Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 03. 01- 2022. 03. 01

Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól

2022.03.01.

Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §. (2) bekezdésében, 10. §. (1) bekezdésében, 25. §. (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. §. (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 48. §. (4) bekezdésében, 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja, alapelvei

1. § (1) A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait, rendelkezik a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének jogosultságáról, mértékéről, igénybevételük módjáról és térítési díjairól.

(2) Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok életminőségén kíván javítani, egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni.

(3) A rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) foglalt rendeletalkotási kötelezettségnek megfelelően megállapítja a szociális gondoskodás körébe tartozó ellátásokra való jogosultságok formáját, azok feltételeit, az eljárás és az ellenőrzés rendjét.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya a Oroszló Község Önkormányzat közigazgatási területén életvitelszerűen élő, az Szt. 3. §-ban meghatározott személyekre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Szt. 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira.

(3) Az élelmezési nyersanyagnorma tekintetében a rendelet személyi hatálya kiterjed a Kökönyösi Gimnázium Magyarszéki Általános Iskolája és a Ligeti Mikrotérség Óvodái és Mini Bölcsődéiben nevelt és tanuló gyermekekre, valamint az intézményekben munkavégzésre irányuló jogviszonyokban álló alkalmazottakra, valamint a szociális étkeztetésben résztvevőkre.

(4) A személyes gondoskodás tekintetében a rendelet tárgyi hatálya azokra az önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatásokra is kiterjed, melyeket az önkormányzat szolgáltatási szerződés alapján biztosít.

Hatásköri szabály

3. § A rendeletben meghatározott hatáskörök gyakorlására – a jelen rendeletben meghatározott kivételekkel – a polgármester jogosult.

II. Fejezet

Eljárási rendelkezések

Kérelem és döntés-előkészítés

4. § (1) A rendeletben meghatározott szociális és gyermekjóléti ellátások és a szociális alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelmeket az Oroszló Község Önkormányzat hivatalában (7370 Oroszló, Petőfi u. 29.) lehet – e rendelet eltérő rendelkezéseinek kivételével – évközben, folyamatosan előterjeszteni. Kérelmeket a Magyarhertelendi Közös Önkormányzat Hivatalánál (7394 Magyarhertelend, Kossuth u. 46.) is be lehet nyújtani.

(2) A kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatvány (1. melléklet) kitöltésével, írásban a Hivatal szociális ügyintézőjéhez kell benyújtani, a szükséges mellékletek csatolásával.

(3) A szociális ellátás megállapítása hivatalból is kezdeményezhető.
Az eljárás megindítására javaslatot tehetnek: a képviselők, a polgármester, a jegyző, valamint a szociális ellátó hálózat és jelzőrendszer tagjai.

(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő a kérelmét a hatályos jogszabályi előírások szerinti formanyomtatványon nyújthatja be.

(5) A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint – ha az döntésre előkészítő eljárásban közreműködő szükségesnek tartja – környezettanulmány alapján köteles meghozni.
Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült, és vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt elő változás.

(6) A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. (továbbiakban: Ákr.) törvény rendelkezéseit – az Szt-ben meghatározott eltérésekkel – kell alkalmazni.

Jövedelem és vagyonnyilatkozat

5. § (1) A kérelemhez elő kell adni mindazokat a tényeket és körülményeket, amelyek a szociális ellátásra jogosultság alapjául, indokként szolgálnak.

(2) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia.

(3) Jövedelem igazolható
- havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolással,
- munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással,
- a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvénnyel, bankszámla kivonatottal, vagy a Magyar Államkincstár által kiadott határozattal, igazolással,
- vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott igazolással, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,
- nyugdíj és nyugdíjszerű ellátás esetén a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának tárgyévre szóló, az ellátás összegéről szóló igazolásával

(4) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
- a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
- a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt.
- a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

(5) A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül meghatározásra.

(6) Személyes gondoskodás esetén a szolgáltatást igénybe vevő jövedelméről kell nyilatkozni, illetve azokat igazolni.

(7) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetőek.

(8) Amennyiben a kérelmező

a) a szükséges iratokat nem csatolja, vagy a kért adatokat nem közli, az Ákr. 44. §-ában meghatározott eljárásnak (hiánypótlásnak) van helye.

b) a kérelmében valótlan adatokat közöl, a kérelem elutasításra kerül.

