Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 06. 06

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.06.06.

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének:

a)1 költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 139.868.176.- Ft-ban

b)2 költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül) 179.336.195.-Ft-ban

c)3 finanszírozási bevételek főösszegét 40.320.489.- Ft-ban

d)4 finanszírozási kiadások főösszegét 852.470.- Ft-ban

e)5 bevételi főösszegét 180.188.665.- Ft-ban

f)6 kiadási főösszegét 180.188.665.- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat az elismert tartozásállományról szóló adatszolgáltatást a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 14. melléklet tartalmazza.

(9) A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 15. melléklet részletezi.

(10) A 2020. évi tény, a 2021. évi várható és a 2022. évi tervadatokat a 17. melléklet állapítja meg.

(11) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 18. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(13) A 2022. évre vonatkozó előirányzat-felhasználási terv a 20. melléklet részletezi.

(14) A 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit, kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.

(15) A szociális kiadásokat a 22. melléklet részletezi.

(16)7 Az önkormányzat a kiadások között általános tartalékként 4.630.763,- Ft-ot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzat keretén belül 19.628.710,- Ft kiegészítő támogatás igényléséről a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,

f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

6. Egyéb rendelkezések

7. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, alapítványok, stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott szervezettel, személlyel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester a 16. melléklet szerinti „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy

a) a támogatásra a támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá

b) a kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem az általa szervezett programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(6) A támogatott a kapott támogatással a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év május 31-ig köteles elszámolni.

(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.

(8) Újabb támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.

(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

8. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére az Önkormányzatnál csak abban az esetben kerülhet sor, ha

a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,

b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),

c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,

d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 200.000,- Ft-ig a polgármester, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:

a) átadó neve, címe,

b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,

c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.

d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (1) bekezdés a)–d) pontjában leírt feltételeknek.

e) az átvevő aláírását.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés végrehajtásáról megbízásos jogviszony útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet8

