Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 09. 08

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

2021.09.08.

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d.) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) 3.§ (1)-(2) bekezdése, valamint (3) bekezdés a) pontja, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4.§ (1) bekezdése szerinti jogosultakra terjed ki, feltéve, hogy életvitelszerűen Tiszatardos településen tartózkodnak.

2. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli és természetbeni szociális ellátás, valamint személyes gondoskodás nyújtható.

(2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselőtestület

a) pénzbeli ellátást

aa) lakásfenntartási támogatást,

ab) rendkívüli települési támogatást,

ac) karácsonyi támogatást,

ad) beiskolázási támogatást,

ae) elhunyt személy temetési költségeihez való hozzájárulást,

b) természetbeni ellátás

ba) rendkívüli települési támogatást,

bb) köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítést,

(együtt: szociális ellátások) állapít meg, az e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

(3) A Képviselőtestület hatáskörét

a) rendkívüli települési támogatás, (pénzbeli és természetbeni)

b) elhunyt személy temetési költségeihez való hozzájárulás,

c) köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés,

d) karácsonyi támogatás ellátások esetében a polgármesterre;

e) lakásfenntartási támogatás,

f) beiskolázási támogatás ellátások esetében a jegyzőre átruházza.

3. § (1) E rendeletet az Szt.-vel, a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendelettel (továbbiakban: Vhr.), a Gyvt.-vel, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénnyel együtt kell alkalmazni.

(2) A szociális ellátások megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem – ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg – egész évben folyamatosan benyújtható írásban, vagy személyesen a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal Tiszatardosi Ügyfélszolgálatánál (3928 Tiszatardos, Kossuth u. 34.)

(3) Az e rendelet szerinti ellátások, a (4) bekezdés kivételével – ha azt a hatáskört gyakorló jogszerűen megállapítja – a kérelem benyújtásától esedékesek.

(4) A lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától esedékes.

4. § (1) A kérelem elbírálásához az eljáró hatóság köteles bekérni a Szt-ben, a Vhr-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat.

(2) A szociális ellátások megállapítására a jövedelem számításáról irányadó időszakra a Szt. 10.§ (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.

(4) A jövedelmet

a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék,

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,

c) álláskeresési támogatás esetén a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tokaji Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya megállapító határozatot és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény, vagy bankszámlakivonat,

d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő) bankszámlakivonat,

e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy bankszámlakivonat,

f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény, vagy bankszámlakivonat, vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,

g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás,

h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat,

i) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,

j) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat,

k) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásban életvitel-szerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat,

l) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat

(a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás) igazolja.

5. § (1) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek az eljáró hatóság nyilvántartásában fellelhetők.

(2) Az eljáró hatóság a döntését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján hozza meg. Szükség esetén környezettanulmányt kell készíteni.

6. § (1) Az e rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére a Szt. 4. §-ában, valamint a Gyvt. 5.§-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A jogosulatlanul, vagy rosszhiszeműen igénybe vett ellátás esetén a Szt. 17. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

(3) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemről, a kérelem beérkezését, vagy a hivatalbóli eljárás megindítását követő 15 napon belül kell dönteni.

(4) Az e rendelet szerinti rendkívüli települési támogatás kifizetéséről a megállapítást követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül a Közös Önkormányzati Hivatal Tiszatardosi Ügyfélszolgálata gondoskodik.

7. § (1) A lakásfenntartási támogatást kérelmező személy, a jogosultság egyéb feltételeként köteles lakókörnyezetének rendben tartására az alábbiak szerint:

a) az általa lakott ingatlan udvarán szeméttároló edényt elhelyezni és rendeltetésszerűen használni,

b) a lakóházhoz tartozó udvarban, kertben az ott található szemetet, lomot eltávolítani, a gaz, gyom irtását folyamatosan elvégezni, az ingatlant rágcsálóktól, kártevőktől mentesíteni,

c) az ingatlan előtti járdát (járda hiányában egy méter széles területsávot), vízelvezető árkot, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területét gondozni, tisztán tartani, szemét- és gyom mentesíteni.

