Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 29

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.02.29.

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének:

a)1 költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 110.586.711.- Ft-ban

b)2 költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül) 118.817.132.-Ft-ban

c)3 finanszírozási bevételek főösszegét 9.508.806.- Ft-ban

d)4 finanszírozási kiadások főösszegét 1.278.385.- Ft-ban

e)5 bevételi főösszegét 120.095.517.- Ft-ban

f)6 kiadási főösszegét 120.095.517.- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat az elismert tartozásállományról szóló adatszolgáltatást a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 14. melléklet tartalmazza.

(9) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 15. melléklet részletezi.

(10) A 2021. évi tény, a 2022. évi várható és a 2023. évi tervadatokat a 17. melléklet állapítja meg.

(11) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 18. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(13) A 2023. évre vonatkozó előirányzat-felhasználási terv a 20. melléklet részletezi.

(14) A 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit, kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.

(15) A szociális kiadásokat a 22. melléklet részletezi.

(16) Az önkormányzat a kiadási előirányzatok között 1.572.308.- Ft általános tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,

f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

6. Egyéb rendelkezések

7. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, alapítványok, stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott szervezettel, személlyel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester a 16. melléklet szerinti „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy

a) a támogatásra a támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá

b) a kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem az általa szervezett programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(6) A támogatott a kapott támogatással a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év május 31-ig köteles elszámolni.

(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.

(8) Újabb támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.

(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

8. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére az Önkormányzatnál csak abban az esetben kerülhet sor, ha

a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,

b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),

c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,

d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 200.000,- Ft-ig a polgármester, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:

a) átadó neve, címe,

b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,

c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.

d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (1) bekezdés a)–d) pontjában leírt feltételeknek.

e) az átvevő aláírását.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés végrehajtásáról megbízásos jogviszony útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez7