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

80 560 613

7 875

-5 363 667

-5 355 792

75 204 821

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 812 990

-3 443 155

-3 443 155

10 369 835

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 142 300

456 597

456 597

5 598 897

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

324 900

-132 525

-132 525

192 375

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

20 048 710

-2 244 584

-2 244 584

17 804 126

8

Elszámolásból származó bevételek

7 875

7 875

7 875

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

41 598 900

7 875

-5 363 667

-5 355 792

36 243 108

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

38 961 713

38 961 713

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

15 801 500

119 386

15 920 886

15 920 886

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6 114 000

6 114 000

6 114 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

9 687 500

119 386

9 806 886

9 806 886

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

14 600 000

87 026

87 026

14 687 026

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

14 500 000

14 500 000

27

Talajterhelési díj

100 000

100 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

87 026

87 026

87 026

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

21 406 622

2 561 800

3 333 371

5 895 171

27 301 793

32

Készletértékesítés ellenértéke

590 000

590 000

590 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

15 875 451

2 374 587

2 374 587

18 250 038

34

Közvetített szolgáltatások értéke

26 635

26 635

26 635

35

Tulajdonosi bevételek

844 800

-844 800

-844 800

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 286 371

1 276 042

1 276 042

5 562 413

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

14 000

14 000

14 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

2 561 800

2 561 800

2 561 800

42

Egyéb működési bevételek

400 000

-103 093

-103 093

296 907

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

4 549 636

2 204 014

6 753 650

6 753 650

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

1 299 636

904 802

2 204 438

2 204 438

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 250 000

1 299 212

4 549 212

4 549 212

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

116 567 235

22 920 811

380 130

23 300 941

139 868 176

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

37 719 091

1 531 078

1 531 078

39 250 169

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

37 719 091

1 531 078

1 531 078

39 250 169

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 070 320

1 070 320

1 070 320

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 070 320

1 070 320

1 070 320

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

37 719 091

2 601 398

2 601 398

40 320 489

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

154 286 326

22 920 811

2 981 528

25 902 339

180 188 665

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

124 282 636

4 630 763

-11 922 367

4 630 763

116 991 032

2

Személyi juttatások

45 273 767

45 273 767

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 443 777

4 443 777

4

Dologi kiadások

53 041 312

53 041 312

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 268 000

2 270 000

2 270 000

5 538 000

6

Egyéb működési célú kiadások

18 255 780

4 630 763

-14 192 367

-9 561 604

8 694 176

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

14 500 000

-14 500 000

-14 500 000

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 655 780

288 429

288 429

3 944 209

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

19 204

19 204

119 204

19

- Tartalékok

4 630 763

4 630 763

4 630 763

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

4 630 763

4 630 763

4 630 763

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

29 331 148

18 290 048

14 723 967

33 014 015

62 345 163

23

Beruházások

24 331 148

9 687 500

6 475 645

16 163 145

40 494 293

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

5 000 000

8 602 548

8 248 322

16 850 870

21 850 870

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

153 613 784

22 920 811

2 801 600

37 644 778

179 336 195

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

672 542

179 928

179 928

852 470

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

672 542

179 928

179 928

852 470

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

672 542

179 928

179 928

852 470

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

154 286 326

22 920 811

2 981 528

37 824 706

180 188 665

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-37 046 549

-2 421 470

-14 343 837

-39 468 019

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

37 046 549

2 421 470

2 421 470

39 468 019

2. melléklet9

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

80 560 613

7 875

-5 363 667

-5 355 792

75 204 821

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 812 990

-3 443 155

-3 443 155

10 369 835

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 142 300

456 597

456 597

5 598 897

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

324 900

-132 525

-132 525

192 375

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

20 048 710

-2 244 584

-2 244 584

17 804 126

8

Elszámolásból származó bevételek

7 875

7 875

7 875

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

41 598 900

7 875

-5 363 667

-5 355 792

36 243 108

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

38 961 713

38 961 713

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

15 801 500

119 386

15 920 886

15 920 886

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6 114 000

6 114 000

6 114 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

9 687 500

119 386

9 806 886

9 806 886

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

14 600 000

87 026

87 026

14 687 026

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

14 500 000

14 500 000

27

Talajterhelési díj

100 000

100 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

87 026

87 026

87 026

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

21 406 622

2 561 800

3 333 371

5 895 171

27 301 793

32

Készletértékesítés ellenértéke

590 000

590 000

590 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

15 875 451

2 374 587

2 374 587

18 250 038

34

Közvetített szolgáltatások értéke

26 635

26 635

26 635

35

Tulajdonosi bevételek

844 800

-844 800

-844 800

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 286 371

1 276 042

1 276 042

5 562 413

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

14 000

14 000

14 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

2 561 800

2 561 800

2 561 800

42

Egyéb működési bevételek

400 000

-103 093

-103 093

296 907

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

4 549 636

2 204 014

6 753 650

6 753 650

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

1 299 636

904 802

2 204 438