(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani, illetve felhívásra a lakókörnyezet rendben tartását teljesíteni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítését a Képviselőtestület, Tarcal Község Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának családsegítője bevonásával ellenőrzi.

II. Fejezet

Pénzbeli ellátások

1. Lakásfenntartási támogatás

8. § (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(2) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(3) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.

(4) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(5) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2.500,- Ft, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

(7) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.

(8) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek, háztartások számától. Az 1. melléklet szerinti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a háztartás többi tagjának a lakáshasználat jogcímére, valamint a lakáshasználat tényére vonatkozó igazolást. (pl. tulajdoni lap, bérleti szerződés, stb.)

(9) A lakásfenntartás 1 m2-re jutó elismert havi költség 450,- Ft.

(10) Meg kell szüntetni a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságát annak, aki a 7. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének felszólítás ellenére – az 5 napos határidőben – nem tett eleget.

2. Rendkívüli települési támogatás

9. § (1) A Képviselőtestület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt rendkívüli települési támogatást eseti jelleggel, elsősorban a Szt. 45. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállásakor.

(2) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni a Szt. 45. § (4) bekezdésében foglaltakon túl, ha a kérelmező

a) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul,

b) nyugdíjának kifizetése valamely ok miatt késik (pl. nyugdíjazás elhúzódása).

(3) Létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező, vagy családja megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van.

10. § (1) A Képviselőtestület e rendeletben meghatározottak szerint nyújt rendkívüli települési támogatást – az önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott rendkívüli települési támogatás előirányzat összegéig - annak a személynek, aki a 9. § szerinti létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamink időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át nem haladja meg

(2) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint 3.000,- Ft.

(3) A 2. melléklet szerinti igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 30 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg.

(4) A rendkívüli települési támogatásban részesült személy a támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta, stb.) becsatolására hívható fel.

(5) A rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátásként vagy természetbeni ellátásként (pl. élelmiszercsomag, téli tüzifa stb.) állapítható meg.

(6) A pénzbeli ellátásként megállapított rendkívüli települési támogatás kifizetéséről a Közös Önkormányzati Hivatal Tiszatardosi Ügyfélszolgálata gondoskodik.

(7) A természetbeni ellátásként megállapított rendkívüli települési támogatást a Képviselőtestület, Tarcal Község Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának családsegítője bevonásával ellenőrzi.

3. Elhunyt személy temetési költségeihez hozzájárulás

11. § (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulást kell megállapítani – az önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott temetési támogatás előirányzat összegéig -annak az eltemettetőnek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének

a) 10%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,

b) 15%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 150.000,- Ft.

(4) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás iránti 3. melléklet szerinti kérelmet, az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.

4. Karácsonyi támogatás

12. § (1) Karácsonyi támogatásban részesülhet az a személy, vagy család, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.

(2) A karácsonyi támogatás összegét a Képviselőtestület a tárgyévi költségvetésében határozza meg.

(3) Karácsonyi támogatást jóváhagyott költségvetési támogatás hiányában nem lehet megállapítani.

(4) A karácsonyi támogatás hivatalból is megállapítható.

5. Beiskolázási támogatás

13. § (1) Beiskolázási támogatásban részesül

a) az az általános iskolai tanuló,

b) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató kiskorú, vagy

c) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, 23. életévének betöltéséig,

d) az a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 25. életévének betöltéséig, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, s hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok folytatását. (iskolalátogatási igazolás stb.)

(2) A beiskolázási támogatás mértéke:

a) általános iskolai tanulmányokat folytatók esetében: 8.000.-Ft

b) közép- és felsőfokú tanulmányokat folytatók esetében: 12.000.-Ft

(3) A támogatás iránti 4. melléklet szerinti kérelem benyújtási határideje évente szeptember 01-től-október 31-ig.