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

46 420 149

-3 000

1 192 200

21 645 362

22 834 562

69 254 711

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 622 340

1 080 000

1 080 000

15 702 340

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 145 300

-3 000

469 900

423 375

890 275

6 035 575

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

225 150

-27 930

-27 930

197 220

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

420 000

722 300

4 714 869

5 437 169

5 857 169

8

Elszámolásból származó bevételek

7 413 033

7 413 033

7 413 033

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

22 682 790

-3 000

1 192 200

13 603 347

14 792 547

37 475 337

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

23 737 359

8 042 015

8 042 015

31 779 374

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

5 832 000

5 832 000

5 832 000

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

5 832 000

5 832 000

5 832 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

15 100 000

15 100 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

15 000 000

15 000 000

27

Talajterhelési díj

100 000

100 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

18 576 300

1 823 700

1 823 700

20 400 000

32

Készletértékesítés ellenértéke

104 000

104 000

104 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

13 450 000

1 719 700

1 719 700

15 169 700

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

844 800

844 800

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 631 500

3 631 500

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

650 000

650 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

80 096 449

-3 000

1 192 200

29 301 062

30 490 262

110 586 711

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

8 264 913

8 264 913

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 264 913

8 264 913

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 243 893

1 243 893

1 243 893

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 243 893

1 243 893

1 243 893

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

8 264 913

1 243 893

1 243 893

9 508 806

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

88 361 362

-3 000

1 192 200

30 544 955

31 734 155

120 095 517

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

86 960 970

-3 000

1 192 200

23 809 622

24 998 822

111 959 792

2

Személyi juttatások

36 700 724

5 129 276

5 129 276

41 830 000

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 313 317

557 683

557 683

3 871 000

4

Dologi kiadások

38 133 709

-3 000

-6 730 709

-6 733 709

31 400 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 642 800

1 538 200

1 538 200

5 181 000

6

Egyéb működési célú kiadások

5 170 420

1 192 200

23 315 172

24 507 372

29 677 792

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 311 501

2 311 501

2 311 501

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

319 648

319 648

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 962 464

318 936

318 936

3 281 400

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

166 000

-166 000

-166 000

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

150 000

722 300

722 300

872 300

19

- Tartalékok

1 572 308

469 900

20 850 735

21 320 635

22 892 943

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

1 572 308

469 900

20 850 735

21 320 635

22 892 943

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

510 000

6 347 340

6 347 340

6 857 340

23

Beruházások

510 000

1 230 740

1 230 740

1 740 740

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

5 055 000

5 055 000

5 055 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

61 600

61 600

61 600

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

87 470 970

-3 000

1 192 200

30 156 962

31 346 162

118 817 132

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

890 392

387 993

387 993

1 278 385

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

890 392

387 993

387 993

1 278 385

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

890 392

387 993

387 993

1 278 385

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

88 361 362

-3 000

1 192 200

30 544 955

31 734 155

120 095 517

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-7 374 521

-855 900

-855 900

-8 230 421

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

7 374 521

855 900

855 900

8 230 421

2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez8

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

46 420 149

-3 000

1 192 200

21 645 362

22 834 562

69 254 711

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 622 340

1 080 000

1 080 000

15 702 340

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 145 300

-3 000

469 900

423 375

890 275

6 035 575

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

225 150

-27 930

-27 930

197 220

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

420 000

722 300

4 714 869

5 437 169

5 857 169

8

Elszámolásból származó bevételek

7 413 033

7 413 033

7 413 033

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

22 682 790

-3 000

1 192 200

13 603 347

14 792 547

37 475 337

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

23 737 359

8 042 015

8 042 015

31 779 374

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

5 832 000

5 832 000

5 832 000

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

5 832 000

5 832 000

5 832 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

15 100 000

15 100 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

15 000 000

15 000 000

27

Talajterhelési díj

100 000

100 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

18 576 300

1 823 700

1 823 700

20 400 000

32

Készletértékesítés ellenértéke

104 000

104 000

104 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

13 450 000

1 719 700

1 719 700

15 169 700

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

844 800

844 800

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 631 500

3 631 500

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

650 000

650 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

80 096 449

-3 000

1 192 200

29 301 062

30 490 262

110 586 711

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

4 729 583

4 729 583

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 729 583

4 729 583

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 243 893

1 243 893

1 243 893

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 243 893

1 243 893

1 243 893

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

4 729 583

1 243 893

1 243 893

5 973 476

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

84 826 032

-3 000

1 192 200

30 544 955

31 734 155

116 560 187

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

83 425 640

-3 000

1 192 200

23 809 622

24 998 822

108 424 462

2

Személyi juttatások

34 376 088

5 129 276

5 129 276

39 505 364

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 011 115

557 683

557 683

3 568 798

4

Dologi kiadások

38 133 709

-3 000

-6 730 709

-6 733 709

31 400 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 642 800

1 538 200

1 538 200

5 181 000

6

Egyéb működési célú kiadások

4 261 928

1 192 200

23 315 172

24 507 372

28 769 300

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 311 501

2 311 501

2 311 501

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

319 648

319 648

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 369 972

318 936

318 936

2 688 908

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-166 000

-166 000

-166 000

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

722 300

722 300

722 300

19

- Tartalékok

1 572 308

469 900

20 850 735

21 320 635

22 892 943

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

1 572 308

20 850 735

20 850 735

22 423 043

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

510 000

6 347 340

6 347 340

6 857 340

23

Beruházások

510 000

1 230 740

1 230 740

1 740 740

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

5 055 000

5 055 000

5 055 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

61 600

61 600

61 600

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

83 935 640

-3 000

1 192 200

30 156 962

31 346 162

115 281 802

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

890 392

387 993

387 993

1 278 385

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

890 392

387 993

387 993

1 278 385

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

890 392

387 993

387 993

1 278 385

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

84 826 032

-3 000

1 192 200

30 544 955

31 734 155

116 560 187

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-3 839 191

-855 900

-855 900

-4 695 091

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

3 839 191

855 900

855 900

4 695 091

3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Tiszatardos Község Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

A

B

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

2 942 838

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 942 838

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

2 942 838

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

2 942 838

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

A

B

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2 942 838

2

Személyi juttatások

2 324 636

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

302 202

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

316 000

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

166 000

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

150 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

2 942 838

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

2 942 838

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-2 942 838

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

2 942 838

4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Tiszatardos Község Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

