Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (VIII.17.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2021. 06. 12- 2023. 09. 26

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (VIII.17.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1

2021.06.12.

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (8) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) Damak Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (továbbiakban: közszolgáltatás) biztosításáról Damak Község közigazgatási területén.

(2) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Damak Község közigazgatási területén a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, annak rendjét és módját.

(3)2 Damak Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában: közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül elérhető vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek forgalom elől el nem zárt részét is.

(2) Egyéb fogalmak tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdése és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdése az irányadó.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

3. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra.

(2) A közszolgáltatással ellátott területen az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni és Ht. 32/A. § (2) bekezdése alapján az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására alapított Koordináló szerv (továbbiakban: Koordináló szerv) részére a közszolgáltatási díjat megfizetni.”

(3) Damak Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.

(4)3 A közszolgáltató alvállalkozók igénybevétele útján biztosítja a (3) bekezdésben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátását, ahol az alvállalkozók a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 100%-ban látják el a közszolgáltatást.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje

4. § (1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye vagy az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vonatkozásában a közszolgáltatás igénybevételét írásba kell foglalni.

(2) A gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló hulladék tekintetében külön szerződést kell kötni és külön közszolgáltatási díjat kell fizetni azoknak az ingatlanhasználóknak, akik a rendszeresen gyűjtésbe bevont ingatlanon gazdálkodási tevékenységet is folytatnak.

(3)4 Nem kötelező a hulladékkezelési közszolgáltatást külön igénybe vennie és azért díjat fizetnie azon gazdálkodó szervezet - gazdálkodó szervezett alatt értetendő a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § 6. pontjában felsorolt szervezet - vagy egyéni vállalkozó ingatlanhasználónak, akinek a székhelye, telephelye, fióktelepe azon lakóingatlanba kerül bejegyzésre, ahol a szervezet tulajdonosa, ügyvezetője, vagy az egyéni vállalkozó, illetve azok közeli hozzátartozója természetes személyként a közszolgáltatást igénybe veszi. Egy lakóingatlan kapcsán legfeljebb három gazdálkodó szervezet, vagy egyéni vállalkozó vonható ki így a díjfizetési kötelezettség alól.

(4)5 Ha az ingatlan gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó székhelyeként, telephelyeként, fióktelephelyeként bejegyzésre került, de a gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó azt kizárólag bérbeadás útján hasznosítja a bérbeadó és egyben tulajdonosi joggal rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó nem köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni és ezért díjat fizetni. A bérbeadás útján történő hasznosítás tényét a gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó a bérbeadásra vonatkozó jogviszonyt magába foglaló okirattal köteles igazolni a szolgáltató felé.

5. § (1) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről Közszolgáltató az ingatlanhasználót a helyben szokásos módon köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság és időpont) – a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével – a közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat – változás esetén is – értesíteni.

(2) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásról a közszolgáltató az ingatlanhasználót a változás bekövetkezése előtt írásban értesíteni köteles.

(3) A hulladék gyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonalát és időpontját), a közszolgáltatás által ellátott területre rendszeresített gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát az ingatlanhasználónál keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési, ürítési gyakoriság figyelembevételével Közszolgáltató az Önkormányzattól kapott adatszolgáltatás alapján az Önkormányzattal együttműködve határozza meg.

(4) Közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a Közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján.

(5) Amennyiben a települési hulladéknak nem minősülő hulladék – árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati engedély jogosultja köteles a hulladék elszállításáról gondoskodni.

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

6. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot gyűjteni és a közszolgáltatónak jelen rendeletben meghatározott időközönként átadni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

a) a települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja az arra rendszeresített gyűjtő edényzetben vagy zsákban;

b) a közszolgáltató által nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizesse,

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja;

d) a tárolóedények rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról és megőrzéséről gondoskodjon.

e) az érintett ingatlanon keletkező települési hulladékot elkülönítetten, az elkülönített gyűjtésre rendszeresített és ezen célból átvett gyűjtőedényben gyűjtse.

(2) Az ingatlanhasználó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(3) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol életvitelszerűen nem tartózkodnak, illetve nem folytatnak gazdálkodó tevékenységet, így hulladék sem keletkezik.

(4) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a Közszolgáltató által rendszeresített, külön térítés ellenében rendelkezésre bocsátott műanyag zsák felhasználásával is jogosult.

(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont területeken tilos

a) a mezőgazdasági termelés során keletkezett növényi hulladék,

b) a kerti hulladék, nyesedék, gally,

c) az avar,

d) az ipari eredetű hulladék,

e) a vegyes hulladék,

f) az árkok, töltések növényzetének égetése.

A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai

7. § (1) A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv által kiállított számla alapján

a)6 a természetes személy ingatlanhasználók negyedévente utólag,

b) a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a megkötött közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint fizetik meg.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a számlát a Koordináló szerv által kiállított számlán szereplő határidőre megfizetni.

(3)7 Díjhátralék keletkezése esetén a beszedésről a 2016. március 31. napjáig kiállított számlák vonatkozásában a számla kiállítója, a 2016. április 1. napjától kiállított számlák vonatkozásában a Koordináló szerv intézkedik.

(4) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetén – melyekről az Önkormányzat köteles adatot szolgáltatni Közszolgáltató részére– a fizetendő közszolgáltatási díj, az éves közszolgáltatási díj 50%-a.

(5) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében a közszolgáltatás időtartama (használati szezon) minden év április 1. napjától szeptember 30. napjáig tart heti ürítési gyakoriság mellett.

(6) A közszolgáltatás igénybevételének módja az üdülőingatlanok esetében is gyűjtőedény vagy a Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsák, melyek űrtartalma nem lehet kevesebb 120 l-nél.

Eltérő űrtartalmú gyűjtőedény igénylése, a díjfizetés szüneteltetése

8. § (1) Amennyiben az ingatlanhasználó legalább két naptári hónap időtartamra az addig általa igénybevett edénytől eltérő térfogatú vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítását igényli, ez irányú változtatási igényét a Közszolgáltatóval az ezt megelőző hónap 15. napjáig írásban kell közölnie.

(2) Ha az ingatlanhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentésében nem jelöli meg az új rendszeres közszolgáltatásra vonatkozó igényének időtartamát, a közszolgáltató mindaddig a bejelentés szerint teljesít, amíg az ingatlanhasználó más tartalmú bejelentést nem tesz.

9. § (1) Ingatlanhasználó igényelheti a szolgáltatótól a közszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 60 napot meghaladó tartamban nem lakja, egyéb módon nem hasznosítja, és az ingatlanban más részére sem biztosít lakhatást vagy az ingatlan hasznosítási lehetőségét nem biztosítja.

(2)8 Ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérelmezheti Közszolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését, mely kérelméhez csatolnia kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, mely szerint az érintett ingatlan vonatkozásában semmilyen közszolgáltatást, valamint közüzemi szolgáltatást nem vesz igénybe.

(3) A szünetelés kérelmezése esetében Közszolgáltató a bejelentés időpontjában még ki nem számlázott hónapokra érvényesíti a díjfizetés szüneteltetését.

(4) Természetes személy ingatlanhasználó évente köteles közüzemi számlákkal, valamint a mérőórák állásáról szóló okirattal igazolni a szüneteltetés jogalapjának fennálltát, mely időszak alatt is jogosult Közszolgáltató ellenőrizni a szünetelés fennállásának jelen rendeletnek való megfelelőségét.

(5) Nem természetes személy ingatlanhasználó a települési önkormányzat által kiadott igazolással évente köteles igazolni Közszolgáltató felé a szüneteltetés jogalapjának fennálltát.

(6) Amennyiben a szünetelés ideje alatt települési hulladék kerül kihelyezésre úgy – az ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, valamint adatszolgáltatással él a Koordináló szerv felé, aki az adatszolgáltatásban megjelölt időponttól kezdve a hulladékszállítási díjról számlát állít ki.

(7) Amennyiben a szünetelés ideje alatt települési hulladék kerül kihelyezésre úgy –az ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítése mellett- a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett, valamint az ingatlanhasználó részére azon időponttól kezdve a hulladékszállítási díjról számlát állít ki.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

10. § (1) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint köteles gondoskodni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.

(2) Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni, kötelessége az ürítés közbeni állagmegóvás, valamint a szakszerűtlen ürítésből eredő rongálások megakadályozása.

(3) A Közszolgáltató a gyűjtőedényt kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni, és az ürítés során esetlegesen kihullott hulladékot a szállító jármű személyzete köteles összetakarítani.

11. § Közszolgáltató köteles eleget tenni a Ht. 32/A. § (4) bekezdésben foglalt, Koordináló szerv felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének.

A lomtalanítás alá tartozó szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések

12. §9 (1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárat méreténél, mennyiségénél fogva nem elszállítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) közszolgáltató évente 2 alkalommal házhoz menő lomtalanítás keretében az ingatlanhasználóval egyeztetett módon és időpontban gondoskodik.

(2) A lomtalanításról a Közszolgáltató az ingatlanhasználó – társasház és lakásszövetkezet esetében a törvényes képviseletre jogosult – igénybejelentése alapján gondoskodik.

(3) A lomtalanítási szolgáltatást az az ingatlanhasználó veheti igénybe, aki az esedékes közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének igazolható módon eleget tett.

(4)10 A lomtalanítási szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés közlését követően a Közszolgáltató az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb az igénybejelentést követő 30 napon belül köteles a lomtalanításról gondoskodni.

(5) Közszolgáltató legkésőbb a lomhulladék szállítását megelőző munkanapon köteles az igénybejelentővel a szállítás pontos időpontját közölni.

(6) Az igénybejelentő köteles a Közszolgáltató által megjelölt szállítási időpontban vagy időtartamban a lomhulladék átadására készen állni, átvételére lehetőséget biztosítani azzal, hogy a lomhulladék közterületen nem helyezhető el

A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

13. § (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint gyűjtőedény hiányában a Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre bocsátott, hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákot vehet igénybe. Az igénybeveendő gyűjtőedények űrtartalom szerinti tipizálását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására köteles a rendelkezésére bocsátott egyedi azonosító jellel ellátott vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló, illetve az egyedi kódszámmal ellátott elkülönített gyűjtésre szolgáló edényzetet használni.

(3) A gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákot köteles igénybe venni.

(4) A vegyes hulladék ürítésének gyakorisága heti 1 alkalom. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék ürítésének gyakorisága kéthetente 1 alkalom. Amennyiben a hulladék szállítása a közszolgáltató hibájából elmarad, 24 órán belül pótolni köteles.

(5) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 4 liter /fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.

(6) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl, és ennek folytán az átadott hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató - az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a ténylegesen elszállításra kerülő mennyiségről adatot szolgáltatni a Koordináló szerv felé, mely adatszolgáltatás alapján a Koordináló szerv a tényleges űrmértékű mennyiségnek megfelelően állítja ki a számlát.

(7) Azon ingatlanok használói, ahol a hatósági nyilvántartás alapján az ingatlanban a bejelentett lakosok száma 1 fő, a 60 literes edényzet utáni díjfizetést kérelmezheti a közszolgáltatónál. A jogosultság fennállását az önkormányzat által kiállított igazolás alapján kell az ingatlanhasználónak a közszolgáltató felé igazolnia.

A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

14. § (1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles tárolni. A gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag közterület használati engedély alapján lehet.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a nem közterületen tárolt gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, és azt az ürítés napján a közterületről eltávolítani. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

15. § (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya:

a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 15 kg.

b)11 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 27 kg

c) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,

d) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 175 kg,

e) 1 100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,

f)12

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(3) Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, állati tetemet, haszonállati ürüléket, fertőző anyagot, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, valamint olyan hulladékot elhelyezni, amely veszélyezteti a gyűjtőedények ürítését végző személyek testi épségét vagy egészségét, illetve a hulladékgyűjtő járműben rongálódást okozhatnak.

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

16. § (1)13

(2)14 A települési hulladék elhelyezéséről, ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

17. §15 Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot – negyedévente 250 kg mennyiségben – a Közszolgáltató által meghatározott létesítménybe saját maga is elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti lakcímkártya, valamint a közszolgáltatás megfizetését igazoló készpénzátutalási megbízás feladóvevény felmutatásával.

18. § A hulladékká vált fenyőfák térítésmentes összegyűjtését és ártalmatlanításra történő elszállítását Közszolgáltató oly módon végzi el, hogy a lakossági gyűjtőedény mellé kihelyezett fenyőfákat külön díj felszámolása nélkül minden év január 31. napjáig elszállítja.

Záró rendelkezések

19. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezésit 2016. július 1. napjától alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Damak Község Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2016.(V.23.) önkormányzati rendelet.

1

Az önkormányzati rendeletet a Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 27. napjával.

2

Az 1/2018.(I.24.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (4) bekezdését a Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2018.(I.24.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

4

Az 8/2021.(VI.11.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.

5

Az 8/2021.(VI.11.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.

6

Az 1/2018.(I.24.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1/2018.(I.24.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1/2018.(I.24.) önkormányzati rendelet 4.§-ával megállapított szöveg.

9

Az 1/2018.(I.24.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 12. § (4) -(6) bekezdéseit a Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2018.(I.24.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.

11

Az 1/2018.(I.24.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 15.§ (1) f) pontját a 1/2018.(I.24.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

13

A 16.§ (1) bekezdését a 1/2018.(I.24.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

14

Az 1/2018.(I.24.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 1/2018.(I.24.) önkormányzati rendelet 7.§ (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 1/2018.(I.24.) önkormányzati rendelet 8.§-ával megállapított szöveg.