Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 05. 31

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésnek 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 29.§-a alapján a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


  1. §.(1)   Damak Község Településfejlesztési Koncepciójának, Integrált Településfejlesztési Stratégiájának, Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat), valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények a Településképi rendelet, a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) készítése vagy azok módosítása széleskörű egyeztetés keretén belül, a Kormányrendelet és az e rendelet alapján alkotott partnerségi egyeztetési szabályai szerint történik.


 (2)  A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek köre az alábbi:

  1. A készítéssel, módosítással érintett területen élő lakosság és az érintett ingatlantulajdonosok,
  2. a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek,
  3. a készítéssel, módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
  4. a település területén működő vallási közösségek.                                                                                                                 (3) A (2) bekezdésben b) és c) pont szerinti partnerek az adott véleményezési eljárásba, az Önkormányzat polgármesteréhez a megadott határidőben benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhet be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.


A partnerekkel történő egyeztetés szabályai 

2.§ 

(1)Adott véleményezési eljárás során a partnerek minimális tájékoztatási formáját a Kormányrendelet alapján a jelen rendelet 1.. függelékének táblázata tartalmazza.

(2)Az előzetes tájékoztatás során a Kormányrendelet 29/A.§ (3) bekezdés szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás és a véleményezés módjáról, és annak határidejéről.                                                                                                                                                                            (3)A véleményezési eljárás során a Kormányrendelet 29/A.§ (3) bekezdése szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezési módjáról és annak határidejéről.                            (4)Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.                                                                                                                               (5)Amennyiben nincs lakossági fórum, a partnerek az észrevételeiket, javaslataikat a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül tehetik meg, a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben.Vélemények dokumentálása, nyilvántartása, megválaszolása,

településfejlesztési és településrendezési dokumentumok,

valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények közzététele


3.§


(1) A beérkezett vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indokolása, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási véleményekre vonatkozó, a Kormányrendeletben rögzített szabályok szerint történik.

(2) A beérkezett véleményekről, javaslatokról készülő összefoglaló és az annak elfogadásáról szóló határozat a honlapon kerül kihirdetésre.

(3) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati döntéseket elfogadásukat követően a honlapon közzé kell tenni.


Záró rendelkezés


4.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                                   Baranyay Barnabás                                        Némethné Fodor Szilvia

                                           polgármester                                                              jegyző

Mellékletek