A

B

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

592 492

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

592 492

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

592 492

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

592 492

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

A

B

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

592 492

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

592 492

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

592 492

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

592 492

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

592 492

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-592 492

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

592 492

5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez9

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.12.31-ig

Módosítás után előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.12.31-ig

Módosítás után előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46 420 149

22 834 562

69 254 711

Személyi juttatások

36 700 724

5 129 276

41 830 000

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 313 317

557 683

3 871 000

3

Közhatalmi bevételek

15 100 000

15 100 000

Dologi kiadások

38 133 709

-6 733 709

31 400 000

4

Működési bevételek

18 576 300

1 823 700

20 400 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 642 800

1 538 200

5 181 000

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

5 170 420

24 507 372

29 677 792

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

1 572 308

20 850 735

22 423 043

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

80 096 449

24 658 262

104 754 711

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

86 960 970

24 998 822

111 959 792

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

7 754 913

728 553

8 483 466

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

7 754 913

728 553

8 483 466

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

890 392

387 993

1 278 385

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

7 754 913

728 553

8 483 466

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

890 392

387 993

1 278 385

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

87 851 362

25 386 815

113 238 177

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

87 851 362

25 386 815

113 238 177

26

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

-

27

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-

6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez10

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.12.31-ig

Módosítás után előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.12.31-ig

Módosítás után előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 832 000

5 832 000

Beruházások

510 000

1 230 740

1 740 740

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

Felújítások

5 055 000

5 055 000

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

61 600

61 600

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

5 832 000

5 832 000

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

510 000

6 347 340

6 857 340

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

510 000

515 340

1 025 340

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

510 000

515 340

1 025 340

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

510 000

515 340

1 025 340

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

510 000

6 347 340

6 857 340

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

510 000

6 347 340

6 857 340

27

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

-

28

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-

7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Tiszatardos Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2024.

2025.

2026.

A

B

C

D

E

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Tiszatardos Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sorszám

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

15 100 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

14 294 800

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

650 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

30 044 800

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Tiszatardos Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*

-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez11

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege

3. sz. módosítás

Halmozott módosítás 2023.12.31-ig

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Kompkötél beszerzés

510 000

2023

510 000

1 230 740

1 230 740

1 740 740

ÖSSZESEN:

510 000

510 000

1 230 740

1 740 740

11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez12

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege

3. sz. módosítás

Halmozott módosítás 2023.12.31-ig

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Komp felújítás

7 406 640

2023-2024

5 055 000

5 055 000

5 055 000

ÖSSZESEN:

7 406 640

5 055 000

5 055 000

12. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban

Támogatott neve

Előirányzat

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projektre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás

2023. évre ütemezett bevétel, kiadás

2023. utánra ütemezett bevétel,
kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

13. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

Forintban

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni
tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és
intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

200 401

200 401

7.

Összesen:

200 401

200 401

Kelt,………….…..

költségvetési szerv vezetője

14. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez13

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma

Jogcím

2023. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

A

B

C

D

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 622 340

14 622 340

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

5 145 300

5 142 300

Szünidei étkeztetés támogatása

225 150

225 150

Kulturális feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

Összesen:

22 259 790

15. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás

orvosi ügyeleti hozzájárulás

166 000

2.

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal

hivatal működéséhez hozzájárulás

2 962 464

3.

Egyéb szervek támogatása

működés

150 000

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

3 278 464

16. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Megállapodás

1. mely létrejött egyrészről Tiszatardos Község Önkormányzata 3928 Tiszatardos, Kossuth u. 34. szám, képviseli Kiss István polgármester ( továbbiakban : támogató )

2. másrészről:…………………………………………………képviseli:………………………………… ( továbbiakban: támogatott ) az alábbi feltételekkel:

3. Támogató………………Ft ( azaz ……………………………… forint ) összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt támogatott részére …………………………………………. céljára.

4. Támogatott a támogatást ……………………. számlára történő átutalással a támogató pénzügyi lehetőségeinek függvényében kéri rendelkezésre bocsátani.

