Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2020. (VIII.11.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének valamint a háztartási célú égetés helyi szabályairól szóló 8/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 01. 01

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2020. (VIII.11.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének valamint a háztartási célú égetés helyi szabályairól szóló 8/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről1

2021.01.01.

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: „Kvtv.”) a 48. § (4) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: „Mötv.”) 143. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pontjában foglalt feladatkörében, a Kvtv. 48. § (3) bekezdése alapján eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Az avar és kerti hulladék égetésének valamint a háztartási célú égetés helyi szabályairól szóló 8/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Czakó Norbert
polgármester

dr. Nagy Petronella
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2020. augusztus 11-én kihirdettem.
dr. Nagy Petronella
jegyző
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 2. napjával.