(9) Ha a döntéshozó az (2) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja az Szt. 10. § (6) bekezdés szerinti eljárásnak van helye.

Az ellátások kifizetésének rendje

6. § (1) A rendszeres pénzbeli ellátások kifizetése utólag, minden hónap 5. napjáig, a nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a pénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik.

(2) Az igénylő létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetére tekintettel a polgármester engedélyezheti az ellátás azonnali készpénzben való kifizetését. Erről a Képviselőtestületet – soron következő ülésén - tájékoztatni kell.

(3) A természetben nyújtott ellátások számláinak kiegyenlítéséről a Hivatal gondoskodik.

A jogosulatlanul igénybevett ellátás visszatérítése

7. § (1) A jogosulatlanul igénybevett ellátásra vonatkozó szabályokat az Sztv. 17. §-a tartalmazza.

(2) Kérelemre a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama.

Adatvédelem

8. § A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából a Hivatal GDPR szabályzata előírásai betartása mellett – a WINSzoc, a KENYSZI és PTR programok alkalmazásával - nyilvántartást vezet az Szt. 18 – 24. §-ában előírtak szerint.

Együttműködési kötelezettség

9. § (1) A rendeletben szereplő szociális ellátások igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező minden tőle elvárhatót megtegyen annak érdekében, hogy szociális problémái részben vagy egészben megoldódjanak.

(2) Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahely keresés céljából nem működik együtt a Komlói Kormányhivatal Foglakoztatási Hivatalával.

(3) A rendelet alapján támogatásban részesülők a szociális helyzetükben, lakcímükben bekövetkezett változást 15 napon belül kötelesek bejelenteni az ellátást megállapító szervnek. Az ellátást megállapító határozatban erre fel kell hívni a szociális ellátásban részesülő figyelmét.

III. Fejezet

Szociális ellátások

10. § A rendeletben szabályozott ellátási formák:
- lakhatás költségeihez kapcsolódóan nyújtott települési támogatás,
- temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás,
- rendkívüli települési támogatás,
- újszülöttek települési támogatása,
- iskolakezdési települési támogatás,
- köztemetés,
- karácsonyi települési támogatás
- gyermekétkeztetés intézményi térítésidíj támogatás,
- gyógyszerköltség viseléséhez nyújtott települési támogatás,
- Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj támogatása

Lakhatás költségeihez kapcsolódóan nyújtott települési támogatás

11. § (1) Az önkormányzat a lakhatás költségeihez kapcsolódóan – elsősorban természetbeni ellátásként – települési támogatást nyújt (továbbiakban: Ltt.) a szociálisan rászorult személynek, családnak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.

(2) Ltt-re jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500 - Ft), egyedülálló esetében az öregségi nyugdíjminimum 350 %- át (99.750 - Ft).

(3) A kérelemhez csatolandók a kérelmező nevére szóló, utolsó havi közüzemi számlarészletező másolatait.

(4) Lakhatási célra nyújtott települési támogatás összege egységesen 5.000-Ft.

(5) Az Ltt. folyósítása elsősorban a – kérelmező által kiválasztott – közszolgáltatónál, a kérelmező alszámlájára történő utalással fizetendő.

(6) Az Ltt. és annak folyósítását meg kell szüntetni
- ha a jogosult lakcíme a támogatás folyósítása alatt megváltozik, vagy
- ha a jogosult elhalálozott, vagy
- ha a jogosult, valamint a háztartásában élő személyek jövedelmi vagy vagyoni viszonyaiban a lakásfenntartási támogatásra irányadó, jövedelemhatárt érintő változás következik be, a változás hónapját követő hónaptól.

(7) Az Ltt. iránti kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(8) Ingatlanonként egy személy kérhet támogatást.

Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás

12. § (1) Családon belüli haláleset bekövetkezésekor temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás (továbbiakban: Ttt.) állapítható meg annak, aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodik, feltéve, hogy
- nem részesül a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban,
- az elhunyttal nem kötött még annak életében eltartási, vagy öröklési szerződést, továbbá
- nem igényelt köztemetést.

(2) A Ttt. megállapítására jogosult, azon kérelmező, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodik.

(3) A Ttt. megállapítása iránti kérelem a haláleset bekövetkezését követő 60 napon belül nyújtható be.

(4) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező nevére kiállított temetési számlákat és az elhalt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát.

(5) A támogatás összege 40.000, - Ft.

(6) A Ttt. iránti kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

Rendkívüli települési támogatás

13. § (1) Rendkívüli települési támogatásban (továbbiakban: Rtt.) részesíthetők kérelemre vagy hivatalból azok számára, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásuk miatt anyagi segítségre szorulnak és családjukban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (99.700, - Ft), egyedül élő esetén annak 400% -át (114.000, - Ft).

(2) Az Rtt. alkalmanként kerül megállapításra, 3.000 és 50.000.- Ft összeg között.

(3) Egy kérelmező részére, egy naptári éven belül legfeljebb négy alkalommal nyújtható Rtt.

(4) Az Rtt. jellemzően pénzbeli támogatás, ám ha a döntéshozó a körülményekre tekintettel célravezetőnek látja, természetben is nyújtható.
A természetbeni támogatás formája lehet: élelmiszer, tüzelő, gyógyszer, valamint tanszer vásárlás.

(5) A létfenntartást veszélyeztető körülménynek minősülnek különösen:

a) 30 napot meghaladó betegség miatti keresőképtelenség, vagy 14 napot meghaladó kórházi fekvőbeteg ellátás

b) nyugdíj megállapítási eljárás miatti átmeneti jövedelem és ellátás nélküliség

c) bűncselekményi áldozattá válás következtében jelentkező, a létfenntartáshoz szükséges tárgyakban vagyoni kár bekövetkezése

d) elemi kár bekövetkezése (különösen a jégeső, az árvíz, a belvíz, a fagy, a hó-, a jég- és a széltörés, a vihar, a földrengés, valamint a természeti vagy a biológiai eredetű tűz miatti ingatlankárosodás)

(6) Előre nem tervezhető váratlan nagyobb összegű kiadásnak minősül különösen:

a) akut betegség miatti alkalmi gyógyszerköltség,

b) gyermek iskoláztatásához kapcsolódó alkalmi költség,

c) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához kapcsolódó költség,

d) gyermek fogadásának előkészítéséhez szükséges költség

e) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz szükséges költség,

f) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó költség.

(7) Különös méltánylást érdemlő sürgős esetben, ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják, a polgármester, az igénylő részére, jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül, azonnali Rtt-t állapíthat meg, melynek összege maximum 20.000.- Ft lehet.

(8) Az Rtt. iránti kérelmet részletesen indokolni kell és hozzá mellékelni a kérelemben hivatkozott tények igazolására alkalmas dokumentumokat, melyek különösen:

a) az igénylő és családja jövedelmeiről szóló igazolásokat, jövedelem nyilatkozato(ka)t,

b) betegség, kórházi ellátás miatti kérelem esetén az orvos (kórház) igazolását a keresőképtelenség idejének igazolására,

c) nyugdíj megállapítása iránt eljáró hatóság végzését az eljárás megindulásáról,

d) bűncselekmény áldozatává válás esetén a rendőrség által kiállított közokiratot,

e) elemi kár esetén a biztosítói szakértői véleményt arról, hogy károsult rendelkezett-e biztosítással és milyen összeg került kifizetésre, továbbá a kárbecslés és javítás költségeinek előzetes kalkulációját,

f) többletkiadás esetén azok felmerülését igazoló számlák, egyéb iratok.

g) A Rtt. iránti kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

Gyermek étkezés térítési díj támogatás

14. § (1) Természetben nyújtott gyermek intézményi térítési díj támogatás (étkezés) állapítható meg annak az annak az általános iskolába járó gyermek szülőjének, aki nem részesül egyetlen szociális ellátási formában sem, és az alábbi feltételnek megfelel:
a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át (85.500, - Ft).

(2) A támogatás mértéke a térítési díj 50%-a.

(3) A támogatást minden évben kérelmezni kell, egy tanévre állapítható meg.

Újszülöttek települési támogatása

15. § (1) Újszülöttek települési támogatásában (továbbiakban Útt.) részesülnek – Oroszló község családtámogatási rendszerének keretében, tekintettel az újszülött érkezésével kapcsolatban felmerülő jelentős, a családokat megterhelő költségeire – azon családok, akik a gyermek születését megelőzően a településen állandó lakcímmel rendelkeznek és életvitelszerűen ott élnek.

(2) Útt.-re jogosultak azon családok is, akik 1 éve nem élnek életvitelszerűen a településen, de dokumentumokkal igazolják, hogy az Állam által adott otthonteremtési támogatási formát (CSOK, babaváró hitel) megkapták a települési ingatlan tekintetében.

(3) Az Útt. összege 40.000.- Ft újszülöttenként.

(4) A kérelemhez csatolni kell a születési anyakönyvi kivonat, valamint a szülők és a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát szülők

(5) A támogatás kifizetése a polgármester hatáskörébe tartozik.

Iskolakezdési települési támogatása

16. § (1) Iskolakezdési települési támogatásban (továbbiakban Iktt.) részesíthetők – Oroszló község családtámogatási rendszerének keretében, tekintettel a nevelési vagy oktatási év kezdetének jelentős, a családokat megterhelő költségeire – hivatalból, a településen állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő, intézményi jogviszonyban álló gyermekek szülei.

(2) Az Iktt-re jogosult

a) az óvodában, mini bölcsődében jogviszonnyal rendelkező gyermekre tekintettel,

b) az általános iskolával, vagy speciális oktatási intézmény 1-8. osztályában oktatási intézményi jogviszonnyal rendelkező gyermekre tekintettel,

c) középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű, első képzésben részt vevő gyermekre tekintettel
a vele közös háztartásban élő szülő, nevelőszülő, gyám.

(3) Az Iktt. összege 10.000.- Ft, melyet meghatározott (augusztusi) időpontban, a házipénztárból kell kifizetni.

(4) A települési támogatás lakcím szerinti eszmei időpontját a Képviselőtestület tárgyévben, határozatban állapítja meg.
A költségvetés aktuális állapota szerint a (3) bekezdésben meghatározott összegtől tárgyévben a Képviselőtestület eltérhet, azt differenciáltan is megállapíthatja.

(5) A támogatás kifizetésekor a (2) bekezdés c. pontja szerinti esetben csatolni kell az intézménnyel fennálló tanulói, hallgatói jogviszony igazolását.

Karácsonyi települési támogatása

17. § (1) Karácsonyi települési támogatásban (továbbiakban: Ktt.) részesíthetők – Oroszló község családtámogatási rendszerének keretében, tekintettel a karácsonyi ünnepekkel kapcsolatban felmerülő jelentős, a családokat megterhelő költségeire – hivatalból, a településen állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő családok.

(2) A támogatás összege családonként 5.000 Ft,

(3) A települési támogatás lakcím szerinti eszmei időpontját a Képviselőtestület tárgyévben, határozatban állapítja meg.
A költségvetés aktuális lehetőségei szerint a (3) bekezdésben meghatározott összegtől tárgyévben a Képviselőtestület eltérhet, azt a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.

(4) A támogatás kifizezése, illetve a csomagok jogosultakhoz történő eljuttatása a polgármester hatáskörébe tartozik.

Köztemetés

18. § (1) A köztemetés elrendeléséről a polgármester dönt az Sztv. 48. §-ában foglaltak figyelembevételével.

(2) Köztemetésként csak a helyben szokásos legalacsonyabb költségű temetés rendelhető el.

(3) A köztemetés költségét a Hivatal hagyatéki teherként köteles érvényesíteni.

Gyógyszerköltséghez nyújtott támogatás

19. § (1) Gyógyszerköltséghez, illetve gyógyászati segédeszközök költségeihez való részbeni hozzájárulás. Az egészségi állapotban bekövetkezett, (nem krónikus megbetegedés) akkut elhúzódó, két hetet meghaladó megbetegedés esetében gyógyszerköltséghez, egyéb gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez való részbeni hozzájárulás állapítható meg.

(2) A támogatás összege maximum 5.000 Ft lehet. A képviselő testület kérelemre a jövedelem határok figyelembevétele nélkül dönthet magasabb összegű egyszeri támogatásról.