5. Támogatott köteles a támogató által juttatott összeget a jelen megállapodás 3. pontjában meghatározott célra fordítani és annak felhasználását bizonylattal dokumentálni.

6. Támogatott tudomásul veszi, hogy:

a) a támogatottat a jelen megállapodásban rögzített céljellegű juttatás felhasználásával kapcsolatban számadási kötelezettség terheli támogató felé,

b) támogató az összeg felhasználását ellenőrzi.

7. Támogatott a 6. pont a) alpont szerinti számadási kötelezettségének az összeg felhasználását követő 30 napon belül , de legkésőbb a támogatás folyósításának évét követő év január 31-ig köteles eleget tenni. A számadási kötelezettséget akkor is teljesíteni kell január 31-ig , ha a felhasználás nem, vagy nem teljeskörűen történt meg.

8. Amennyiben a támogatott szervezet vagy személy az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

9. a 7. pont szerinti számadásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) támogatott neve,

b) támogatás célja,

c) annak bemutatása, hogy a támogatás felhasználása a megállapodás szerinti cél szerint történt,

d) a felhasználás dokumentálása ( számlák, egyéb bizonylatok másolatainak csatolásával)

10. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli.

11. (……………, 202……………………..…)

12. Aláírások

A

B

támogató

támogatott

13. Ellenjegyzés

Ellenjegyzem: pénzügyi ellenjegyző

17. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Tiszatardos Község Önkormányzata

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi várható

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1 14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

47 493 609

75 180 766

46 417 149

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 564 049

10 369 835

14 622 340

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4 15

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 832 121

5 598 897

5 142 300

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

292 125

192 375

225 150

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 200 081

17 804 126

420 000

8

Elszámolásból származó bevételek

4 822

7 875

9

Elvonások és befizetések bevételei

10 16

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

19 163 198

36 243 108

22 679 790

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

28 330 411

38 937 658

23 737 359

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

41 877 682

15 920 886

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6 114 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

41 877 682

9 806 886

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

12 735 948

10 728 393

15 100 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

12 267 899

10 541 367

15 000 000

27

Talajterhelési díj

84 600

118 800

100 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

383 449

68 226

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

29 573 621

27 200 387

18 576 300

32

Készletértékesítés ellenértéke

470 686

589 617

33

Szolgáltatások ellenértéke

21 770 661

18 250 038

13 450 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

12 122

26 635

35

Tulajdonosi bevételek

844 800

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 823 628

5 562 413

3 631 500

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 425 116

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 665

3

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

65 743

2 771 681

650 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

6 753 650

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

2 204 438

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4 549 212

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59 17

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

131 680 860

135 784 082

80 093 449

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

12 843 729

39 250 169

8 264 913

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12 843 729

39 250 169

8 264 913

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 841 986

1 070 320

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 841 986

1 070 320

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

14 685 715

40 320 489

8 264 913

84 18

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

146 366 575

176 104 571

88 358 362

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021. évi tény

2022. évi várható

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1 19

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

88 352 666

110 554 954

86 957 970

2

Személyi juttatások

37 987 978

42 866 403

36 700 724

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 862 159

4 412 871

3 313 317

4 20

Dologi kiadások

29 877 191

49 001 892

38 130 709

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 310 700

5 386 180

3 642 800

6

Egyéb működési célú kiadások

11 314 638

8 887 608

5 170 420

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

378 925

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

6 738 436

319 648

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 290 967

8 768 404

2 962 464

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

166 000

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

897 310

119 204

150 000

19

- Tartalékok

1 572 308

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

1 572 308

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

15 237 241

56 435 333

510 000

23

Beruházások

8 483 915

40 284 809

510 000

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

6 645 751

16 150 524

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

107 575

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36 21

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

103 589 907

166 990 287

87 467 970

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

3 526 499

852 470

890 392

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 526 499

852 470

890 392

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

3 526 499

852 470

890 392

62 22

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

107 116 406

167 842 757

88 358 362

18. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2023 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2023.

2024.

2025.