2 204 438

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 250 000

1 299 212

4 549 212

4 549 212

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

116 567 235

22 920 811

380 130

23 300 941

139 868 176

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

34 565 817

1 531 078

1 531 078

36 096 895

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

34 565 817

1 531 078

1 531 078

36 096 895

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 070 320

1 070 320

1 070 320

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 070 320

1 070 320

1 070 320

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

34 565 817

2 601 398

2 601 398

37 167 215

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

151 133 052

22 920 811

2 981 528

25 902 339

177 035 391

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

121 129 362

4 630 763

-11 922 367

-7 291 604

113 837 758

2

Személyi juttatások

43 159 931

43 159 931

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 168 979

4 168 979

4

Dologi kiadások

53 041 312

53 041 312

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 268 000

2 270 000

2 270 000

5 538 000

6

Egyéb működési célú kiadások

17 491 140

4 630 763

-14 192 367

-9 561 604

7 929 536

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

14 500 000

-14 500 000

-14 500 000

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 991 140

288 429

288 429

3 279 569

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

19 204

19 204

119 204

19

- Tartalékok

4 630 763

4 630 763

4 630 763

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

4 630 763

4 630 763

4 630 763

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

29 331 148

18 290 048

14 723 967

33 014 015

62 345 163

23

Beruházások

24 331 148

9 687 500

6 475 645

16 163 145

40 494 293

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

5 000 000

8 602 548

8 248 322

16 850 870

21 850 870

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

150 460 510

22 920 811

2 801 600

25 722 411

176 182 921

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

672 542

179 928

179 928

852 470

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

672 542

179 928

179 928

852 470

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

672 542

179 928

179 928

852 470

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

151 133 052

22 920 811

2 981 528

25 902 339

177 035 391

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-33 893 275

-2 421 470

-2 421 470

-36 314 745

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

33 893 275

2 421 470

2 421 470

36 314 745

3. melléklet10

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

80 560 613

7 875

-5 363 667

-5 355 792

75 204 821

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 812 990

-3 443 155

-3 443 155

10 369 835

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 142 300

456 597

456 597

5 598 897

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

324 900

-132 525

-132 525

192 375

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

20 048 710

-2 244 584

-2 244 584

17 804 126

8

Elszámolásból származó bevételek

7 875

7 875

7 875

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

41 598 900

7 875

-5 363 667

-5 355 792

36 243 108

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

38 961 713

38 961 713

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

15 801 500

119 386

15 920 886

15 920 886

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6 114 000

6 114 000

6 114 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

9 687 500

119 386

9 806 886

9 806 886

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

14 600 000

87 026

87 026

14 687 026

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

14 500 000

14 500 000

27

Talajterhelési díj

100 000

100 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

87 026

87 026

87 026

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

21 406 622

2 561 800

3 333 371

5 895 171

27 301 793

32

Készletértékesítés ellenértéke

590 000

590 000

590 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

15 875 451

2 374 587

2 374 587

18 250 038

34

Közvetített szolgáltatások értéke

26 635

26 635

26 635

35

Tulajdonosi bevételek

844 800

-844 800

-844 800

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 286 371

1 276 042

1 276 042

5 562 413

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

14 000

14 000

14 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

2 561 800

2 561 800

2 561 800

42

Egyéb működési bevételek

400 000

-103 093

-103 093

296 907

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

4 549 636

2 204 014

6 753 650

6 753 650

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

1 299 636

904 802

2 204 438

2 204 438

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 250 000

1 299 212

4 549 212

4 549 212

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

116 567 235

22 920 811

380 130

23 300 941

139 868 176

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

34 565 817

1 531 078

1 531 078

36 096 895

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

34 565 817

1 531 078

1 531 078

36 096 895

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 070 320

1 070 320

1 070 320

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 070 320

1 070 320

1 070 320

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

34 565 817

2 601 398

2 601 398

37 167 215

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

151 133 052

22 920 811

2 981 528

25 902 339

177 035 391

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

121 129 362

4 630 763

-11 922 367

-7 291 604

113 837 758

2

Személyi juttatások

43 159 931

43 159 931

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 168 979

4 168 979

4

Dologi kiadások

53 041 312

53 041 312

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 268 000

2 270 000

2 270 000

5 538 000

6

Egyéb működési célú kiadások

17 491 140

4 630 763

-14 192 367

-9 561 604

7 929 536

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

14 500 000

-14 500 000

-14 500 000

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 991 140

288 429

288 429

3 279 569

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

19 204

19 204

119 204

19

- Tartalékok

4 630 763

4 630 763

4 630 763

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

4 630 763

4 630 763

4 630 763

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

29 331 148

18 290 048

14 723 967

33 014 015

62 345 163

23

Beruházások

24 331 148

9 687 500

6 475 645

16 163 145

40 494 293

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

5 000 000

8 602 548

8 248 322

16 850 870

21 850 870

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

150 460 510

22 920 811

2 801 600

25 722 411

176 182 921

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

672 542

179 928

179 928

852 470