(3) Orvosi igazolás szükséges az akut, két hetet meghaladó megbetegedésről.

(4) A támogatás pénzbeli, illetve természetbeni formában is adható. (Természetbeni forma a gyógyszerek önkormányzat, falugondnok által történő kiváltása, és a támogatottnak átvételi elismervénnyel történő átadása. Ebben az esetben a számla igazolja a gyógyszerköltséget).

(5) Gyógyszerköltséghez, illetve gyógyászati segédeszközök költségeihez való részbeni hozzájárulás megállapítható azon krónikus betegeknek, akiknek a Közgyógyellátási igazolvány kiadását a Kormányhivatal a magasabb jövedelmi helyzete miatt elutasította, de a kérelmező családjában az egy hónapra és egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500, - Ft), egyedül élő esetén annak 350% -át (99.750, - Ft), ekkor a támogatási összeg havonta, de legfeljebb 1 éven át 5000,- Ft pénzbeli juttatás formájában nyújtható.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatás

20. § Oroszló Község Önkormányzat minden évben dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez történő csatlakozásról. Az évenkénti támogatási kérelmek elbírálásához szükséges támogatás mértékét és a pályázati feltételeket Képviselőtestület állapítja meg minden év szeptember 30-ig.

IV. Fejezet

Szociális ellátások

21. § (1) A szociálisan rászorultak részére az önkormányzat a következő szociális alapellátásokat biztosítja:

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

d) szünidei gyermekétkeztetés

e) falugondnoki szolgálat

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátások igénybevétele iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. melléklete szerinti egészségi állapotra vonatkozó igazolást és jövedelemnyilatkozatot.

Étkeztetés

22. § (1) Az étkeztetés a 65 év feletti személyek keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük vagy hajléktalanságuk miatt.

(2) Étkeztetési szolgáltatás igénylésére jogosult, ha
- az igénylő a településen állandó lakóhellyel rendelkezik,
- nyugdíj-, illetve nyugdíjszerű jövedelemmel rendelkezik vagy nem rendelkezik jövedelemmel,
- az ellátás iránti kérelemhez a szükséges orvosi igazolást becsatolja,
- az ellátás tervezett igénybevétele előtt legalább két munkanappal benyújtja kérelmét,
- az ellátás igénybevételéhez szükséges nyilatkozatokat megteszi, megállapodást megköti, 2 garnitúra éthordót rendelkezésre bocsát.

(3) Az étkeztetés szolgáltatási szerződés alapján a Magyarszék Nonprofit Kft. szervezésében valósul meg, a jogosult lakcímére történő házhozszállítással, melyről Oroszló község Önkormányzat falugondnoka gondoskodik.

(4) A Ligeti Mikrótérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás, mint szolgáltató által nyújtott szociális étkeztetés teljes áru díja bruttó 530.-Ft/nap (személyi térítési díj).

(5) A Ligeti Mikrótérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás, mint szolgáltató által nyújtott szociális étkeztetés személyi térítési díja

a) amennyiben az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, úgy napi bruttó 345.-Ft,

b) amennyiben az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 és 250 %-a között van, úgy napi bruttó 395.-Ft,

c) amennyiben az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 250 %-a fölött van, úgy napi bruttó 435.-Ft.

d) a közfoglakoztatási jogviszonyban állók személyi térítési díja napi bruttó 230,- Ft.

(6) Oroszló Község Önkormányzata az intézményi étkezési díj és a személyi térítési díj közötti különbözetet 100%-ban átvállalja.

(7) Az ellátásban hozott határozatról a polgármester dönt.

Házi segítségnyújtás

23. § (1) A házi segítségnyújtás célja, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítése saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen

(2) Házi segítségnyújtásban az Szt. 63. §-a szerint gondozásra szorulók részesíthetők.

(3) A házi segítségnyújtást szolgáltatási szerződés alapján a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott -Komlói Térség Integrált Szociális Szolgáltató Központ Intézmény szervezésében biztosítja.

(4) Az ellátás iránti írásbeli kérelmet az intézménynél lehet benyújtani. Az ellátás nyújtásáról az intézmény vezetője dönt.

