Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30- 2022. 04. 30

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.30.

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet
Az Önkormányzat által alkalmazott kormányzati funkciók felsorolása

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236

Országos közfoglalkoztatási program

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

064010

Közvilágítás

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082044

Könyvtári szolgáltatások

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás”