Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete

A közterületnév megállapításának, valamint a házak számozásának szabályairól

Hatályos: 2015. 05. 01

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete

A közterületnév megállapításának, valamint a házak számozásának szabályairól

2015.05.01.

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és a 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőt rendeli el:

1. §

Általános rendelkezések

(1) A rendelet hatálya Damak község közigazgatási területére, minden természetes személyre és székhellyel rendelkező jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, az ingatlan-nyílvántartásban külön helyrajzi számon szereplő ingatlanra terjed ki.
(2) Damak község közigazgatási területén közterületet elnevezni, azok elnevezését megváltoztatni, házszámot megállapítani, módosítani csak e rendelet szabályai szerint lehet.

2. §

Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:
1.Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.
2.Közterületnév vagy utcanév: magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007.(XI. 14.) Korm.rendelet szerinti közterületnév és közlekedési vonatkozású megnevezés, mely a közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, egyúttal emléket állít, és hagyományt őriz.
3.Házszám: olyan számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

3. §

A közterületek elnevezésének általános szabályai

(1) Damak községben minden közterületet el kell nevezni.
(2) Új közterület kialakítása után, közterületenként való bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani a közterület nevét.
(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabítás).
(4) Az utcák, épületek közötti szervízutakat, gyalogutakat, mezőgazdasági célú területet és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.

4. § (1) A közterület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra, a helytörténeti kutatáskora, a lakosság élő névhasználatára, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre és arra, hogy a név a többitől írásban is, és hangzásban is jól megkülönböztethető legyen.

(2) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű - ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő - út, utca nem lehet.

(3) Közterület élő személyről nem nevezhető el, valamint alkalmazni kell a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 14. § (2)-(3) bekezdéseit.

(4) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről, elhelyezkedéséről, fogalomról lehet elnevezni.

(5) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető legyen.

(6)

(7) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki
a)a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy
b)élete, munkássága Damak községhez vagy térséghez kötődik, hozzájárult Damak vagy a térség fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet Damak község lakói számára.

5. §

A közterület elnevezésének eljárási szabályai

(1) A közterület nevének megállapítása és megváltoztatása Damak község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről a képviselő-testület határozattal dönt.
(2) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
a)polgármester,
b)önkormányzati képviselő
c)Képviselő-testület bizottsága,
d)Damak községben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,
e)Damak községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel, rendelkező jogi személy.
(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a)a kezdeményezés okát (mire irányul: új elnevezésre vagy elnevezés megváltoztatására),
b)az elnevezés megváltoztatásának szükségességét,
c)a javasolt elnevezés indokát,
d)a javasolt elnevezés kapcsolódásának megindoklását, a közterület környezetéhez, a településen belüli elhelyezkedéshez,
e)a javasolt elnevezés településhez kötődését,
f)utalást a helytörténeti vagy egyéb vonatkozásra.
(4) A közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztést a szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, és az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
(5) A közterület elnevezéssel kapcsolatos döntést közzé kell tenni, és a döntésről értesíteni kell, az Okmányirodát, az illetékes földhivatalt, a rendőrkapitányságot, a postahivatalt, a tűzoltóságot, a mentőállomást, és a közmű-szolgáltatókat.

6. §

A házszám megállapítására vonatkozó szabályok

(1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és építési telkeket (a továbbiakban ingatlan) házszámmal kell ellátni.
(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják.
(3) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakított telkek ugyanarra a közterületre nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni
(4) Telepegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.
(5) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel, utcával is érintkezik, a házszámot arról a közterületről kel megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető, amely közterületre az ingatlan bejárata esik. Amennyiben ez több közterület esetében igaz, akkor az ingatlannak a szélesebb közterület soron következő házszámát kell kapnia.

7. § (1) Az út, utca, köz, sétány (továbbiakban: utca) házszámozása 1-től kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca bal oldalán lévő ingatlanok páros, a jobb oldalon lévő ingatlanok páratlan számozást kapnak.

(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(3) A földrajzi okokból csak az egyik oldalon beépíthető utcák házszámozása arab számozással 1-től kezdődően folyamatos.

(4) A házszámozás a közterület fekvésétől függően a közterület északi vagy keleti végén kezdődik.

8. § (1) Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén, további telekmegosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetében a magyar ABC sorrend szerinti nagybetűivel történő megkülönböztetés alkalmazható, szám/betűjel formátumban, a kettős, hármas és ékezetes betűk alkalmazása nélkül.

(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.

(3) Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos házszámmal nem jelölhetők.

9. § A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell az 5. § (5) bekezdésében meghatározott szervekkel.

10. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán fel kell tüntetni.

(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről, pótlásáról az önkormányzat gondoskodik.

11. § A közterület elnevezésnek megváltozása esetén a régi elnevezést, feltüntető névtáblákat,a változásról szóló döntést követően egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni,és az új elnevezést, feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

12. § (1) A házszámot jelző tábla (továbbiakban: házszámtábla) az utcafronti kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának elhelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség esetén cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.

13. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésekor meglévő közterületi elnevezéseket és házszámokat a hatályba lépés nem érinti.
(3) Hatályát veszti Damak községi Önkormányzatának A közterületnév megállapításának,valamint a házak számozásának szabályairól szóló 9/2014. (IX.10.) önkormányzati rendelete.