(5) A házi segítségnyújtásért a gondozott személyek által fizetendő térítési díjat az Önkormányzat 75%-ban átvállalja.

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

24. § (1) A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás célja a település területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése a szociálismunka eszközeivel.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

(3) A családsegítést szolgáltatási szerződés alapján a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott -Komlói Térség Integrált Szociális Szolgáltató Központ Intézmény szervezésében biztosítja.

(4) Az ellátás iránti írásbeli kérelmet az intézménynél lehet benyújtani. Az ellátás nyújtásáról az intézmény vezetője dönt.

(5) A családsegítő és a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

Gyermekétkeztetés

25. § (1) A Képviselőtestület természetbeni ellátásként biztosítja az intézményi gyermekétkeztetést. Intézményi gyermekétkeztetésben részesül a Ligeti Óvodába, Mini Bölcsődébe járó oroszlói lakóhellyel gyermek.

(2) Ha az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő az intézmény vezetőjénél bejelenti:

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését, és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

(3) Az önkormányzat térítésmentesen a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, Oroszló községben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ott élő gyermek részére.

(4) A gyermekétkeztetés szolgáltatási szerződés alapján a Magyarszék Nonprofit Kft. szervezésében valósul meg, az intézmények étkezőiben - kiszolgálással.

(5) Az ellátás megszűnik, ha annak megszüntetését a szülő kéri.

26. § (1) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját a Hivatal ügyintézője állapítja meg az igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt. 21/B. §-ban foglalt állami normatív kedvezményeknek figyelembevételével.

(2) A gyermekétkezésért személyi térítési díjat kell fizetni. A gyermekétkeztetést a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm.rendelet szerint előírt nyomtatványon kell igényelni. Az ingyenes, vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igénylése esetén a kérelemhez a szülő köteles – attól függően, hogy azt milyen indokkal kívánja igénybe venni – az alábbi igazolásokat benyújtani:

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat másolata,

b) tartós betegség esetén magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, vagy a magasabb összegű családi pótlék átutalását igazoló bankszámla kivonat másolata, ennek hiányában a tartós betegségről szóló szakorvosi igazolás másolata,

c) fogyatékosság esetén magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, vagy a magasabb összegű családi pótlék átutalását igazoló bankszámla kivonat másolata ennek hiányában a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményének másolata,

d) három vagy több gyermek esetén a gyermekek születési anyakönyvi kivonatának, ennek hiányában TAJ-kártyájának, vagy személyi igazolványának, vagy lakcímkártyájának, vagy a családi pótlék átutalását igazoló bankszámla kivonat másolata,

e) jövedelemhatár esetén az egy főre jutó havi jövedelem megállapításához szükséges, 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolásokat.

Az ellátások igénybevétele és díja

27. § (1) A szociális szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik. A kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon. A felvételi eljárást az Szt. és a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet előírásai szerint kell lefolytatni.

(2) Az ellátás iránti döntés a polgármester hatáskörébe tartozik, döntése ellen a képviselőtestülethez lehet jogorvoslati kérelmet benyújtani az Ákr. szabályai szerint, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Élelmezési nyersanyagnorma

28. § (1) A jelen rendeletben szabályozott egyes ellátásokért az Szt-ben és a 29/1993. (II. 17.) Kormányrendeletben meghatározottak szerinti térítési díjat kell fizetni.

(2) A térítési díj összegét az intézményfenntartó társulás székhelye szerinti Képviselőtestület állapítja meg. Az intézményi térítési díjat szolgáltatásonként kell meghatározni.

(3) A térítési díjakat havonta, utólag –vagy előre kell a Község Önkormányzatának Étkezési Térítési Díj számlájára, a számla kiállítását követő 8 napon belül postai átutalási megbízáson befizetni.

V. Fejezet

Záró és hatályba léptető rendelkezések

29. § Hatályát veszti a 4/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelete Az egyes szociális ellátási formák és a települési támogatás szabályozásáról egységes szerkezetbe foglalva az 1/2105. (II. 26.), a 7/2017. (XII. 8.), a 3/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendeletek módosításaival című Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 4/2013 (V.15..) önkormányzati rendelete.

30. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.