(4) A 14. életév alatti kiskorúak támogatása iránti kérelem benyújtására, valamint a megállapított támogatás átvételére a törvényes képviselő jogosult.

(5) A beiskolázási támogatás megállapításának feltétele, az önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott beiskolázási támogatás előirányzat tervezése.

III. Fejezet

Természetbeni ellátás

6. Köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés

14. § (1) Köztemetés elrendelése esetén a Szt. 48. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

(2) Az eltemetésre köteles személyt kérelmére részben vagy egészben mentesíteni kell a köztemetés költségeinek megtérítése alól, ha

a) annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti,

b) a közös tulajdon örökösei közül valamelyik életvitel-szerűen az ingatlanban él, s háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapítására

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ...........................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ............................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: .................................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: 3928 Tiszatardos..........................................................utca/út/tér..............házszám ............épület/lépcsőház...............emelet, ajtó

1.1.6. Tartózkodási helye: ………… irányítószám.................................................. .......... település

..............................................................utca/út/tér..............házszám............épület/lépcsőház...............emelet,ajtó

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………………....

1.1.8. Állampolgársága:.......................................................................................................................

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ......................................................................................

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ......................................................................................

1.1.11. Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek. (a megfelelő részt aláhúzandó)

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. [] szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. [] EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. [] bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. [] menekült/oltalmazott/hontalan.

1.2.5. Családi állapota: (a megfelelő rész aláhúzandó)

egyedülálló (hajadon, nőtlen)

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

házastársától külön élő

elvált

özvegy

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő.

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1


2


3


4


5


6

7


2. Jövedelmi adatok

2.1. A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban

a jövedelem típusa

kérelmező

háztartásban élő személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem
ebből: közfoglalkoztatásból származó jövedelem

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (GYED, GYES, GYET) családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, alkalmi munkából, egyszerűsített foglalkoztatásból származó, családi támogatás, összegszerűen: átlagosan havonta)

7. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, föld bérbeadásából származó jövedelem

8. Összes jövedelem

2.2. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

3. Lakásviszonyok

3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: .............. m2.

3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: .................................................................

4. A kérelemhez csatolandó iratok:

Mellékelni kell a kérelmező és a háztartás többi tagjának a lakáshasználat jogcímére, valamint a lakáshasználat tényére vonatkozó igazolást. (pl. tulajdoni lap, bérleti szerződés, lakcímkártya, stb.)

5. Nyilatkozatok

5.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

5.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

5.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

5.4. Tudomásul veszem, hogy a tényállás tisztázása érdekében, a hivatal egyéb iratokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat is bekérhet, továbbá azt, hogy az adatok valódiságát környezettanulmány elvégzésével ellenőrizheti.

5.5. Tudomásul veszem, hogy az eljárás során bármely határidő elmulasztása esetén mulasztásomat csak igazolási kérelem benyújtásával igazolhatom, mellyel egyidejűleg pótolnom kell az elmulasztott cselekményt. Az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól, akadályoztatásom esetén az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül kell benyújtanom, melynek elfogadásáról az első fokú hatóság dönt. Kérelmemhez mellékelnem kell a mulasztást igazoló iratot, dokumentumot.

5.6. Tudomásul veszem továbbá, hogy az eljárás során a saját és családtagjaim tekintetében a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról – pl. bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hely, családi állapot megváltozása; jövedelmi, vagyoni helyzet megváltozása; és minden egyéb, a jogosultság feltételeit érintő tények, körülmények megváltozása – a változást követően haladéktalanul köteles vagyok az ellátást folyósító szervet értesíteni.

5.7. Kijelentem, hogy bejelentési kötelezettségem elmulasztása, a hatóság megtévesztése, a döntéshozatal indokolatlan késleltetése esetén eljárási bírság kiszabásának van helye. Tudomásul veszem, hogy nem valós nyilatkozat esetén az abból adódóan jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban meghatározott kamattal megemelt összegben vissza kell térítenem.

