

10.906.000

8.

1.3.1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

14.264.000

9.

Gyermekétkeztetés támogatása

10.464.015

1.4.1.1 Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása

1,76 fő

4.752.528

1.4.1.2 gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

4.986.447

1.4.2 szünidei étkeztetés támogatása

725.040

10

IV. Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása

2.270.000

11.

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen

162.047.981

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Mátraszele Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Összeg

Megnevezés

Összeg

A

B

C

D

E

1.

Intézményi működési bevételek

4.504.020

Személyi jutttások összesen

92.137.422

2.

Önkorm. sajátos működési bevételei

6.000.000

Munkaadókat terhelő járulékok

6.637.442

3.

Helyi adók

5.800.000

Dologi kiadások
- ebből ellátottak pénzbeli juttatása

60.677.660
14.264.000

4.

Egyéb bevételek

200.000

Működési kiadások összesen

159.452.524

5.

Működési bevételek összesen

10.504.020

Támogatásértékű működési kiadás

1.500.000

6.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

162.047.981

Egyéb működési célú pénzeszközátad államh. kivülre (civil szervezetek támogatása)

150.000

7.

- Normatív támogatások

-

8.

- Egyéb központi támogatás

-

9.

- Kpi.ksv-ből származó egyéb költségvetési támogatások

-

Működési támogatások összesen

1.650.000

10.

Támogatások összesen

162.047.981

Felújítás

-

11.

Sajátos felhalm. és tőke bevételei

-

Felhalmozási kiadások

-

12.

Felhalm. és tőkejellegű bev.összeen

-

Támogatásértékű felhalm. kiadás

-

13.

Támogatásértékű működési bevétel

55.327.200

Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

89.232.328

14.

- ebből OEP-től átvett pénz

48.000.000

Felhalmozási kiadások összesen

89.232.328

15.

Egyéb működési célú bev. államh.belülről

3.058.759

Tőketörlesztés (működési és felhalmozási célú)

-

16.

Egyéb műküdési célú bev áh. kivülről

-

-

17.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

-

Kamatfizetés

-

19.

Támogatásértékű bevételek összesen

58.385.959

Adósságszolgálat összesen

-

20.

Működési célú hitelfelvétel

-

Általános tartalék

3.568.770

21.

Felhalmozási célú hitelfelvétel

-

Céltartalék

-

22.

Támog.kölcs.vissztér,értékpapir ért.

-

Tartalékok összesen

3.568.770

23.

Hitelek összesen

-

Intézményfinanszírozás

70.999.158

24.

Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)

93.964.820

25.

Bevételek mindösszesen

324.902.780

Kiadások mindösszesen

324.902.780

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
(Ellátottak pénzbeli juttatásai)
2023. év

A

B

C

D

E

Sorsz

Pénzbeli ellátás megnevezése

Típusa

Feladatellátás módja (Mötv.szerint)

Összege

1.

Települési támogatás

Államigazga-tási feladat

7.000.000


- települési támogatás (volt lakásfenntartási)

- átmeneti segély (utalvány formájában)

- temetési segély

- szociális tüzifa rendelet alapján


Rendszeres ellátás

Eseti ellátás

Eseti ellátás

Eseti ellátás


2.500.000

1.000.000

500.000

3.000.000

2.

Önkormányzati támogatás

Államigazga-tási feladat

7.264.000

2/a.) Gyermekétkeztetési kedvezmény
(normatív kedvezményben nem részesülők részére (100%))

Rendszeres ellátás

1.500.000

2/b.) Köztemetés

Eseti ellátás

500.000

2/c.) Idősek napi utalványozás (10.000.-Ft/fő)

Eseti ellátás

2.200.000

2/d.) Tanévkezdési támogatás
(óvodások – 10.000.-Ft/fő, általános iskolások 1-4. évfolyam 30.000.- Ft/fő - helyben)

Eseti ellátás

1.500.000

2/e.) Bursa Hungarica
(felsőoktatásban tanulók támogatása
10.000.- Ft/fő/hó)

Rendszeres ellátás

300.000

2/f) Háztartások egyszeri támogatása

Eseti ellátás

1.264.000

3.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14.264.000

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

Támogatásértékű működési kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2023. év

A

B

C

D

Sor-szám

Pénzeszközátadás célja

Feladatellátás módja (Mötv.szerint)

Összege

1.

Civil szervezetek támogatása

150.000

2.

Bányászszakszervezet támogatása

Önként vállalt feladat

50.000

3.

Asztalitenisz sportegyesület támogatása

Önként vállalt feladat

100.000

4.

Támogatásértékű működési kiadás

1.500.000

5.

Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás ( kistérségi társulás keretében működtetett kötelező feladatok - házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet)

Kötelező feladatok

1.500.000

6.

Mindösszesen

1.650.000

5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

Felhalmozási kiadások 2023. év

A

B

C

1

TOP PLUSZ Csapadékvízelvezetés 3. ütem (2022 év)

52.492.856

2.

TOP PLUSZ – Szabadidőpark (2022. év)

35.280.290

3.

