Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17

Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.17.

Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [ A rendelet hatálya]

Az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. § [ A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetését: 115.252.974 - Ft Költségvetési bevétellel, 114.217.051 Ft Költségvetési kiadással, 1.035.923.- tartalék tervezésével állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. és 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. § [ A költségvetés részletezése]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.

c) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

d) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként a 2. mellékletek szerint határozza meg.

e) Az Önkormányzat pénzeszköz-előirányzat felhasználási ütemtervét a. 6. melléklet tartalmazza.

f) Az Önkormányzat a 2022. évben nyújtott közvetett támogatásait a 7. mellékletben mutatja be.

(2) Az önkormányzat a kiadások között nem állapít meg tartalékot. 8. melléklet

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) Az önkormányzat 2022. évben engedélyezett létszámát 23 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 15 főben állapítja meg a képviselő-testület.

(5) Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók számára a cafetéria-juttatás éves bruttó összegét 450.000.-Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési szerv a hatáskörébe utalt személyi juttatások és létszám előirányzatával – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodik.

(3) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint azt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. § [ Költségvetés ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás útján gondoskodott.

6. § [ Záró rendelkezések]

Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba.

7. § [ Rendelet alkalmazása]

A rendelet rendelkezéseit 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.

8. § [ Rendelet kihirdetése]

A rendeletet 2022. február 17. napján kihirdettem.

1. melléklet

1. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai összesen

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Mindösszesen

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.

19 886 641

19 886 641

Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

Települési önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám.

10 239 300

10 239 300

Települési önk.gyermekétkeztetési feladatainak tám.

208 050

208 050

Települési önk.kultúrális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás

1 721 578

1 721 578

Önkormányzatok működési támogatásai

34 325 569

34 325 569

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

6 668 200

6 668 200

Működési célú támogatások

40 993 769

40 993 769

0

Felhalm.célú támogatások Áht- belülről

0

Közhatalmi bevételek

1 500 000

1 500 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

8 150 000

8 150 000

Ellátási díjak

0

0

Egyé működési bevétel

100 000

100 000

Működési bevételek

8 250 000

8 250 000

0

Felhalmozási bevételek

0

0

Költségvetési bevételek

50 743 769

50 743 769

Hitel igénybevétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

Maradvány igénybevétele

64 509 205

64 509 205

Finanszírozás

Költségvetési bevételek mindösszesen

115 252 974

115 252 974

2. melléklet

2. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Mindösszesen

A. Működési költségvetés kiadásai összesen

58 870 706

58 870 706

I. Személyi juttatás

33 698 000

33 698 000

II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

4 305 860

4 305 860

III. Dologi kiadások

14 857 887

14 857 887

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 434 948

4 434 948

V.A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

Tartalék

1 035 923

1 035 923

VI. Egyéb működési célú kiadások

538 088

538 088

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

56 382 268

56 382 268

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val

4 250 000

4 250 000

II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val

52 132 268

52 132 268

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

115 252 974

115 252 974

Hitel törlesztése

0

0

Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN

115 252 974

115 252 974

Létszám

23

23

Közfoglalkoztatott létszám

15

15

3. melléklet

3. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi beruházások bevételeinek és kiadásainak részletezése

MEGNEVEZÉS

Bevételi Előírányzatok ( Ft-ban)

Kiadási Előírányzatok ( Ft-ban)

Összesen

0

0

4. melléklet

4. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi felújítások bevételeinek és kiadásainak részletezése

MEGNEVEZÉS

Bevételi Előírányzatok ( Ft-ban)

Kiadási Előírányzatok ( Ft-ban)

Magyar Falu Program

52 132 268

52 132 268

Összesen

52 132 268

52 132 268

5. melléklet

5. melléklet

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek 2022. évi költségvetése

MEGNEVEZÉS

Bevételi Előírányzatok ( Ft-ban)

Kiadási Előírányzatok ( Ft-ban)

6. melléklet

6. melléklet

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Össz.

Bevételek

68 737 851

63 448 410

58 158 969

52 869 528

47 580 087

42 290 646

37 001 205

31 711 764

26 422 323

21 132 882

15 843 441

10 554 017

115 252 974

1.

Működési bevételek

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 337

100 000

2.

Támogatások

2 860 464

2 860 464

2 860 464

2 860 464

2 860 464

2 860 464

2 860 464

2 860 464

2 860 464

2 860 464

2 860 464

2 860 465

34 325 569

3.

Felhalmozási tőkejellegű bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Önk.műk.tám.

555 683

555 683

555 683

555 683

555 683

555 683

555 683

555 683

555 683

555 683

555 683

555 687

6 668 200

5.

Saját működési bevételek

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

1 500 000

6.

Szolgáltatások ellenértéke

679 166

679 166

679 166

679 166

679 166

679 166

679 166

679 166

679 166

679 166

679 166

679 174

8 150 000

7.

Pénzforgalom nélküli bevétel

64 509 205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 509 205

8.

Előző havi záró pénzállomány

59 219 764

53 930 323

48 640 882

43 351 441

38 062 000

32 772 559

27 483 118

22 193 677

16 904 236

11 614 795

6 325 354

0

Kiadások

9 518 087

9 518 087

9 518 087

9 518 087

9 518 087

9 518 087

9 518 087

9 518 087

9 518 087

9 518 087

9 518 087

10 554 017

115 252 974

9.

Működési kiadások

4 819 565

4 819 565

4 819 565

4 819 565

4 819 565

4 819 565

4 819 565

4 819 565

4 819 565

4 819 565

4 819 565

4 819 568

57 834 783

10.

Társulás tám.

0

11.

Felújítási kiadások

4 698 522

4 698 522

4 698 522

4 698 522

4 698 522

4 698 522

4 698 522

4 698 522

4 698 522

4 698 522

4 698 522

4 698 526

56 382 268

12.

Beruházási kiadások

0

13.

Tartalék felhasználása

0

1 035 923

1 035 923

14.

Hitel törlesztése

0

Egyenleg (havi záró pénzállomány)

59 219 764

53 930 323

48 640 882

43 351 441

38 062 000

32 772 559

27 483 118

22 193 677

16 904 236

11 614 795

6 325 354

0

7. melléklet

7. melléklet

Sajókápolna Önkormányzat 2022. évben nyújtott közvetett támogatásairól

Ft

Megnevezés

Összeg

Összesen

0

8. melléklet

8. melléklet

Sajókápolna Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Megnevezés

Sor-
szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

Összesen

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7=3+…+6

Helyi adók

01

1 500

1 500

1 500

1 500

6 000

Osztalékok, koncessziós díjak

02

0

Díjak, pótlékok, bírságok

03

0

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

0

0

0

0

0

Részvények, részesedések értékesítése

05

0

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

06

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

0

Saját bevételek (01+…+07)

08

1 500

1 500

1 500

1 500

6 000

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

750

750

750

750

3 000

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)

10

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

13

0

Adott váltó

14

0

Pénzügyi lízing

15

0

Halasztott fizetés

16

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)

18

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

21

0

Adott váltó

22

0

Pénzügyi lízing

23

0

Halasztott fizetés

24

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

750

750

750

750

3 000