Tiszatardos, ................................................

...............................................

kérelmező aláírása

2. melléklet

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapításához

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ...........................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ............................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: .................................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: 3928 Tiszatardos...........................................................utca/út/tér..............házszám ............épület/lépcsőház...............emelet, ajtó

1.1.6. Tartózkodási helye: ………… irányítószám.................................................. .......... település ......................................................utca/út/tér..............házszám............épület/lépcsőház...............emelet,ajtó

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………………....

1.1.8. Állampolgársága:.......................................................................................................................

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ......................................................................................

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ......................................................................................

1.1.11. Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész aláhúzandó)

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. [] szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. [] EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. [] bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. [] menekült/oltalmazott/hontalan.

1.2.5. Családi állapota: (a megfelelő rész aláhúzandó) egyedülálló (hajadon, nőtlen), házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt, házastársától külön élő, elvált, özvegy

1.2.6. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő.

1.3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1


2


3


4


5


6

7


1.4. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

1.5. közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa; valamint a b./ vagy c./ alpontokban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér

1.6. háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)

1.7. egyedül élő: az a személy aki egyszemélyes háztartásban lakik.

2. A támogatás igénylésének indoka:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. A támogatás megállapítását (megfelelő betűjel bekarikázandó. Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg.)

A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmező családjában élő egyéb rokon jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem

3. Rendszeres pénzbeli ellátás (FHT, RSZS, ápolási díj, stb.)

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartás díj, stb.)

6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás

7. Föld és bérbeadásából származó jövedelem

8. Egyéb (pl.: ösztöndíj)

9. Összes jövedelem

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére

b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére

c) a családban nevelkedő gyermekre tekintettel a család létfenntartási vagy rendkívüli élethelyzetbe kerülése okán kérem.

d) Jövedelmi adatok*

3.1. Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). .....................................Ft/hó.

3.2. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.

4. Nyilatkozatok:

4.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

4.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

4.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

4.4. Tudomásul veszem, hogy a tényállás tisztázása érdekében, a hivatal egyéb iratokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat is bekérhet, továbbá azt, hogy az adatok valódiságát környezettanulmány elvégzésével ellenőrizheti.

4.5. Tudomásul veszem, hogy az eljárás során bármely határidő elmulasztása esetén mulasztásomat csak igazolási kérelem benyújtásával igazolhatom, mellyel egyidejűleg pótolnom kell az elmulasztott cselekményt. Az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól, akadályoztatásom esetén az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül kell benyújtanom, melynek elfogadásáról az első fokú hatóság dönt. Kérelmemhez mellékelnem kell a mulasztást igazoló iratot, dokumentumot.

4.6. Tudomásul veszem továbbá, hogy az eljárás során a saját és családtagjaim tekintetében a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról – pl. bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hely, családi állapot megváltozása; jövedelmi, vagyoni helyzet megváltozása; és minden egyéb, a jogosultság feltételeit érintő tények, körülmények megváltozása – a változást követően haladéktalanul köteles vagyok az ellátást folyósító szervet értesíteni.

4.7. Kijelentem, hogy bejelentési kötelezettségem elmulasztása, a hatóság megtévesztése, a döntéshozatal indokolatlan késleltetése esetén eljárási bírság kiszabásának van helye. Tudomásul veszem, hogy nem valós nyilatkozat esetén az abból adódóan jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban meghatározott kamattal megemelt összegben vissza kell térítenem.

Tiszatardos, 20___ év_________________hó _____nap

______________________________

kérelmező aláírása

Kijelentem, hogy a támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Tiszatardos, 20___ év_________________hó _____nap

______________________________

kérelmező aláírása

3. melléklet

KÉRELEM Beiskolázási támogatás igényléséhez

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ...........................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ............................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: .................................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: 3928 Tiszatardos...........................................................utca/út/tér..............házszám ............épület/lépcsőház...............emelet, ajtó

1.1.6. Tartózkodási helye: ………… irányítószám.................................................. .......... település ..............................................................utca/út/tér..............házszám............épület/lépcsőház...............emelet,ajtó

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………………....