2025.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

19. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető
bevétel

Kedvezmények
összege

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

20. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2. 23

Működési célú támogatások ÁH-on belül

1 890 233

1 890 232

4 524 716

4 527 716

4 527 716

4 527 716

4 527 716

4 527 716

4 527 716

4 527 716

4 527 716

1 890 240

46 417 149

3.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

4.

Közhatalmi bevételek

1 500 000

1 500 000

2 700 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 400 000

1 000 000

15 100 000

5.

Működési bevételek

100 000

100 000

500 000

1 076 300

1 100 000

2 000 000

2 500 000

4 900 000

2 333 500

2 000 000

1 000 000

800 000

18 409 800

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

Finanszírozási bevételek

1 138 857

692 835

30 002

803 702

90 002

1 275 212

775 212

375 212

3 250 379

8 431 413

10. 24

Bevételek összesen:

3 129 090

2 683 067

6 554 718

7 907 718

8 417 718

9 802 928

9 802 928

9 802 928

8 861 216

8 927 716

6 527 716

5 940 619

88 358 362

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

1 500 000

1 500 000

3 716 340

3 716 340

3 716 340

3 716 340

3 716 340

3 716 340

3 716 340

3 716 344

1 950 000

1 500 000

36 180 724

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

195 000

195 000

253 500

253 500

253 500

253 500

284 357

350 120

350 120

350 120

253 500

253 500

3 245 717

14. 25

Dologi kiadások

300 000

630 709

2 000 000

3 500 000

3 500 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

3 100 000

3 300 000

3 500 000

3 300 000

38 130 709

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

150 000

150 000

302 900

302 900

302 900

302 900

302 900

302 900

302 900

455 800

455 800

310 900

3 642 800

16.

Egyéb működési célú kiadások

93 698

204 358

284 978

134 978

134 978

530 188

499 331

433 568

1 391 856

1 105 452

368 416

576 219

5 758 020

17.

Beruházások

510 000

510 000

18.

Felújítások

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

Finanszírozási kiadások

890 392

890 392

21. 26

Kiadások összesen:

3 129 090

2 680 067

6 557 718

7 907 718

8 417 718

9 802 928

9 802 928

9 802 928

8 861 216

8 927 716

6 527 716

5 940 619

88 358 362

22.

Egyenleg

21. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Tiszatardos Község Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

57 005 115

72 005 882

89 256 765

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10 000 000

10 000 000

10 000 000

3.

Közhatalmi bevételek (4….+7……10)

23 000 000

23 000 000

23 000 000

4.

Építményadó

5.

Idegenforgalmi adó

6.

Iparűzési adó

23 000 000

23 000 000

23 000 000

7.

Talajterhelési díj

8.

Gépjárműadó

9.

Telekadó

10.

Kommunális adó

11.

Működési bevételek

20 000 000

20 000 000

20 000 000

12.

Felhalmozási bevételek

13.

Működési célú átvett pénzeszközök

14.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14)

110 005 115

125 005 882

142 256 765

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)

110 005 115

125 005 882

142 256 765

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2024. évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

100 005 115

115 005 882

132 256 765

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)

10 000 000

10 000 000

10 000 000

3.

Beruházások

10 000 000

10 000 000

10 000 000

4.

Felújítások

5.

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

110 005 115

125 005 882

142 256 765

7.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)

110 005 115

125 005 882

142 256 765

22. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi szociális ellátások

Megnevezés

Előirányzat (forintban)

Lakásfenntartási támogatás

1.294.800.-

Rendkívüli települési támogatás

1.848.000.-

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

300.000.-

Temetési támogatás

200.000.-

Összesen:

3.642.800.-

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 10. melléklet a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 11. melléklet a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 14. melléklet a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 17. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 17. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 17. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 17. mellékletben foglalt táblázat 59. sora a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 17. mellékletben foglalt táblázat 84. sora a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 17. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 17. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 17. mellékletben foglalt táblázat 36. sora a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 17. mellékletben foglalt táblázat 62. sora a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 20. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 20. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 20. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 20. mellékletben foglalt táblázat 21. sora a Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.