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

672 542

179 928

179 928

852 470

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

672 542

179 928

179 928

852 470

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

151 133 052

22 920 811

2 981 528

25 902 339

177 035 391

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-33 893 275

-2 421 470

-2 421 470

-36 314 745

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

33 893 275

2 421 470

2 421 470

36 314 745

4. melléklet11

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

664 640

664 640

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

664 640

664 640

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

664 640

664 640

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

664 640

664 640

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

664 640

664 640

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

664 640

664 640

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

664 640

664 640

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

664 640

664 640

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

664 640

664 640

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-664 640

-664 640

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

664 640

664 640

5. melléklet12

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig

Módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

80 560 613

-5 355 792

75 204 821

Személyi juttatások

45 273 767

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 443 777

3

Közhatalmi bevételek

14 600 000

87 026

14 687 026

Dologi kiadások

53 041 312

4

Működési bevételek

21 406 622

5 895 171

27 301 793

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 268 000

2 270 000

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

18 255 780

-9 561 604

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

116 567 235

626 405

117 193 640

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

124 282 636

-7 291 604

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

8 387 943

-9 228 859

-420 458

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

8 387 943

-9 228 859

-420 458

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

1 070 320

1 070 320

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 070 320

1 070 320

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

672 542

179 928

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

8 387 943

-8 158 539

649 862

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

672 542

179 928

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

124 955 178

-7 532 134

117 843 502

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

124 955 178

-7 111 676

26

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

27

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

6. melléklet13

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022.12.31-ig

Módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022.12.31-ig

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

15 920 886

15 920 886

Beruházások

24 331 148

16 163 145

40 494 293

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

6 753 650

6 753 650

Felújítások

5 000 000

16 850 870

21 850 870

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

22 674 536

22 674 536

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

29 331 148

33 014 015

62 345 163

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

29 331 148

10 339 479

39 670 627

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

29 331 148

10 339 479

39 670 627

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

29 331 148

10 339 479

39 670 627

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

29 331 148

33 014 015

62 345 163

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

29 331 148

33 014 015

62 345 163

27

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

-

28

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-

7. melléklet

Tiszatardos Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sorszám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2023.

2024.

2025.

A

B

C

D

E

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

8. melléklet

Tiszatardos Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési
kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

14 600 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

16 720 251

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy
privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

400 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

31 720 251

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

9. melléklet

Tiszatardos Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor-
szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*

-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

10. melléklet14

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2022. évben

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

Módosítások összesen 2022. 2022.12.31.-ig

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Falugondnoki busz beszerzés

14 838 498

2021-2022

1 563 500

13 274 998

6 475 645

6 475 645

19 750 643

Traktor beszerzés

11 056 150

2022

11 056 150

11 056 150

Pótkocsi vásárlás - Magyar Falu Program

9 687 500

2022

9 687 500

9 687 500

9 687 500

ÖSSZESEN:

35 582 148

1 563 500

24 331 148

9 687 500

475 645

16 163 145

40 494 293

11. melléklet15

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2022. évben

1. sz. módosítás

Módosítások összesen 2022. 2022.12.31.-ig

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Temető kerítés felújítás

5 000 000

2021-2022

5 000 000

5 000 000

Komp felújítás

2022

16 850 870

16 850 870

16 850 870

ÖSSZESEN:

5 000 000

5 000 000

16 850 870

21 850 870

12. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban

Támogatott neve

Előirányzat

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projektre
jóváhagyott
összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előttre
ütemezett bevétel,
kiadás

2022. évre ütemezett
bevétel, kiadás

2022. utánra ütemezett
bevétel, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

13. melléklet

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Tiszatardos Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

55800013-11015905

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

Forintban

Sor-
szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

14 360 082

14 360 082

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

328 339

328 339

7.

Összesen:

328 339

14 360 082

14 688 421

Kelt,………….…..

költségvetési szerv
vezetője

14. melléklet

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása
jogcímenként

Forintban

2021. évi XC.törvény 2. melléklet e
száma

Jogcím

2022. évi tervezett
támogatás összesen

A

B

C

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 812 990

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

5 142 300

Szünidei étkeztetés támogatása

324 900

Kulturális feladatok támogatása

2 270 000