1.1.8. Adóazonosító jele: ……………………………………………………………………………..

1.1.9. Állampolgársága:.........................................................................................................................

1.1.10. Telefonszám (nem kötelező megadni): .....................................................................................

1.1.11. E-mail cím (nem kötelező megadni): .......................................................................................

1.1.12. Számlaszám: ………………………………………………………………………………….……………

1.1.13. Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek. (a megfelelő részt aláhúzandó)

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. [] szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. [] EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. [] bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. [] menekült/oltalmazott/hontalan.

1.2.5. Családi állapota: (a megfelelő rész aláhúzandó) egyedülálló (hajadon, nőtlen), házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt, házastársától külön élő, elvált, özvegy.

2. A jogosultság feltételeire vonatkozó adatok, nyilatkozatok:

2.1. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1


2


3


4


5


6

7


2.2. Jövedelmi adatok

a jövedelem típusa

kérelmező

háztartásban élő személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem
ebből: közfoglalkoztatásból származó jövedelem

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (GYED, GYES, GYET) családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, alkalmi munkából, egyszerűsített foglalkoztatásból származó, családi támogatás, összegszerűen: átlagosan havonta)

7. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, föld bérbeadásából származó jövedelem

8. Összes jövedelem

2.3. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

2.4. Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). .......................................Ft/hó.

3. A beiskolázási támogatás megállapítását az alábbi – velem közös háztartásban élő, általános, közép, vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató – gyermek(ek) részére kérem:

születési helye, ideje

anyja neve

1

2

3

4

4. A kérelemhez csatolandó iratok: A …………………../………………….tanévre vonatkozó hallgatói, vagy tanulói jogviszony fennállására vonatkozó oktatási intézmény által kiállított igazolást (iskolalátogatási igazolás, hallgatói jogviszony igazolása)

5. Nyilatkozatok:

5.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

5.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

5.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

5.4. Tudomásul veszem, hogy a tényállás tisztázása érdekében, a hivatal egyéb iratokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat is bekérhet, továbbá azt, hogy az adatok valódiságát környezettanulmány elvégzésével ellenőrizheti.

5.5. Tudomásul veszem, hogy az eljárás során bármely határidő elmulasztása esetén mulasztásomat csak igazolási kérelem benyújtásával igazolhatom, mellyel egyidejűleg pótolnom kell az elmulasztott cselekményt. Az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól, akadályoztatásom esetén az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül kell benyújtanom, melynek elfogadásáról az első fokú hatóság dönt. Kérelmemhez mellékelnem kell a mulasztást igazoló iratot, dokumentumot.

5.6. Tudomásul veszem továbbá, hogy az eljárás során a saját és családtagjaim tekintetében a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról – pl. bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hely, családi állapot megváltozása; jövedelmi, vagyoni helyzet megváltozása; és minden egyéb, a jogosultság feltételeit érintő tények, körülmények megváltozása – a változást követően haladéktalanul köteles vagyok az ellátást folyósító szervet értesíteni.

5.7. Kijelentem, hogy bejelentési kötelezettségem elmulasztása, a hatóság megtévesztése, a döntéshozatal indokolatlan késleltetése esetén eljárási bírság kiszabásának van helye. Tudomásul veszem, hogy nem valós nyilatkozat esetén az abból adódóan jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban meghatározott kamattal megemelt összegben vissza kell térítenem.