TOP PLUSZ – Iskola energetikai felújítása (2022. év)

1.459.182

4. Felhalmozási kiadások mindösszesen: 89.232.328

megjegyzés: az összegek az áfá-t tartalmazzák

6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Szakfeladat

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Neve

Gazdálko-dási jogkör

Feladatelláás módja
(Mötv. szerint)

Teljes munkaidős

Részmun-kaidős, megbízásos

CSED

Nyugdijas

Képvi-selők

Összesen (fő)

Bérköltség Ft

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

1. 011130

Igazgatási tevékenység

Önálló

Kötelező feladat

1

4

5

10.030.500

2.
066020

Város- és községgazdálkodás

Részben önálló

Kötelező feladat

1,05

1,05

3.585.604

3.
013320

Köztemető működtetése, fenntartása

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

3.520.400

4. 096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Részben önálló

Kötelező feladat

0,9

0,9

3.097.952

5. 091110

Óvodai nevelés

Részben önálló

Kötelező feladat

4

4

19.558.436

6. 104031

Bölcsőde, mini bölcsőde

Részben önálló

Kötelező feladat

2

2

8.834.608

7. 104035

Bölcsődei étkeztetés

Részben önálló

Kötelező feladat

0,05

0,05

387.244

8.
072111

Háziorvosi alapellátás

Részben önálló

Kötelező feladat

2

2

35.522.678

9.
082092

Közművelődés

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

720.000

10.
011130

Közös Önkormányzati Hivatal

Önálló

Kötelező feladat

9

1

10

53.202.400

11.

Összesen:


19

1

1


2

4

27

138.459.822

7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat álal irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámaA közfoglalkozatottak 2023. évi létszám-előirányzata

Kormányzati funkció

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Neve

Gazdálkodási jogkör

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen (fő)

Bérköltség Ft

A

B

C

D

E

F

G

1.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Részben önálló

5

-

5

6.880.000

2.

Összesen:

5

-

5

6.880.000

8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szevek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (az önkormányzat saját bevételeinek részletezése)
Adatok forintban

Kormányzati funkció

Jogcím

Bevétel jellege

2023. évi előirányzat

072111 Háziorvosi szolgálat 072311 Fogászati ellátás
041233 Közfoglalkoztatás támogatása

Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás)
Közfoglalk támogatása

Tám.értékű működ.bev.

48.000.000
7.327.200

Támogatás értékű működési bevételek összesen

55.327.200

096025 Egyéb étkezés (Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben)

Alkalmazottak és vendégétkezők téritési dija (áfa-val együtt)

150.000

096015 Iskolai étkeztetés (Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben)

Iskolai étkezés téritési dija (áfa-val együtt)

1.804.020

Intézményi ellátás díja összesen

1.954.020

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Sírhelydíjak (áfa-val együtt)

Alaptev.összefüg. bev.

50.000

Alaptev.összefüggõ szolgáltat. bevételei összesen

50.000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Bérleti díjak

Bérleti díjak

2.500.000

Bérleti díjak összesen

2.500.000

011130 Közös hivatal

Önkormányzati Hivatal működtetési ktg-e

Eyéb bevételek

3.058.759

011130 Önkormányzatok igazgatási tev.

Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák stb.)

Egyéb bevételek

200.000

Egyéb bevételek összesen

3.258.759

900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek

Magánszemélyek kommunális adója

Helyi adók

2.000.000

Iparûzési adó

Helyi adók

3.500.000

Talajterhelési dij

Helyi adók

250.000

Késedelmi pótlék

50.000

Helyben maradó adók összesen

5.800.000

Tartós betét

-

Saját bevételek összesen

68.889.979

9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Feladat ellátás módja (Mötv.szerint)

Kormányzati funkció megnevezése

Kiadások összesen :

Ebből

2023. évi előirányzat

Személyi kiadások

Munkaadói járulékok

Dologi és egyéb folyó kiadások

Működ.támog. és finanszirozási kiad.

Felhalmozási kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

051030 Kötelező feladat

Nem veszélyes hull. vegyes száll.

9000000

900000

045160 Kötelező feladat

Közutak,hidak üzem.,fenntart.

2160000

2167967

096015 Kötelező feladat

Gyermekétkeztetés

12361205

3097952

402734

8860519

091140 Kötelező feladat

Óvodai nevelés, ellátás működtetés

2095500

2095500

091110 Kötelező feladat

Óvodai nevelés szakmai feladatai

22080233

19558436

2521797

045220 Kötelező feladat

Csapadékvízelvezetés 3. ütem

52492856

0

52492856

066010 Kötelező feladat

Zöldterület kezelés

2979407

2979407

096025 Államig. feladat

Egyéb vendéglátás

100000

100000

011130 Kötelező feladat

Önk. és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev

85815748

10030500

1143090

2143000

72499158

066020 Kötelező feladat

Város- és községgazdálkodás

4528232

3585604

466128

476500

064010 Kötelező feladat

Közvilágítás

11922387

11922387

072311 Kötelező feladat

Fogászati alapellátás

5100000

5100000

072111 Kötelező feladat

Háziorvosi alapellátás

37618178

35522678

0

12095500

Tartalék

3568770

107060 Államig. Feladat

Ellátottak pénzbeli és term.juttat.

14264000

14264000

104037 Államig. Feladat

Rászoruló gyermekek szünidei étk.

725040

725040

890301Önk. vállalt felad.

Civil szervezetek támogatása

150000

150000

041233 Kötelező feladat

Hosszabb időtartamú közfoglalk.

7327200

6880000

447200

104031 Kötelező feladat

Bölcsődei, mini bölcsődei ellátás

10808607

8834608

1148499

825500

104035 Kötelező feladat

Bölcsődei étkeztetés

1468826

387244

50342

1031240

082092 Kötelező feladat

Közműv.- hagyom.köz.ért.gond.

5419000

720000

0

4699000

013320 Kötelező feladat

Köztemető fenntart. és működ.

4270152

3520400

457652

292100

053010 Kötelező feladat

Iskola energetikai felújítás

1459182

1549182

081045 Kötelező feladat

Szabadidőpark

35280290

35280290

Összesen

324902780

92137422

6637442

60677660

72649158

89232328