Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletének a közösségi együttélés alapvető szabályai meghatározásával kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2013. 07. 01

Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletének a közösségi együttélés alapvető szabályai meghatározásával kapcsolatos módosításáról

2013.07.01.

Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: ,,Mötv.”) 8. § (2) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § Varbó Község Önkormányzatának a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék gyűjtésről, elhelyezkedéséről és áramtalanításáról szóló 9/2004. (V.1.) számú rendelete (továbbiakban: ,,Ör. I”) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,12. § Az önkormányzat közigazgatási területén mindenki köteles a köztisztaság megvalósításában a tőle elvárható mértékben közreműködni. A közösségi együttélés alapvető szabálya megsértése miatt ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki azzal szemben, aki
a) az általa használt, illetve tulajdonát képző ingatlant nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg;
b) a járdán vagy helyi közúton való közlekedést akadályozó, tulajdonában álló ingatlanon lévő fa, bokor, növény zavaró ágait, növényi részeit felszólításra nem vágja le;
c) szemetet felhalmoz;
d) a szemétgyűjtő edénybe folyékony, illetve mérgező, robbanó vagy a szolgáltatást végző dolgozó testi épségét, egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el;
e) a szemétgyűjtő edény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertőtlenítéséről) nem gondoskodik;
f) az ingatlan tisztán tartásáról nem gondoskodik;
g) fa) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv (továbbiakban együtt járda), illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület, továbbá
fb) az ingatlan előtti árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról nem gondoskodik
h) az ingatlan előtti járdán a hó eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről nem gondoskodik;
i) az összegyűjtött havat a gyalogos, illetve a járműközlekedést akadályozó módon vagy közüzemi szolgáltatási tárgyra, közérdekű létesítményre rakja le;
j) gépkocsit közterületen mos;
k) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol.”

2. § Az Ör. I az alábbi 12/A. §-al egészül ki:

,,12/A. § A képviselő-testület az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályának megsértésének minősülő magatartás elkövetőjével szemben a helyszíni bírság, illetve a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört a jegyzőre ruházza.”

3. § Varbó Község Önkormányzatának a közterület rendjéről és használatáról szóló 8/2004. (V. 1.) számú rendelete (továbbiakban: ,,Ör.II.”) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,12. § A közterület e rendeletekben foglaltaknak megfelelő használata a közösségi együttélés alapvető szabályának minősül. Aki az e rendelet szerint engedélyköteles közterülethasználatot engedély nélkül valósít meg, vagy a közterületet nem az engedélyben meghatározott körben vagy módon használja, a közösségi együttélés alapvető szabályát megsérti. Az ilyen magatartást megvalósító személy ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.”

4. § Az Ör. II. az alábbi 12/A. §-al egészül ki:

,,12/A. § A képviselő-testület az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályának megsértésének minősülő magatartás elkövetőjével szemben a helyszíni bírság, illetve a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört a jegyzőre ruházza.”

5. § Varbó Község Önkormányzatának az ebtartásról szóló 12/2003. (XII. 01.) számú rendelete (továbbiakban: ,,Ör. III.”) 10. §-a a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,10. § A közösségi együttélés alapvető szabályának megsértése miatt ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki azzal szemben, aki
a) az e rendeletben meghatározott, az ebek tartása, őrizetére és biztonságos elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseket megszegi, kivéve, ha a cselekmény szabálysértést valósít meg vagy
b) az ebek oltására, az állatbetegségek bejelentésére, megelőzésére vonatkozó kötelezettségét elmulasztja.”

6. § Az Ör. III. az alábbi 10/A. §-al egészül ki:

,,10/A. § A képviselő-testület az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályának megsértésének minősülő magatartás elkövetőjével szemben a helyszíni bírság, illetve a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört a jegyzőre ruházza.”

7. § Varbó Község Önkormányzata a községi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 10/2004. (V. 1.) számú rendelete (továbbiakban: ,,Ör. IV”) 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,16/A. § A helyi címer vagy zászló engedély nélküli, engedélytől eltérő használata, továbbá a kifüggesztett helyi címer vagy zászló megrongálása a közösségi együttélés alapvető szabálya megsértésének minősül és az elkövetővel szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.”

8. § Az Ör. IV az alábbi 16/A. §.al egészül ki:

,,16/A. § A képviselő-testület az e rendeletekben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályának megsértésének minősülő magatartás elkövetőjével szemben a helyszíni bírság, illetve a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört a jegyzőre ruházza.”

9. § Varbó Község Önkormányzatának a helyi építészeti értékek védelméről szóló 18/2004. (XI. 24.) számú rendelete (továbbiakban: ,,Ör.V”) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,12, § A közösségi együttélés alapvető szabálya megsértésének minősülő a helyi védettség alá helyezett értékek megsemmisítése, megrongálása, továbbá a helyi védettség alá helyezett építmény korszerűsítése, bővítése során az épület jellegének megváltoztatása. Az ilyen magatartást megvalósító személlyel szemben és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.”

10. § Az Ör. V az alábbi 12/A. §-al egészül ki:

,,12/A. § A képviselő-testület az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályának megsértésének minősülő magatartás elkövetőjével szemben a helyszíni bírság, illetve a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört a jegyzőre ruházza.”

11. § Varbó Község Önkormányzatának az avar és kerti hulladék égetésének valamint a háztartási célú égetés helyi szabályairól szóló 8/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: ,,Ör. VI.”) 4. címe és 8. §-a helyébe a következő cím és rendelkezés lép:

,,Közigazgatási bírsággal sújtható magatartás

8. § Az e rendeletben foglalt rendelkezéseket megsértővel szemben a közösségi együttélés alapvető szabályának megsértése miatt ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.”

12. § Az Ör. VI az alábbi 8/A. §-al egészül ki:

,,8/A. § A képviselő-testület az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályának megsértésének minősülő magatartás elkövetőjével szemben a helyszíni bírság, illetve a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört a jegyzőre ruházza.’

13. § Ez a rendelet 2013. július 01-jén lép hatályba,

Üveges Géza
polgármester

Dr. Czipa Zoltán
jegyző