Tiszatardos, 20___ év_________________hó _____nap

______________________________

kérelmező aláírása

4. melléklet

KÉRELEM Temetési költségek hozzájárulásához

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ...........................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ............................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: .................................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: 3928 Tiszatardos….......................................................utca/út/tér..............házszám ............épület/lépcsőház...............emelet, ajtó

1.1.6. Tartózkodási helye: ………… irányítószám.................................................. .......... település..............................................................utca/út/tér..............házszám............épület/lépcsőház...............emelet,ajtó

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………………....

1.1.8. Adóazonosító jele: ……………………………………………………………………………..

1.1.9. Állampolgársága:.........................................................................................................................

1.1.10. Telefonszám (nem kötelező megadni): .....................................................................................

1.1.11. E-mail cím (nem kötelező megadni): .......................................................................................

1.1.12. Számlaszám: ………………………………………………………………………………….………………………………………………

1.1.13. Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek. (a megfelelő részt aláhúzandó)

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. [] szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. [] EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. [] bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. [] menekült/oltalmazott/hontalan.

1.2.5. Családi állapota: (a megfelelő rész aláhúzandó), egyedülálló (hajadon, nőtlen), házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt, házastársától külön élő, elvált, özvegy.

2. Az elhunyt személy adatai:

2.1. Neve: ...........................................................................................................................................

2.2. Születési neve: ............................................................................................................................

2.3. Anyja neve: .................................................................................................................................

2.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................

2.5. Lakóhelye: 3928 Tiszatardos.........................................................utca/út/tér..............házszám ............épület/lépcsőház...............emelet, ajtó

2.6. Halálesetének helye, ideje: …………………………………………………………………..

3. A jogosultság feltételeire vonatkozó adatok, nyilatkozatok:

3.1. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

123456


73.2. Jövedelmi adatok

a jövedelem típusa

kérelmező

háztartásban élő személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem
ebből: közfoglalkoztatásból származó jövedelem

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (GYED, GYES, GYET) családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, alkalmi munkából, egyszerűsített foglalkoztatásból származó, családi támogatás, összegszerűen: átlagosan havonta)

7. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, föld bérbeadásából származó jövedelem

8. Összes jövedelem

3.3. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

3.4. Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). .............................Ft/hó.

3.5. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt támogatás iránti kérelmet, az elhalálozás napjától számított 60 napon belül lehet benyújtani.

4. A kérelemhez csatolandó iratok:

4.1. Az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonat másolata

4.2. Eredeti temetési számla

5. Nyilatkozatok:

5.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

5.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

5.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

5.4. Tudomásul veszem, hogy a tényállás tisztázása érdekében, a hivatal egyéb iratokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat is bekérhet, továbbá azt, hogy az adatok valódiságát környezettanulmány elvégzésével ellenőrizheti.

5.5. Tudomásul veszem, hogy az eljárás során bármely határidő elmulasztása esetén mulasztásomat csak igazolási kérelem benyújtásával igazolhatom, mellyel egyidejűleg pótolnom kell az elmulasztott cselekményt. Az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól, akadályoztatásom esetén az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül kell benyújtanom, melynek elfogadásáról az első fokú hatóság dönt. Kérelmemhez mellékelnem kell a mulasztást igazoló iratot, dokumentumot.

5.6. Tudomásul veszem továbbá, hogy az eljárás során a saját és családtagjaim tekintetében a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról – pl. bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hely, családi állapot megváltozása; jövedelmi, vagyoni helyzet megváltozása; és minden egyéb, a jogosultság feltételeit érintő tények, körülmények megváltozása – a változást követően haladéktalanul köteles vagyok az ellátást folyósító szervet értesíteni.

5.7. Kijelentem, hogy bejelentési kötelezettségem elmulasztása, a hatóság megtévesztése, a döntéshozatal indokolatlan késleltetése esetén eljárási bírság kiszabásának van helye. Tudomásul veszem, hogy nem valós nyilatkozat esetén az abból adódóan jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban meghatározott kamattal megemelt összegben vissza kell térítenem.

Tiszatardos, 20___ év_________________hó _____nap

______________________________

kérelmező aláírása